Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 262

262. Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie


urządzenie do produkcji tlenu

Lokalizacja

Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 19 w Warszawie, działka obręb 1-08-03 nr 5

Skrócony opis

Zakup urządzenia do produkcji tlenu medycznego zapewni niezakłócone zaopatrzenie w tlen medyczny Zespołów Ratownictwa Medycznego w Warszawie. Tlen medyczny jest lekiem stosowanym w stanach zagrożenia życia i zdrowia, w tym również u pacjentów z COVID-19. Urządzanie pozwoli na usunięcie ryzyka przerw zaopatrzenia w tlen medyczny ratownictwa medycznego w Warszawie.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup sprzętu: sprężarki wysokiego ciśnienia do napełniania butli tlenowych w koncentratorze tlenu w WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie.  
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ  w Warszawie jest instytucją, która od ponad 120 lat świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich. Jest największą na terenie Województwa Mazowieckiego jednostką realizującą usługi w zakresie ratownictwa medycznego. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia mieszkańców Mazowsza. W ratowaniu tego co najcenniejsze, czyli ludzkiego życia niezbędny jest nowoczesny i w pełni sprawny ambulans i sprzęt medyczny.
W czasie trudnej walki z epidemią WSPRiTS „Meditrans” zmierzył się z problem z dostawą tlenu medycznego. Posiadanie własnego koncentratora z wysokospecjalistyczną sprężarką wysokiego ciśnienia do szybkiego napełniania butli z tlenem medycznym które są podstawowym, niezbędnym i jednym z najważniejszych elementów wyposażenia ambulansu pozwoli na zapewnienie niezakłóconego dostępu do tlenu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, a co za tym idzie dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia.
Stabilne zabezpieczenie ambulansów w tlen medyczny w tak silnie zurbanizowanym rejonie operacyjnym w jakim pracuje WSPRiTS „Meditarans” SP ZOZ w Warszawie to obowiązek, ale również szansa umocnienia Naszej Jednostki na rynku usług medycznych i ratownictwa na Mazowszu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważnym jest tlen medyczny w działaniach pogotowia ratunkowego i całej służby zdrowia. Pacjenci z ostrą niewydolnością oddechową mają zapotrzebowanie na ten lek w dużych ilościach. W warunkach ratownictwa medycznego tlen medyczny przewożony jest w butlach o ograniczonej pojemności, które wymagają częstej wymiany. Na rynku występowały niejednokrotnie trudności z zapewnieniem dostaw tlenu medycznego w ilościach niezbędnych na utrzymanie bez ryzyka dla pacjentów – ciągłości dostaw tlenu. Posiadanie urządzenia do napełniania butli z tlenem medycznym przez WSPRiTS Meditrans SPZOZ w Warszawie pozwoli zabezpieczyć pacjentów z terenu Warszawy i powiatów ościennych, i w sposób nieprzerwany udzielać pomocy medycznej.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszystkie osoby wymagające interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego, pacjenci WSPRiTS Meditrans SPZOZ, niezależnie od płci czy wieku, w szczególności z ostrą niewydolnością układu krążeniowo- oddechowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup i montaż sprężarki wysokiego ciśnienia do napełniania butli tlenowych w koncentratorze tlenu120 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).