Mapa realizacji

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

BUDOWA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GŁADCZYN W CIĄGU DROGI W618

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

- 7 kwietnia 2021 r. zawarto umowę z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch zatok autobusowych po lewej i prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 618 w m. Gładczyn wraz z budową chodników stanowiących dojście do tych zatok - wykonawca na wykonanie tego zadania (projektu) ma 6 miesięcy (do 07.10.2021) - wynagrodzenie za projekt: 21 000 zł netto ( 25 830,00 zł brutto) - 100 % płatności dla projektanta nastąpi w momencie opracowania i odebrania dokumentacji, projekt może zostać ukończony wcześniej niż termin wskazany w umowie - po wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie uruchomiona procedura wyboru Wykonawcy na roboty - w zależności od kwoty w kosztorysie inwestorskim, który zostanie sporządzony przez projektowana zostanie wybrany Wykonawca robót ogłoszone zostanie zamówienie z wolnej ręki (kwota < 130 tys netto – zamówienie z wolnej ręki) lub przetarg (kwota > lub = 130 tys netto) - czas realizacji robót : koło 1,5 – 2 miesięcy

Interaktywna bilioteka

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 194 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: 11 marca 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki a Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - realizatorem zadania.

Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Realizator projektu ( Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie) wniósł prośbę o przesunięcie terminu realizacji zadania ze względu na brak ofert w postępowaniu przetargowym. Zgodnie z nowym harmonogramem planowane wyłonienie wykonawcy do 31.05.2021 r. 15.04.2021 r. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie zawarł umowę z Wykonawcą, zgodnie z którą ambulans zostanie dostarczony do szpitala najpóźniej do 30.11.2021 r.

Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 500 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

4 lutego 2021 roku podpisano umowę dotacyjną między Województwem Mazowieckim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym - realizatorem Zadania. 10 lutego 2021 roku na stronie internetowej Szpitala opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania. Do dnia 31 maja 2021 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie całego zadania.

"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 147 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.

DOPOSAŻENIE SZPITALA W DWA AMBULANSE TRANSPORTOWE

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 462 004 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Bezpieczni - doświetleni na 728'ce

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Żyrardowski

Szacunkowy koszt: 320 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Została opracowana specyfikacja techniczna/opis przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i zostały zebrane oferty na jej wykonanie. Podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej zaplanowane jest na maj/czerwiec 2021 r.

CZTERY PORY ROKU- PARK SENSORYCZNY W GOŁOTCZYŹNIE

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Szacunkowy koszt: 993 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

2 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - realizatorem Zadania. 24 lutego 2021 r. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie opublikowało zapytanie ofertowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 15 marca 2021 r. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie podpisało umowę z firmą ATELIER HARMOZA Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji do 31 maja 2021 r.

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567.

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 150 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Została opracowana specyfikacja techniczna/opis przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i zostały zebrane oferty na jej wykonanie. Podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej zaplanowane jest na maj/czerwiec 2021 r.

Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 500 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

11 lutego 2021 roku podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku - realizatorem zadania. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Jednostka jest na etapie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 1 marca 2021 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku podpisała umowę z firmą emJOT PROJEKT Marcin Jóźwiak na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z oszczędnością na powyższym zakresie w kwocie 850 zł Jednostka zwróciła się z prośbą do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji o przeniesienie tej kwoty na potrzeby wykonania robót budowlano-montażowych. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji wyraził zgodę na w/w zmianę w harmonogramie do umowy dotacyjnej.

Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 120 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Przygotowywana jest specyfikacja techniczna/opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w celu wysłania zapytań ofertowych do biur projektowych.

Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 993 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Szacunkowy koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu „Wszystko, co nasze”

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 350 447 zł

Etap realizacji: zrealizowany

VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Szacunkowy koszt: 198 861 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

2 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - realizatorem zadania, który jest w trakcie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane ogłoszenie - początek marca br. Obecnie Szpital jest w trakcie rozeznania rynku z zakresu przedmiotu projektu. Kadra medyczna, która docelowo korzystać będzie ze sprzętu, testuje urządzenia różnych firm, celem wyboru sprzętu optymalnego dla potrzeb Szpitala. 11.05.2021 r. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie zawarł umowę z Wykonawcą.

Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

25 stycznia 2021 r. została zawarta umowa dotacyjna pomiędzy Województwem Mazowieckim, a SPZOZ "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce. W marcu br. prowadzone są prace w celu ogłoszenia przetargu na udzielenie zamówienia publicznego. Dostawca został wyłoniony w drodze przetargu. Umowny termin dostawy ambulansów to lipiec 2021 r.

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych.

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

„STOCER DLA DZIECI” - AKTYWNA STREFA NAUKOWO – SPORTOWA

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 526 100 zł

Etap realizacji: w realizacji

8 lutego 2021 r. zawarto umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - realizatorem projektu. 4 marca 2021 r. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. podpisało umowę z BODY WORKS Sp. z o.o. Sp. k. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 15 czerwca 2021 r.

Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Szacunkowy koszt: 684 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału 2021 roku.

MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W PIONKACH

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 139 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: Przygotowywane są materiały wymagane do zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Zrozumieć świat przez doświadczenia

Obszar tematyczny : wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 39 300 zł

Etap realizacji: w realizacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 351/213/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Składanie ofert: od 15 marca 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. Wyniki oceny formalnej: od 12 kwietnia 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 715/227/21 z dnia 11 maja 2021 r. dokonał wyboru oferty otrzymującej dotację na wykonanie zadania.

Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 973 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

W marcu br. Muzeum Regionalne w Siedlcach wyłoniło wykonawcę opracowania dokumentacji. Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju umowa nie została jeszcze podpisana. Zakończenie opracowania dokumentacji planowane jest na czerwiec 2021 r. Dokumentacja podzielona na następujące części: 1. rewitalizacja stawu; 2. reszta zadania inwestycyjnego-zagospodarowanie terenu). 11 lutego 2021 r. - została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Muzeum Regionalnym w Siedlcach (W/UMWM-UU/NW/138/2021 z dnia 11.02.2021). Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.

"Na musicalovo" – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 105 500 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: 18 marca 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki, a Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - realizatorem zadania.

Drugie życie mazowieckiej deszczówki

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

4 marca 2021 r. odbyła się wizja terenowa przedstawicieli Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Radomiu. Obecnie przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

"Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 357 800 zł

Etap realizacji: w realizacji

Marzec 2021 r. - Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Umieszczenie planu zamówień publicznych na rok 2021 na portalu e-zamowienia.gop.pl Prowadzenie konsultacji technicznych, przygotowywanie pracowni do realizacji zadania (przygotowanie podłoża , przyłącze elektryczne ,powiększenie otworu drzwiowego). 13.05.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania.

100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Płocki

Szacunkowy koszt: 140 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Projekt „100-etka Lema!! Regionalny festyn naukowo-literacki” odbył się 11 lipca 2021 r. w Brudzeniu Dużym. To był wystrzałowy dzień. Na uczestników wydarzenia czekały m.in. takie atrakcje: eksperymenty fizyczne i chemiczne, wyrzutnie iskier i rakiet wodnych, wirtualna rzeczywistość, produkcja suchego lodu, kącik literacki i robot Zosia.

Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 427 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Opis realizacji: 24 lutego 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie, a wykonawcą Artur Pióro E-Technika, ul. Rembielińska 20/179, 03-352 Warszawa na wykonanie zadania.

Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 114 500 zł

Etap realizacji: w przetargu

W lutym br. prowadzono konsultacje ze współorganizatorem - Mińsk Mazowiecki, wykonawcą - Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim i wnioskodawcą - Anną Obszarną - przedstawicielką Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie współpracy oraz warunków i zasad realizacji projektu. W marcu br. podpisano dokumentów prawnych, tj. porozumienia i Umowy w sprawie realizacji projektu

Nasadzenia drzew w Warszawie

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Szacunkowy koszt: 190 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

W styczniu br. nie wszystkie jednostki wskazane w projekcie wyraziły zgodę na nasadzenia drzew. Przy wsparciu Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości znaleziono inne lokalizacje do nasadzeń. 20 stycznia br. autor projektu wyraził zgodę na modyfikację projektu oraz rozszerzenie projektu o nasadzenia w innych częściach Województwa. W lutym br. na terenie Warszawy przeprowadzono wizje terenowe w celu weryfikacji możliwości nasadzeń we wskazanych lokalizacjach. W marcu br. przeprowadzono kolejne wizje terenowe - w Radomiu i Ostrołęce. Obecnie przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Szacunkowy koszt: 700 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: Przygotowywano niezbędne dokumenty do uzyskania zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 400 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: Przygotowywana jest specyfikacja techniczna/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w celu wysłania zapytań ofertowych do biur projektowych.

Zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

4 lutego 2021 podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a SPZOZ "RM-MEDITRANS" w Siedlcach - realizatorem zadania. 15 marca 2021 r. SPZOZ "RM-MEDITRANS" w Siedlcach poinformowało, że nie będzie w stanie zrealizować zadania w terminach określonych w umowie dotacyjnej. Aktualnie prowadzone są wstępne konsultacje rynkowe. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest w maju 2021, a realizacja zadania we wrześniu 2021.

Zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 750 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

4 lutego 2021 podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a SPZOZ "RM-MEDITRANS" w Siedlcach - realizatorem zadania. 15 marca 2021 r. SPZOZ "RM-MEDITRANS" w Siedlcach poinformowało, że nie będzie w stanie zrealizować zadania w terminach określonych w umowie dotacyjnej. Aktualnie prowadzone są wstępne konsultacje rynkowe. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest w maju 2021, a realizacja zadania we wrześniu 2021.

Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Szacunkowy koszt: 210 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

3 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - realizatorem zadania. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

Pysznie, zdrowo, kolorowo – warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci.

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Żyrardowski

Szacunkowy koszt: 55 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Opis realizacji: Projekt realizowany jest od 19 kwietnia 2021 r.

Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 104 925 zł

Etap realizacji: w realizacji

Opis realizacji: Projekt realizowany jest od 19 kwietnia 2021 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: Przygotowywana jest specyfikacja techniczna/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w celu wysłania zapytań ofertowych do biur projektowych.

TĘŻNIA SOLNA W PARKU KRAJOBRAZOWYM W RUDCE

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 495 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

2 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjna pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 12 marca 2021 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzko im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o wystąpił z wnioskiem o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie zastąpienia budynku portierni innym obiektem przeznaczonym na potrzeby toalety ogólnodostępnej. Powyższa modyfikacja nie będzie wpływać na realizację celu Zadania. Zgodnie z par. 12 ust. 2 Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/96/2021 z dnia 02.02.2021 r. zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzania aneksu.

Stara Szopa

Obszar tematyczny : modernizacja terenów wiejskich

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 34 400 zł

Etap realizacji: w realizacji

Projekt w trakcie realizacji. Zrealizowanych zostało 75 godzin warsztatów tkackich, przed nami kolejne warsztaty tkackie (część ustalonych terminów: 16.08, 17.08, 18.08, 20.08, 23.08, 26.08, 27.08) oraz warsztaty z zielarstwa (13.08, 25.08, 30.08). Ze względu na swoją oryginalność warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem. Wśród uczestników są osoby w różnym wieku, w tym grupa młodzieży w wieku szkolnym.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 120 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: Przygotowywana jest specyfikacja techniczna/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej w celu wysłania zapytań ofertowych do biur projektowych.

Wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 995 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

3 lutego 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - realizatorem zadania. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia wystąpi w najbliższym czasie o rozszerzenie harmonogramu zadania o wykonanie badań archeologicznych terenu na którym ma być zlokalizowane boisko. Ze względu na ochronę konserwatorską terenu jest to warunek konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu z udziałem projektodawcy i przedstawicieli lokalnych władz. Doprecyzowano szczegóły realizacji projektu, by odpowiadały oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców.

Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 661 815 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania ofertowego, które zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.

Działajmy wspólnie dla zdrowia

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 413 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Sprzęt zakupiony.

In-vitro dla Mazowsza

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 198 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Projekt jest realizowany od 8 lutego 2021 r. przez następujące placówki: - Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. - Medi Partner Sp. z o.o. - Gravida Sp. z o.o. Do 27 maja 2021 r. programu zakwalifikowano 38 par.

Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 830 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

04.02.2021 podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem a Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. - realizatorem zadania. 22 marca 2021 r. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie ogłosił postępowanie przetargowe. Planowany termin otwarcia ofert 31.03.2021 r., Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy z wykonawcą - planowany termin 16.04.2021 r. 16.04.2021 r. Mazowiecki Szpital Bródnowski podpisał umowę z Dostawcą ultrasonografu kardiologicznego, który ma być dostarczony do szpitala do 15.06.2021 r.

Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Szacunkowy koszt: 980 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

4 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - realizatorem zadania. 23 lutego 2021 r. na stronie internetowej szpitala zostało opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. 11 marca 2021 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce podpisał umowę z z firmą Archeicon Architecture & Construction Ewa Kulińska-Kiwak na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Jednocześnie Szpital zwrócił się z prośbą o przeniesienie oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawcy PFU - kwoty 9230 zł na potrzeby wykonania robót budowlano-montażowych. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji wyraził zgodę na przedmiotową zmianę w harmonogramie. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe z powodu braku złożonych ofert w przeprowadzonym pierwszym postępowaniu.

Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Szacunkowy koszt: 150 150 zł

Etap realizacji: w realizacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 353/213/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Składanie ofert: od 15 marca 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. Wyniki oceny formalnej: od 12 kwietnia 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 715/227/21 z dnia 11 maja 2021 r. dokonał wyboru oferty otrzymującej dotację na wykonanie zadania.

EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski wschodni

Szacunkowy koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

2 lutego 2021 r. zawarto umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. 11.03.2021 r. podpisano Aneks Nr 1/2021 do umowy zawierający zmianę harmonogram rzeczowo-finasowego. Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem: 1. Wykonano terminowo wyburzenie nieużytkowanych obiektów i przygotowano teren na potrzeby realizacji Projektu. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie opracowywania. 3. Dostosowano infrastrukturę poprzez przeniesienie instalacji gazowej (w lutym br.).

Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 156 948 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Bezpłatne kursy realizowane są w terminie 17 kwietnia - 28 listopada 2021

Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno)

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Szacunkowy koszt: 312 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania ofertowego, które zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.

Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu

Obszar tematyczny : polityka prorodzinna

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Opis realizacji: Projekt realizowany jest od 1 maja 2021 r.

Subiektywny przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 145 917 zł

Etap realizacji: w realizacji

Opis realizacji: 12 marca 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Departamentem Kultury Promocji i Turystyki, a Muzeum Regionalnym w Siedlcach - realizatorem zadania.

Widoczni-bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec.

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Szacunkowy koszt: 260 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Przeprowadzono wizję lokalną na miejscu realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną projektu, wniosek i materiały do zapytania.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 68 356 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Procedura przetargowa zostanie uruchomiona do 30 czerwca br.

Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 68 356 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Procedura przetargowa zostanie uruchomiona do 30 czerwca br.

Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Szacunkowy koszt: 676 255 zł

Etap realizacji: w realizacji

Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Radomski

Koszt: 104 300 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Procedura przetargowa zostanie uruchomiona do 30 czerwca br.

Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 24 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Finał projektu, czyli spotkanie orkiestr dętych odbył się 20 czerwca 2021 r. w Jedlińsku. W spotkaniu wzięło udział w sumie sześć orkiestr dętych: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Jedlińsk, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia, Orkiestra Dęta z Krasocina, Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy oraz Orkiestra Dęta z Sienna. W ramach wydarzenia odbyła się parada i koncert orkiestr dętych oraz warsztaty doskonalenia umiejętności gry na instrumentach.

Muzealny mini ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Szacunkowy koszt: 472 500 zł

Etap realizacji: w przetargu

19 lutego 2021 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - realizatorem zadania. Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Marzec 2021 r. - Obecnie Muzeum jest w trakcie wyboru Wykonawcy zadania pn."Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu", którego realizacja jest warunkiem koniecznym do wykonania mini ogrodu.
Poprzedni projekt
Następny projekt