Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 165

165. Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie


Lokalizacja

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Jana Matejki 9, nr działek 3516/1, 3517, 3518, 3519

Skrócony opis

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie CKU im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie poprzez zagospodarowanie terenu wokół placówki - wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów (w tym miododajnych), zainstalowanie elementów małej architektury m.in. siłowni plenerowej, wiaty i stojaków na rowery, małej altany, wykonanie muralu nawiązującego do patrona placówki.

Opis projektu

Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie polegałoby na zagospodarowaniu terenu wokół placówki poprzez wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów (w tym miododajnych), zainstalowaniu elementów małej architektury tj. siłowni plenerowej, wiaty i stojaków na rowery, małej altany, ławek i stolików zewnętrznych, koszy na śmieci, a także na wykonaniu muralu nawiązującego do patrona placówki na elewacji budynku przynależnego do niej. Elementem edukacyjnym projektu byłoby utworzenie ścieżki edukacyjnej o tematyce ochrony pszczół. Założeniem projektu jest stworzenie przyjaznego środowiska, sprzyjającego wsparciu procesu nauczania oraz integracji społecznej.

Termin realizacji

Okres wakacyjnej przerwy od zajęć - od maja do końca sierpnia 2020 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową, kształcącą osoby dorosłe oraz dokształcającą młodocianych pracowników. Podmiotem współużytkującym budynek Centrum jest również Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego, w którym uczy się młodzież w systemie dziennym. Projekt dedykowany jest więc dla osób pobierających naukę w obydwu jednostkach. Od kilku lat, obydwie placówki borykają się z brakiem miejsca na rowery, które w ciepłe dni stanowią główny środek lokomocji uczniów i słuchaczy. Powstanie nowoczesnej wiaty i dodatkowych stojaków, gdzie można bezpiecznie zostawić rower, na pewno spotkałoby się z dużym entuzjazm zarówno wśród uczniów i słuchaczy, jak również pracowników placówek, którzy chętnie przyjeżdżają do pracy rowerami. Kolejny element projektu, którym jest utworzenie mini siłowni plenerowej, przyczyniłby się do zachęcenia wszystkich osób korzystających z usług placówki do aktywnego spędzania czasu podczas przerw od zajęć. Ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętów, byłby również alternatywą dla prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Stworzenie dodatkowych miejsc w postaci ławek i stolików zlokalizowanych wokół budynku, w tym także zadaszonej altanki,  rozwiązałoby problem braku miejsca do spędzania przerw od zajęć lekcyjnych przez uczniów i słuchaczy. Utworzenie ścieżki edukacyjnej o tematyce ochrony pszczół wpisuje się w ofertę edukacyjną Centrum, gdzie prowadzone są kursy na kierunku pszczelarz. Ponadto, tematyka ochrony pszczół i ich znaczenia dla funkcjonowania środowiska powinna być upowszechniana, w czasach kiedy ten gatunek jest zagrożony wyginięciem. Z tablic informacyjnych oraz gier terenowych związanych z tematyką ochrony pszczół mogłyby również korzystać dzieci z okolicznych szkół podstawowych, jako alternatywy dla lekcji przyrody czy biologii. Utworzenie ścieżki edukacyjnej oraz ustawienie nowych ławek wiąże się z wymianą chodnika prowadzącego do szkoły, który jest w złym stanie technicznym. Nowy chodnik zostałby podświetlony lampami solarnymi. W niedługim czasie zakończy się inwestycja przebudowy drogi i budowy ronda, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum. Oprócz budynku placówki wyeksponowany będzie również budynek garażowo-warsztatowy przynależący do Centrum,  w którym odbywają się również zajęcia lekcyjne, z uwagi na zbyt małą ilość sal lekcyjnych, w porównaniu do ilości osób uczących się. W związku z tym, że elewacja i dach budynku są mocno wyeksploatowane, dobrym pomysłem byłoby odnowienie tych elementów i utworzenie na wyeksponowanej ścianie muralu, który nawiązywałby np. do patrona obydwu placówek – Jana Kochanowskiego wraz z logotypami placówek oraz organu prowadzącego. Ponadto, w roku 2021 planowane jest zakończenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością". Budynek szkoły zostanie rozbudowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponieważ zadanie inwestycyjne nie uwzględnia zagospodarowania terenu po zakończeniu robót budowlanych oraz odnowienia budynku garażowo- warsztatowego, który wyglądem odstaje od budynku głównego, zaaranżowanie nowej przestrzeni wokół budynku, niewątpliwie przyczyniłoby się do stworzenia placówki nowoczesnej, przyjaznej i atrakcyjnej dla przyszłych odbiorów nauki.

Adresaci projektu

Młodzież oraz osoby dorosłe pobierające naukę a także dzieci w wieku szkolnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wykonanie projektu zagospodarowania terenu15 000 zł
2Wiata rowerowa na conajmniej 35 rowerów wraz z utwardzeniem nawierzchni40 000 zł
3Stojak na 30 rowerów3 500 zł
4Siłownia plenerowa z gumowaną nawierzchnią60 000 zł
5Ławki zewnętrzne 20 szt.20 000 zł
6Zadaszona altana z utwardzeniem terenu20 000 zł
7Zewnętrzne kosze na śmieci 10 szt.7 500 zł
8Wykonanie muralu oraz odnowienie elewacji i dachu budynku garażowo-warsztatowego122 000 zł
9Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów45 000 zł
10Ścieżka edukacyjna o tematyce ochrony pszczół53 000 zł
11Lampy solarne1 000 zł
12Wykonanie chodnika z kostki brukowej ok. 100 m240 000 zł
Łącznie: 427 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).