Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 279

279. Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)


Lokalizacja

Projekt (cykl 6 spotkań artystycznych) zostanie przeprowadzony na terenie miasta i gminy Gostynin.

Skrócony opis

Projekt „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne” (edycja 2) jest dedykowany upowszechnieniu szeroko ujętej sztuki, od klasycznej po awangardową, w postaci 6 spotkań artystycznych. Wśród proponowanych form: koncerty, spektakle, pokazy multimedialne, widowisko/happening.  Realizacja w różnych miejscach w krajobrazie przyrodniczym oraz urbanistycznym miasta i gminy Gostynin.

Opis projektu

Interdyscyplinarny projekt o charakterze artystycznym oferujący odbiorcom różnorodne propozycje  ze świata teatru, muzyki, sztuki ulicznej, sztuki alternatywnej.  Głównym celem tej kulturalnej realizacji jest bezpośrednie spotkanie odbiorców ze sztuką w otwartej przestrzeni, poza murami tradycyjnych instytucji kultury, jak filharmonia, opera, teatr. Wyjście z prezentacjami artystycznymi w plener na służyć zwiększeniu dostępności oferty kulturalnej i dotarciu do możliwie szerokiej widowni. Istotna jest również popularyzacja  obok tradycyjnych, klasycznych form ekspresji artystycznej tych mniej popularnych, alternatywnych: eko-art’u, sztuki multimedialnej, nowego cyrku, muzyki alternatywnej, performensu. A najchętniej połączenie kilku form w jednej formule.
Pomysł na cykliczne spotkania jest kontynuacją realizowanych wcześniej wydarzeń o podobnej charakterystyce m.in. 5. edycji Festiwalu Art Energy, które organizowane były przy współudziale miejskiego budżetu obywatelskiego, finansowania samorządu miejskiego i wojewódzkiego oraz wsparciu sektora prywatnego. W roku ubiegłym (2020) była zrealizowana 1. edycja Sztuki swobodnego przekazu, mająca wówczas formę 3 oddzielnych spotkań dedykowanych różnym formom przekazu: pantomimie – spektakl „Pan i Pani O.” Teatru Mimo, nowemu cyrkowi – widowisko teatralno-cyrkowe „Zgubowisko” i pokaz ognia Fundacji Sztukmistrze, muzyce alternatywnej – koncert zespołu Blauka.
Tym razem na projekt wydarzenia składa się cykl 6 spotkań, które każdorazowo miałoby inny motyw przewodni i było poświęcone nieco innej muzie. Natomiast elementem łączącym wszystkie spotkania byłaby uniwersalność przekazu tak aby grupa odbiorców była jak najszersza. Novum projektu będzie stanowić również jego wędrujący charakter tj. zmiana lokalizacji tak aby różnicować koloryt, prezentować walory gostynińskiego krajobrazu i architektury miejskiej. Propozycje dla lokalizacji spotkań to m.in. otoczenie budynku Arkad Gostynińskich, zielony skwer Miejskiego Centrum Kultury, dziedziniec Zamku Gostynińskiego, Rezerwat Dybanka, Rynek Miejski, teren Zalewu Piechota. Projekt ma również na celu uniwersalizm odbioru sztuki, ma więc dotrzeć do możliwie szerokiego odbiorcy bez względu na wiek. Uniwersalny odbiór będzie możliwy dzięki zróżnicowanej tematyce, różnych formach artystycznych oraz zmianie wykonawców/grup artystycznych wg zasady na każdym spotkaniu inny artysta. Okres realizacji projektu będzie rozciągnięty pomiędzy wiosną a jesienią 2021.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt odpowiada na problem związany z peryferyzacją kultury, przełamuje wykluczenie kulturalne przy jednoczesnym upowszechnieniu idei sztuki awangardowej, nowoczesnej łamiącej stereotypy obok sztuki klasycznej, tradycyjnej. Aby na takie potrzeby odpowiedzieć proponuje się:
- wykorzystanie różnorodnych przestrzeni (w tym pleneru)
- ustalenie programu artystycznego z propozycji różnych nurtów sztuki
- zaplanowanie wydarzenia złożonego z cyklu 6 spotkań umożliwiające dotarcie do większej ilości odbiorców.
Ponadto projekt podkreśla walory miasta i gminy, w szczególności okolicznej przyrody, co sprzyja i zachęca do udziału nie tylko mieszkańców Gostynina ale również osoby przyjezdne, z odleglejszych rejonów Mazowsza.
Kolejną zaletą projektu jest znaczący wpływ na integrację lokalnej społeczności, szczególnie po okresie tzw. lockdownu, który znacznie ograniczył dostęp do kultury.

Adresaci projektu

Adresaci projektu, ze względu na bezpłatną formułę uczestnictwa, to mieszkańcy województwa mazowieckiego, przede wszystkim mieszkańcy rejonu płockiego, w tym społeczność lokalna – powiatu gostynińskiego.  Prognozujemy, że udział w wydarzeniu może każdorazowo wziąć około 200 osób, co łącznie może stanowić 1200 osób.
Ze względu na brak barier architektonicznych w projekcie mogą wziąć udział także osoby niepełnosprawne. Projekt nie narzuca żadnych limitów wiekowych ani nie stosuje żadnego rozróżnienia czy ograniczeń w dostępie ze względu na płeć, wyznanie czy inne czynniki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Promocja zadania3 000 zł
2Obsługa techniczna – nagłośnienie, oświetlenie30 000 zł
3Obsługa administracyjna – koordynacja, księgowość, zaiks6 500 zł
4Obsługa artystyczna 6 spotkań (pokazy, prezentacje, spektakle, koncerty)65 000 zł
5Wyżywienie, noclegi3 500 zł
6Udostępnienie obiektów do realizacji3 000 zł
Łącznie: 111 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).