Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 53

53. ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA


siłownia plenerowa

Lokalizacja

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
09-500 Gostynin, ul. Zalesie 1
nr działki 6721/3
obręb ewidencyjny 0001 Gostynin
jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin

Skrócony opis

Celem projektu jest utworzenie siłowni plenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego, będących pacjentami Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest utworzenie siłowni plenerowej na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Planowane jest zagospodarowanie terenu parkowego poprzez montaż podwójnych urządzeń do ćwiczeń:
- twister + wahadło (1 szt.),
- wyciskanie siedząc + wyciąg górny (1 szt.),
- biegacz + orbitrek (1 szt.),
- prasa nożna + wioślarz (1 szt.),
- jeździec + rower (2 szt.),
- drążek + drabinka do podciągania się (1 szt.).
Oprócz montażu urządzeń do ćwiczeń, projekt obejmuje projekt zagospodarowania terenu, przygotowanie terenu pod nowe urządzenia oraz zakup i montaż infrastruktury towarzyszącej w tym ławek, koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie położony jest na terenie kompleksu parkowo-leśnego, stanowiącego powierzchnię ponad 19 ha. Niezagospodarowany teren parkowy jest idealnym miejscem do utworzenia siłowni plenerowej. Aktywność fizyczna ma istotne znaczenie w procesie leczenia zaburzeń psychicznych oraz leczenia uzależnień. Pomaga zredukować częstotliwość i intensywność głodu alkoholowego czy narkotykowego oraz wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, w tym funkcje poznawcze. Utworzenie siłowni wśród zieleni parkowej sprzyjałoby rekonwalescencji pacjentów, a tym samym stanowiłoby jeden z elementów terapii. Wykorzystanie szpitalnego obszaru parkowego przyczyniłoby się do zwiększenia ruchu wśród adresatów projektu oraz do poprawy walorów estetycznych placówki. Pacjenci zyskaliby miejsce, w którym mogliby spędzać aktywnie czas oraz aktywizować się. Obecnie na terenie szpitala nie ma infrastruktury sportowej z której mogliby korzystać. W przyszłości planuje się utworzenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego, w skład którego wchodziłoby niniejsze zadanie.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, będący pacjentami Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego  w Gostyninie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt zagospodarowania terenu5 000 zł
2Przygotowanie terenu pod nowe urządzenia8 000 zł
3Zakup i montaż podwójnych urządzeń, w tym: wyciskanie siedząc + wyciąg górny (1 szt.), biegacz + orbitrek (1 szt.), twister + wahadło (1 sz.), prasa nożna + wioślarz (1 szt.), jeździec + rower (2 szt.), drążek + drabinka (1 szt.)49 000 zł
4Zakup i montaż infrastruktury towarzyszącej (ławek – 7 szt., koszy na śmieci – 7 szt., tablic informacyjnych – 2 szt.)18 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).