Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 276

276. Drugie życie mazowieckiej deszczówki


Lokalizacja

1. Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu - dz. nr 721/4 obręb Przasnysz/2
2. Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy - dz. nr 3/8 obręb Zagórze

Skrócony opis

"Drugie życie mazowieckiej deszczówki" to projekt polegający na wykonaniu szeregu systemów zbierania wody deszczowej z budynków użyteczności publicznej będących własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zebrana woda opadowa będzie mogła być wykorzystana do podlewania zieleni przez daną instytucję w okresach bezdeszczowych lub być nieodpłatnie przekazywana okolicznym mieszkańcom.

Opis projektu

"Drugie życie mazowieckiej deszczówki" to projekt polegający na wykonaniu szeregu systemów zbierania wody deszczowej z budynków użyteczności publicznej będących własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wybór sposobu zbierania wód opadowych będzie zależał od wielkości budynku, możliwości technicznych i indywidualnego zapotrzebowania. Może to być najprostsze podłączenie zbiorników 200-300 litrowych bezpośrednio do rynny odwadniającej powierzchnię dachu lub bardziej złożona technicznie instalacja dużego zbiornika podziemnego o pojemności od 2 500 do 10 000 litrów, podłączonego do systemu odwadniającego dach szpitala, muzeum, biblioteki, szkoły czy innej instytucji publicznej. Zbiorniki będą przechwytywały i magazynowały cały lub część opadu, w zależności od jego intensywności i długości trwania. Zbiorniki podziemne będą wyposażone w pompy umożliwiające wypompowywanie z nich wody. W przypadku mniejszych zbiorników projekt przewiduje uzupełnienie systemu o przenośne pompy przelewowe umożliwiające przepompowanie wody do zbiornika zintegrowanego z urządzeniem do podlewania. Zebrana w ten sposób woda opadowa będzie mogła być wykorzystana do podlewania terenów zielonych otaczających daną instytucję w okresach bezdeszczowych. Projekt przewiduje też nieodpłatne przekazywanie zmagazynowanej wody opadowej okolicznym mieszkańcom województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie nie jest skomplikowane technicznie i możliwe do realizacji w ciągu jednego roku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

"Drugie życie mazowieckiej deszczówki" to projekt odpowiadający na coraz dotkliwszy problem suszy i związane ze zmianami klimatu ekstremalne zjawiska pogodowe. Długie okresy bezdeszczowe i następujące po nich nawalne deszcze powodują, że ziemia nie jest w stanie zmagazynować wystarczającej ilości wody. Wysuszona gleba jest mało podatna na wsiąkanie i nagły dopływ dużej ilości wody bezpowrotnie spływa w krótkim czasie do rzek i ostatecznie do Morza Bałtyckiego. Dodatkowy problem stanowi coraz większy stopień ograniczania powierzchni biologicznie czynnej w terenach zurbanizowanych. Kurczące się powierzchnie terenów zielonych nie są w stanie zmagazynować, w krótkim czasie trwania nawalnego deszczu, wody opadowej pochodzącej z okolicznych powierzchni uszczelnionych. Dlatego też bardzo ważnym działaniem jest zwiększenie retencji wodnej, w czym ogromną rolę odgrywa mała retencja. Jednym ze sposobów retencjonowania wody opadowej jest jej zbieranie i magazynowanie w celu wykorzystania w okresach bezdeszczowych. Potrzeba zwiększenia pojemności retencyjnej została wskazana w Programie ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022. Tak więc projekt ten w pełni wpisuje się w aktualne potrzeby środowiskowe.

Każdy budynek jest wyposażony w system odwadniania dachów. Ciąg rynien zbiera wodę opadową i odprowadza ją punktowo. W zależności od usytuowania budynku, woda trafia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, zbierana jest lokalną kanalizacją deszczową lub odpływa w sposób niezorganizowany na tereny bezpośredniego sąsiedztwa budynku. W znacznej liczbie przypadków woda deszczowa jest bezpowrotnie tracona, ze względu na brak systemów jej gromadzenia i magazynowania na okres suszy.

Tak więc w systemach odwodnienia budynków tkwi ogromny niewykorzystany potencjał. Relatywnie niewielkim kosztem i nakładem pracy można a nawet należy z niego skorzystać. Co prawda po zrealizowaniu projektu "Drugie życie mazowieckiej deszczówki" pojemność retencyjna w województwie mazowieckim zwiększy się w niewielkim stopniu, ale zrealizowany projekt będzie doskonałym wzorem do naśladowania. Modułowy charakter stosowanych systemów zbierania wody deszczowej i stosunkowo prosta ich instalacja, pozwalają administratorom budynków w krótkim czasie przygotować dokumentację, zrealizować projekt i zwiększyć lokalną pojemność retencyjną.

Adresaci projektu

Adresatami projektu "Drugie życie mazowieckiej deszczówki" będą w szczególności pracownicy i słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu pracownicy i wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy, a także mieszkańcy województwa mazowieckiego odwiedzający te placówki. Zastosowanie dekoracyjnych zbiorników przyrynnowych będzie stanowiło estetyczny element dekoracyjny, który podniesie walory budynków, w których mieszczą się ww. instytucje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu312 000 zł
2Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy22 000 zł
Łącznie: 334 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Drugie życie mazowieckiej deszczówki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).