projekt nr 25

25. Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r.


Lokalizacja

Sierpc

Skrócony opis

Celem projektu jest konserwacja sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu, który ufundowany został w 1929 roku. Obiekt ten jest wyjątkową pamiątką, która stanowi część historii miasta Sierpca. Po konserwacji mógłby być wyeksponowany w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca lub w Szkole Podstawowej nr 2, na wystawie poświęconej jej historii.

Opis projektu

Celem projektu jest konserwacja sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu, który ufundowany został w 1929 roku. Obiekt ten jest wyjątkową pamiątką, która stanowi część historii miasta Sierpca. Jest to niezwykle istotne weksylium związane ze Szkołą Podstawową nr 2 oraz kształtowaniem się oświaty po I wojnie światowej na tych terenach. We właściwym i reprezentacyjnym stanie zachowania powinien być udostępniony mieszkańcom miasta.
Po konserwacji mógłby być wyeksponowany w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca lub w Szkole Podstawowej nr 2, na wystawie poświęconej jej historii.
Sztandar został wykonany z amarantowego oraz kremowego atłasu z wytłaczanym ornamentem pokrytego haftem. W latach 30-tych był eksponowany na specjalnie wykonanym stojaku w gabinecie kierownika szkoły. Stanowił ważną część szkolnego życia, a w każdą niedzielę oddelegowany ze szkoły poczet sztandarowy uczestniczył w mszy świętej.
W 1939 r. budynek, w którym znajdowała się szkoła zajęli Niemcy, urządzając w nim fabrykę Espera Werke zajmującą się produkcją wag i celowników. Nie wiadomo co stało się wówczas ze sztandarem. Według przekazów ustnych sztandar miał zostać znaleziony przypadkowo przez sierpeckich maszynistów (kolejarzy), zabezpieczony i przechowywany w okresie II wojny światowej, po wojnie zaś zwrócony szkole.
W 1974 r sztandar przekazany został w darze Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przez Powiatowy Wydział Oświaty, następnie, w 1991 r. został przekazany w depozyt Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu, gdzie przez jakiś czas eksponowany był w specjalnej gablocie.
W 2014 r. sztandar w złym stanie zachowania powrócił do Muzeum, gdzie do dziś zabezpieczony i przechowywany jest w muzealnym magazynie.
Po niemal 25-letnim wypożyczeniu w depozyt konieczna jest jego specjalistyczna konserwacja.

Termin realizacji

Do końca listopada 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu jest konieczna przede wszystkim ze względu na jego bardzo zły stan zachowania i ryzyko dalszej degradacji.
Sztandar stanowi ponadto świadectwo historii miasta Sierpca, powinien zatem powrócić do stanu świetności i zostać udostępniony mieszkańcom. Jest on elementem ciągłości programu oświatowego jaki rozpoczął się po zakończeniu I wojny światowej - po przeprowadzeniu prac konserwatorskich stanowić będzie pomoc w kształtowaniu postaw patriotycznych, utrwalaniu tożsamości kulturowej i narodowej, a także zwiększy świadomość historyczną mieszkańców.

Adresaci projektu

Odbiorcami projektu będą wszystkie grupy wiekowe mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Przywrócenie sztandaru do właściwego stanu zachowania uatrakcyjni ofertę Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, szczególnie w zakresie edukacji historycznej i regionalnej. Odpowiednia konserwacja pozwoli na zachowanie i upowszechnienie tego świadectwa dziedzictwa historycznego dla kolejnych pokoleń. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy będą mieli możliwość zapoznania się z efektami zrealizowanego projektu poprzez umieszczenie zakonserwowanego sztandaru na ekspozycji w  Muzeum, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca lub w Szkole Podstawowej nr 2 oraz poprzez udostępnienie jego wizerunku na stronie internetowej Muzeum.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Konserwacja sztandaru.25 000 zł

Załączniki