Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 242

242. Festiwal Kultury Ludowej Mazowsza - warsztaty i publikacja


festiwal

Lokalizacja

powiat przasnyski, Gmina Krzynowłoga Mała, miejscowość Rudno Jeziorowe

Skrócony opis

Projekt zakłada organizację warsztatów podczas regionalnego przeglądu kultury ludowej Mazowsza. Warsztaty umożliwią zaprezentowanie folkloru w kilku obszarach: śpiew, taniec, kulinaria. Warto pielęgnować i chronić od zapomnienia wieloaspektowe dziedzictwo narodowe. Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o muzyce i kuchni regionalne.

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest popularyzacja kultury ludowej Mazowsza. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez organizację warsztatów o tematyce folklorystycznej. Wspomniane warsztaty odbędą się w kilku kategoriach, np. muzyka - zajęcia ze śpiewu i tańca, kulinaria - przygotowywanie potraw regionalnych. Przegląd wzbogacą stoiska i prezentacje twórców ludowych z Mazowsza.
Projekt w istotny sposób wpływa na przełamanie stereotypowego wizerunku polskiego folkloru. Pozwala też na pogłębienie społecznej refleksji na temat kultury ludowej oraz przekazu tradycji. Żywiołowość, barwność koncertów, piękno strojów ludowych, sprawność, wdzięk i zaangażowanie młodych wykonawców sprawiają, że zespoły ludowe mają swoich wiernych widzów i bez problemów znajdują nowych członków. Realizację zadania ułatwi panująca moda na pieśni źródeł, pieśni korzeni, tożsamość małych ojczyzn i regionalizm. Zadanie zachęci ponadto mieszkańców do kontynuowania wielopokelniowych tradycji Kół Gospodyń Wiejskich. Na obszarach wiejskich to członkinie tych organizacji są najczęściej animatorkami życia kulturalnego. Podczas kursów, warsztatów czy spotkań przekazują młodszym posiadane umiejętności. Uczestnictwo w projekcie będzie okazją do zgłębienia wiedzy o kulturze i historii. Jednocześnie wypełni lukę w dostępie do wydarzeń kulturalnych, artystycznych czy edukacyjnych spowodowaną sytuacją epidemiologiczną w kraju. W ramach przedmiotowego wydarzenia planowana jest organizacja trzech warsztatów, tj. w zakresie taniec, śpiew i kulinaria. Każdy z nich poprowadzi 2 trenerów, w projekcie zaangażowanych będzie 6 osób prowadzących zajęcia. Ogółem w warsztatach udział weźmie 60 uczestników.
Na organizację warsztatów składają się następujące koszty:
wynajem sal/ pomieszczeń (5.000,00 zł);
wynagrodzenie prowadzących (1.500,00 zł x 6= 9.000,00 zł);
koszty zakupu materiałów, produktów i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów (12.000,00 zł);
posiłek dla uczestników (2.100,00 zł);
przerwa kawowa (1.000,00 zł);
koszt transportu uczestników i organizatorów (3.000,00 zł);
ubezpieczenie (900,00 zł).
Organizacja przedmiotowego wydarzenia pozwoli promować i przekazywać tradycję twórczości kulturalnej z wykorzystaniem dziedzictwa reprezentowanego przez zespoły ludowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz lokalnych artystów. Przegląd będzie okazją do pokazania młodym osobom tradycji i zwyczajów starszego pokolenia. Zaplanowane wydarzenie byłoby idealnym czasem do prezentacji tych elementów narodowej tożsamości, z których jesteśmy niepodważalnie i niepodzielnie dumni.
Podsumowaniem całego wydarzenia będzie opracowanie i wydruk 1500 szt. publikacji zawierającej m.in. pieśni prezentowane podczas przeglądu oraz przepisy potraw przygotowywanych podczas warsztatów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Nieustannie wygasa naturalny pokoleniowy przepływ wartości lokalnej kultury, gdzie rodzice posługujący się w codziennej mowie gwarą przekazywali ją dzieciom, podobnie jak obcowanie z dumą noszonym strojem ludowym czy śpiewanymi pieśniami było rzeczą naturalną. Współczesną wieś cechuje jednak różnorodność postaw, dążeń i zachowań wyrażająca się w stałej konfrontacji tradycji i nowoczesności. Niestety istnieją regiony gdzie tradycje zostały już bezpowrotnie utracone. Na drugim biegunie codzienności znajduje się potrzeba wspólnego tworzenia, bycia razem, poszukiwania korzeni czy wyróżnika własnych regionalnych tradycji. Dlatego też, niezmiernie ważne jest wspieranie wydarzeń artystycznych mających na celu kultywowanie pięknej i bogatej kultury ludowej w której wybrzmiewa piękno regionu. Niezależnie od zachodzących przemian kulturowych i trudności ekonomicznych zaobserwować można znaczną aktywność w tym obszarze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, takich jak powiat przasnyski. W regionach tych najsilniej przejawia się ugruntowywanie świadomości odrębności regionalnej, budowanie tożsamości lokalnej, a także poszukiwanie korzeni kultury. Przedmiotowe wydarzenie artystyczne poświęcone kulturze ludowej na terenie Mazowsza byłoby żywą lekcją historii, a zarazem odpowiedzią oraz formą zaspokojenia potrzeb w dostępie do wydarzeń kulturalnych i artystycznych adresatów zadania. Ponadto przyczyniłoby się do:
- propagowania tradycyjnego muzykowania, gotowania oraz popularyzacji tych tradycji w społeczeństwie;
- rozbudzania tożsamości kulturowej oraz identyfikowania się z historią i kulturą regionu;
- ochrony przed zapomnieniem dawnych melodii ludowych oraz przepisów kulinarnych charakterystycznych dla regionu Mazowsza.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego zainteresowanych tematyką tożsamości kulturowej, z różnych grup wiekowych oraz środowiskowych (dzieci, młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby ze środowisk zagrożonych patologiami i ubóstwem, długotrwale bezrobotni). Bezpośrednimi Beneficjentami projektu są artyści będący nośnikami tradycji zachowywanej od pokoleń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wynajem sal/ pomieszczeń na organizację warsztatów5 000 zł
2Wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty9 000 zł
3Materiały, produkty i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia warsztatów12 000 zł
4Obiad dla uczestników2 100 zł
5Przerwa kawowa1 000 zł
6Transport uczestników i organizatorów3 000 zł
7Ubezpieczenie uczestników900 zł
8Wynagrodzenie koordynatora i personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu4 000 zł
9Materiały biurowe500 zł
10Opłaty telefoniczno - internetowe500 zł
11Działania promocyjne (plakaty, ulotki)1 000 zł
12Opracowanie i zredagowanie publikacji2 000 zł
13Wydruk publikacji (1500 szt.)4 000 zł
14Wideo relacja z wydarzenia5 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Festiwal Kultury Ludowej Mazowsza - warsztaty i publikacja

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).