Mapa realizacji

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

BUDOWA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GŁADCZYN W CIĄGU DROGI W618

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.

Interaktywna bilioteka

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 194 600 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: Umowa na realizację projektu zostanie podpisana do 30 kwietnia br.

Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Płocki

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: 11 marca 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki a Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - realizatorem zadania.

Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Realizator projektu ( Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie) wniósł prośbę o przesunięcie terminu realizacji zadania ze względu na brak ofert w postępowaniu przetargowym. Zgodnie z nowym harmonogramem planowane wyłonienie wykonawcy do 31.05.2021 r.

Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Płocki

Koszt: 500 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

4 lutego 2021 roku podpisano umowę dotacyjną między Województwem Mazowieckim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym - realizatorem Zadania. 10 lutego 2021 roku na stronie internetowej Szpitala opublikowano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania.

"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 147 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.

DOPOSAŻENIE SZPITALA W DWA AMBULANSE TRANSPORTOWE

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 462 004 zł

Etap realizacji: w przetargu

10.03.2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe (nr postępowania: DZP.341.03.2021). Termin składania ofert upłynął w dniu 18.03.2021 r. 22.03.2021 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu poinformował, że w ramach postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Z rozmów z potencjalnymi dostawcami wynika, że barierą był zbyt krótki termin dostawy. W związku z tym Szpital zawnioskował o zmianę harmonogramu i wydłużenie terminu realizacji. Harmonogram rzeczowo-finansowy po zmianach: wyłonienie dostawcy - do 30.04.2021 realizacja 30.04.2021 - 30.10.2021.

Bezpieczni - doświetleni na 728'ce

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Żyrardowski

Koszt: 320 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.

CZTERY PORY ROKU- PARK SENSORYCZNY W GOŁOTCZYŹNIE

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszt: 993 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

2 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - realizatorem Zadania. 24 lutego 2021 r. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie opublikowało zapytanie ofertowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 15 marca 2021 r. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie podpisało umowę z firmą ATELIER HARMOZA Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin realizacji do 31 maja 2021 r.

Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567.

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Płocki

Koszt: 150 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.

Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Płocki

Koszt: 500 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

11 lutego 2021 roku podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku - realizatorem zadania. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Jednostka jest na etapie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 1 marca 2021 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku podpisała umowę z firmą emJOT PROJEKT Marcin Jóźwiak na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z oszczędnością na powyższym zakresie w kwocie 850 zł Jednostka zwróciła się z prośbą do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji o przeniesienie tej kwoty na potrzeby wykonania robót budowlano-montażowych. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji wyraził zgodę na w/w zmianę w harmonogramie do umowy dotacyjnej.

Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 120 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.

Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 993 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

4 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - realizatorem zadania. 22 marca 2021 r. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ogłosił postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania. 2 kwietnia 2021 r. - planowany termin otwarcia ofert.

Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 250 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Opis realizacji: 23 marca 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu „Wszystko, co nasze”

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 350 447 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu. Przygotowano projekt Programu funkcjonalno-użytkowego dla robót. Wyłonienie wykonawcy planowane jest do końca drugiego kwartału br.

VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Koszt: 198 861 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego. Nabór ofert trwa od 26 marca do 16 kwietnia. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 8 czerwca 2021 r.

Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

2 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - realizatorem zadania, który jest w trakcie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane ogłoszenie - początek marca br. Obecnie Szpital jest w trakcie rozeznania rynku z zakresu przedmiotu projektu. Kadra medyczna, która docelowo korzystać będzie ze sprzętu, testuje urządzenia różnych firm, celem wyboru sprzętu optymalnego dla potrzeb Szpitala.

Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25 stycznia 2021 r. została zawarta umowa dotacyjna pomiędzy Województwem Mazowieckim, a SPZOZ "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce. W marcu br. prowadzone są prace w celu ogłoszenia przetargu na udzielenie zamówienia publicznego.

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych.

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: 23 marca 2021 r. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ogłosił postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania. Termin składania ofert mija 12 kwietnia 2021 r.

„STOCER DLA DZIECI” - AKTYWNA STREFA NAUKOWO – SPORTOWA

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 526 100 zł

Etap realizacji: w realizacji

8 lutego 2021 r. zawarto umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - realizatorem projektu. 4 marca 2021 r. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. podpisało umowę z BODY WORKS Sp. z o.o. Sp. k. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 15 czerwca 2021 r.

Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Ciechanowski

Koszt: 684 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego. Trwa przygotowanie specyfikacji technicznej i dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy. Zgodnie z planem wykonawca powinien zostać wyłoniony do końca drugiego kwartału tego roku.

MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W PIONKACH

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Radomski

Koszt: 139 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, przygotowano dokumentację zdjęciową, pozyskano geometrię skrzyżowania.

Zrozumieć świat przez doświadczenia

Obszar tematyczny : wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Podregion: Płocki

Koszt: 39 300 zł

Etap realizacji: w przetargu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 351/213/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Składanie ofert: od 15 marca 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. Wyniki oceny formalnej: od 12 kwietnia 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.

Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 973 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

W marcu br. Muzeum Regionalne w Siedlcach wyłoniło wykonawcę opracowania dokumentacji. Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju umowa nie została jeszcze podpisana. Zakończenie opracowania dokumentacji planowane jest na czerwiec 2021 r. Dokumentacja podzielona na następujące części: 1. rewitalizacja stawu; 2. reszta zadania inwestycyjnego-zagospodarowanie terenu). 11 lutego 2021 r. - została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Muzeum Regionalnym w Siedlcach (W/UMWM-UU/NW/138/2021 z dnia 11.02.2021). Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.

"Na musicalovo" – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Radomski

Koszt: 105 500 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: 18 marca 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki, a Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - realizatorem zadania.

Drugie życie mazowieckiej deszczówki

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

4 marca 2021 r. odbyła się wizja terenowa przedstawicieli Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Radomiu. Obecnie przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

"Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Radomski

Koszt: 357 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Marzec 2021 r. - Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Umieszczenie planu zamówień publicznych na rok 2021 na portalu e-zamowienia.gop.pl Prowadzenie konsultacji technicznych, przygotowywanie pracowni do realizacji zadania (przygotowanie podłoża , przyłącze elektryczne ,powiększenie otworu drzwiowego).

100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Płocki

Koszt: 140 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 352/213/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Składanie ofert: od 15 marca 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. Wyniki oceny formalnej: od 12 kwietnia 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.

Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 427 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Opis realizacji: 24 lutego 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie, a wykonawcą Artur Pióro E-Technika, ul. Rembielińska 20/179, 03-352 Warszawa na wykonanie zadania.

Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 114 500 zł

Etap realizacji: w przetargu

W lutym br. prowadzono konsultacje ze współorganizatorem - Mińsk Mazowiecki, wykonawcą - Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim i wnioskodawcą - Anną Obszarną - przedstawicielką Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie współpracy oraz warunków i zasad realizacji projektu. W marcu br. podpisano dokumentów prawnych, tj. porozumienia i Umowy w sprawie realizacji projektu

Nasadzenia drzew w Warszawie

Obszar tematyczny : ochrona środowiska

Podregion: Miasto Stołeczne Warszawa

Koszt: 190 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

W styczniu br. nie wszystkie jednostki wskazane w projekcie wyraziły zgodę na nasadzenia drzew. Przy wsparciu Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości znaleziono inne lokalizacje do nasadzeń. 20 stycznia br. autor projektu wyraził zgodę na modyfikację projektu oraz rozszerzenie projektu o nasadzenia w innych częściach Województwa. W lutym br. na terenie Warszawy przeprowadzono wizje terenowe w celu weryfikacji możliwości nasadzeń we wskazanych lokalizacjach. W marcu br. przeprowadzono kolejne wizje terenowe - w Radomiu i Ostrołęce. Obecnie przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Koszt: 700 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu.

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 400 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, zrobiono dokumentację zdjęciową, pozyskano mapy.

Zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

4 lutego 2021 podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a SPZOZ "RM-MEDITRANS" w Siedlcach - realizatorem zadania. 15 marca 2021 r. SPZOZ "RM-MEDITRANS" w Siedlcach poinformowało, że nie będzie w stanie zrealizować zadania w terminach określonych w umowie dotacyjnej. Aktualnie prowadzone są wstępne konsultacje rynkowe. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest w maju 2021, a realizacja zadania we wrześniu 2021.

Zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Koszt: 750 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

4 lutego 2021 podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a SPZOZ "RM-MEDITRANS" w Siedlcach - realizatorem zadania. 15 marca 2021 r. SPZOZ "RM-MEDITRANS" w Siedlcach poinformowało, że nie będzie w stanie zrealizować zadania w terminach określonych w umowie dotacyjnej. Aktualnie prowadzone są wstępne konsultacje rynkowe. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest w maju 2021, a realizacja zadania we wrześniu 2021.

Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach

Obszar tematyczny : zagospodarowanie przestrzenne

Koszt: 210 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

3 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - realizatorem zadania. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

Pysznie, zdrowo, kolorowo – warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci.

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Podregion: Żyrardowski

Koszt: 55 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 222/207/21 z 16 lutego 2021 r. ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego – edycja 2020. Nabór ofert trwał od 19 lutego do 10 marca 2021 r. do godz. 16.00. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna nadesłanych ofert.

Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Radomski

Koszt: 104 925 zł

Etap realizacji: w przetargu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 222/207/21 z 16 lutego 2021 r. ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego – edycja 2020. Nabór ofert trwał od 19 lutego do 10 marca 2021 r. do godz. 16.00. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna nadesłanych ofert.

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 600 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu.

TĘŻNIA SOLNA W PARKU KRAJOBRAZOWYM W RUDCE

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 495 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

2 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjna pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 12 marca 2021 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzko im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o wystąpił z wnioskiem o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie zastąpienia budynku portierni innym obiektem przeznaczonym na potrzeby toalety ogólnodostępnej. Powyższa modyfikacja nie będzie wpływać na realizację celu Zadania. Zgodnie z par. 12 ust. 2 Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/96/2021 z dnia 02.02.2021 r. zmiana harmonogramu nie wymaga sporządzania aneksu.

Stara Szopa

Obszar tematyczny : modernizacja terenów wiejskich

Podregion: Siedlecki

Koszt: 34 400 zł

Etap realizacji: w przetargu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 391/214/21 z dnia 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Oferty można składać od 19 marca do 9 kwietnia 2021 r. Wyniki oceny formalnej zostaną ogłoszone między 22 a 26 kwietnia 2021 r.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 120 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca kwietnia br.

Wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 995 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

3 lutego 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - realizatorem zadania. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia wystąpi w najbliższym czasie o rozszerzenie harmonogramu zadania o wykonanie badań archeologicznych terenu na którym ma być zlokalizowane boisko. Ze względu na ochronę konserwatorską terenu jest to warunek konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu z udziałem projektodawcy i przedstawicieli lokalnych władz. Doprecyzowano szczegóły realizacji projektu, by odpowiadały oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców.

Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 661 815 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.

Działajmy wspólnie dla zdrowia

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Siedlecki

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 413 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

21.03.2021 odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta. Wykonawca został wezwany do złożenia dokumentów do 30.03.2021 r. Jeżeli złożone dokumenty będą poprawne, 31.03.2021 r. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie zamieści na platformie wyniki postępowania.

In-vitro dla Mazowsza

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 198 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

Projekt jest realizowany od 8 lutego 2021 r. przez następujące placówki: - Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. - Medi Partner Sp. z o.o. - Gravida Sp. z o.o. Do programu zakwalifikowano 21 par.

Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 830 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

04.02.2021 podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem a Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. - realizatorem zadania. 22 marca 2021 r. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie ogłosił postępowanie przetargowe. Planowany termin otwarcia ofert 31.03.2021 r., Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu umowy z wykonawcą - planowany termin 16.04.2021 r.

Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Podregion: Ostrołęcki

Koszt: 980 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

4 lutego 2021 r. podpisano umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - realizatorem zadania. 23 lutego 2021 r. na stronie internetowej szpitala zostało opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. 11 marca 2021 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce podpisał umowę z z firmą Archeicon Architecture & Construction Ewa Kulińska-Kiwak na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Jednocześnie Szpital wrócił się z prośbą o przeniesienie oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawcy PFU - kwoty 9230 zł na potrzeby wykonania robót budowlano-montażowych. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji wyraził zgodę na przedmiotową zmianę w harmonogramie.

Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych

Obszar tematyczny : edukacja publiczna

Koszt: 150 150 zł

Etap realizacji: w przetargu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 353/213/21 z dnia 9 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Składanie ofert: od 15 marca 2021 r. do 5 kwietnia 2021 r. Wyniki oceny formalnej: od 12 kwietnia 2021 r. do 19 kwietnia 2021 r.

EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ

Obszar tematyczny : kultura fizyczna i turystyka

Podregion: Warszawski wschodni

Koszt: 1 000 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

2 lutego 2021 r. zawarto umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. 11.03.2021 r. podpisano Aneks Nr 1/2021 do umowy zawierający zmianę harmonogram rzeczowo-finasowego. Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem: 1. Wykonano terminowo wyburzenie nieużytkowanych obiektów i przygotowano teren na potrzeby realizacji Projektu. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie opracowywania. 3. Dostosowano infrastrukturę poprzez przeniesienie instalacji gazowej (w lutym br.).

Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 156 948 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Bezpłatne kursy realizowane w terminie 17 kwietnia - 28 listopada 2021

Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno)

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Warszawski zachodni

Koszt: 312 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną miejsca realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną, wniosek i materiały do zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.

Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu

Obszar tematyczny : polityka prorodzinna

Podregion: Radomski

Koszt: 100 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 222/207/21 z 16 lutego 2021 r. ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego – edycja 2020. Nabór ofert trwał od 19 lutego do 10 marca 2021 r. do godz. 16.00. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna nadesłanych ofert.

Subiektywny przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Siedlecki

Koszt: 145 917 zł

Etap realizacji: w przetargu

Opis realizacji: 12 marca 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Departamentem Kultury Promocji i Turystyki, a Muzeum Regionalnym w Siedlcach - realizatorem zadania.

Widoczni-bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec.

Obszar tematyczny : transport zbiorowy i drogi publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 260 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Przeprowadzono wizję lokalną na miejscu realizacji projektu, pozyskano materiały z rejonu drogowego, przygotowano specyfikację techniczną projektu, wniosek i materiały do zapytania .Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone do końca drugiego kwartału.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 68 356 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Procedura przetargowa zostanie uruchomiona do 30 czerwca br.

Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Siedlecki

Koszt: 68 356 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Procedura przetargowa zostanie uruchomiona do 30 czerwca br.

Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Obszar tematyczny : promocja i ochrona zdrowia

Koszt: 676 255 zł

Etap realizacji: w przetargu

4 lutego 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu - realizatorem zadania. Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy

Obszar tematyczny : bezpieczeństwo publiczne

Podregion: Radomski

Koszt: 104 300 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

Opis realizacji: Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert. Procedura przetargowa zostanie uruchomiona do 30 czerwca br.

Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej.

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Koszt: 24 000 zł

Etap realizacji: w przetargu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 390/214/21 z 15 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Składanie ofert: od 19 marca do 9 kwietnia 2021 r. Wyniki oceny formalnej: od 22 kwietnia do 26 kwietnia 2021 r.

Muzealny mini ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji

Obszar tematyczny : kultura, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Podregion: Radomski

Koszt: 472 500 zł

Etap realizacji: w przetargu

19 lutego 2021 r. zawarto umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim a Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - realizatorem zadania. Trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Marzec 2021 r. - Obecnie Muzeum jest w trakcie wyboru Wykonawcy zadania pn."Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu", którego realizacja jest warunkiem koniecznym do wykonania mini ogrodu.