Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 25

25. Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.


Lokalizacja

Sierpc

Skrócony opis

Celem projektu jest konserwacja sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu, który ufundowany został w 1929 roku. Obiekt ten jest wyjątkową pamiątką, która stanowi część historii miasta Sierpca. Po konserwacji mógłby być wyeksponowany w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca lub w Szkole Podstawowej nr 2, na wystawie poświęconej jej historii.

Opis projektu

Celem projektu jest konserwacja sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu, który ufundowany został w 1929 roku. Obiekt ten jest wyjątkową pamiątką, która stanowi część historii miasta Sierpca. Jest to niezwykle istotne weksylium związane ze Szkołą Podstawową nr 2 oraz kształtowaniem się oświaty po I wojnie światowej na tych terenach. We właściwym i reprezentacyjnym stanie zachowania powinien być udostępniony mieszkańcom miasta.
Po konserwacji mógłby być wyeksponowany w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca lub w Szkole Podstawowej nr 2, na wystawie poświęconej jej historii.
Sztandar został wykonany z amarantowego oraz kremowego atłasu z wytłaczanym ornamentem pokrytego haftem. W latach 30-tych był eksponowany na specjalnie wykonanym stojaku w gabinecie kierownika szkoły. Stanowił ważną część szkolnego życia, a w każdą niedzielę oddelegowany ze szkoły poczet sztandarowy uczestniczył w mszy świętej.
W 1939 r. budynek, w którym znajdowała się szkoła zajęli Niemcy, urządzając w nim fabrykę Espera Werke zajmującą się produkcją wag i celowników. Nie wiadomo co stało się wówczas ze sztandarem. Według przekazów ustnych sztandar miał zostać znaleziony przypadkowo przez sierpeckich maszynistów (kolejarzy), zabezpieczony i przechowywany w okresie II wojny światowej, po wojnie zaś zwrócony szkole.
W 1974 r sztandar przekazany został w darze Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przez Powiatowy Wydział Oświaty, następnie, w 1991 r. został przekazany w depozyt Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu, gdzie przez jakiś czas eksponowany był w specjalnej gablocie.
W 2014 r. sztandar w złym stanie zachowania powrócił do Muzeum, gdzie do dziś zabezpieczony i przechowywany jest w muzealnym magazynie.
Po niemal 25-letnim wypożyczeniu w depozyt konieczna jest jego specjalistyczna konserwacja.

Termin realizacji

Do końca listopada 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu jest konieczna przede wszystkim ze względu na jego bardzo zły stan zachowania i ryzyko dalszej degradacji.
Sztandar stanowi ponadto świadectwo historii miasta Sierpca, powinien zatem powrócić do stanu świetności i zostać udostępniony mieszkańcom. Jest on elementem ciągłości programu oświatowego jaki rozpoczął się po zakończeniu I wojny światowej - po przeprowadzeniu prac konserwatorskich stanowić będzie pomoc w kształtowaniu postaw patriotycznych, utrwalaniu tożsamości kulturowej i narodowej, a także zwiększy świadomość historyczną mieszkańców.

Adresaci projektu

Odbiorcami projektu będą wszystkie grupy wiekowe mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Przywrócenie sztandaru do właściwego stanu zachowania uatrakcyjni ofertę Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, szczególnie w zakresie edukacji historycznej i regionalnej. Odpowiednia konserwacja pozwoli na zachowanie i upowszechnienie tego świadectwa dziedzictwa historycznego dla kolejnych pokoleń. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy będą mieli możliwość zapoznania się z efektami zrealizowanego projektu poprzez umieszczenie zakonserwowanego sztandaru na ekspozycji w  Muzeum, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca lub w Szkole Podstawowej nr 2 oraz poprzez udostępnienie jego wizerunku na stronie internetowej Muzeum.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Konserwacja sztandaru.25 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).