Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z interaktywnej części systemu internetowego systemu bom.mazovia.pl prowadzonego przez Województwo Mazowieckie, w ramach którego możliwe jest bezpłatne zamieszczanie projektów do budżetu obywatelskiego oraz postów stanowiących komentarze do publikowanych w serwisie projektów do budżetu obywatelskiego.

I ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z interaktywnej części serwisu jest:
  1. wyrażenie akceptacji treści regulaminu,
  2. bycie osobą co najmniej 18 letnią (osoby młodsze mogą korzystać z interaktywnej części serwisu pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawicieli ustawowych).
 2. Prowadzony serwis umożliwia mieszkańcom Województwo Mazowieckiego na bezpłatne uczestniczenie w wymianie pomysłów  w zakresie partycypacji społecznej w Województwie Mazowieckim.
 3. Użytkownicy na zasadach określonych niniejszym regulaminem mogą rozpowszechniać pomysły.
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach serwisu.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie wulgarnych, obrażających innych, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

II. ADMINISTRATOR

 1. Administrator ma prawo zmienić regulamin.
 2. Administrator nadzoruje działanie serwisu i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza z postanowieniami, o których mowa w pkt. II niniejszego regulaminu.
 4. Administrator jest uprawniony do blokowania uczestnictwa w interaktywnej części serwisu w stosunku do osób naruszających postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnienia (w tym także do usunięcia Użytkownika z serwisu).
 5. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Województwa Mazowieckiego i osób trzecich za zamieszczenie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

III. PRAWA

 1. Wszystkie przekazane przez użytkowników do publikacji materiały (np załączniki, lub materiały graficzne) stanowią ich własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Użytkownik zgadza się na publikację materiałów na stronie internetowej bom.mazovia.pl.
 2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez niego materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Województwu Mazowieckiemu lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie systemu bom.mazovia.pl z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją materiałów na stronie bom.mazovia.pl zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycie wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Województwo Mazowieckie lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie systemu bom.mazovia.pl poniósł.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, wszelkich opublikowanych przez niego materiałów na stronie internetowej bom.mazovia.pl
 4. Użytkownik wyrażając zgodę na przyjęcie regulaminu upoważnia jednocześnie Województwo Mazowieckie do korzystania z zamieszczonej przez danego Użytkownika, wypowiedzi jego autorstwa, którą można zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Utworu uznać za „utwór” w tym, w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach systemu bom.mazovia.pl;
  2. obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;
  3. rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w publikacjach wydawanych przez Województwo Mazowieckie oraz na stronach internetowych.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 2. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 3. Województwo Mazowieckie zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.