Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl ,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

1. Pani/Pana dane osobowe:

1) będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;

2) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;

3) mogą zostać opublikowane na stronach internetowych lub kontach w portalach społecznościowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego lub w miesięczniku Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze. Serce Polski” (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl.

3. W trakcie korzystania z serwisu bom.mazovia.pl chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

4. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.

5. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).

6. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.

7. Strona internetowa dostępna pod adresem bom.mazovia.pl wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem, kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.

8. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.

9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.

10. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.

11. Dbamy o prywatność użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:

1) charakterze bezprawnym;

2) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Województwa Mazowieckiego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług;

3) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.

13. Wykorzystywanie w całości bądź w części materiałów zamieszczonych w serwisie, które są autorstwa Województwa Mazowieckiego jest dopuszczalne pod warunkiem podania źródła informacji (adres strony serwisu, data odwołania się do informacji). Pobieranie/drukowanie/kopiowanie/powielanie/rozpowszechnianie dostępnych w serwisie map i grafik do celów innych niż do prywatnego użytku bez pisemnej zgody Województwa Mazowieckiego jest zabronione.

14. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość innych stron oraz serwisów internetowych, do których odnośniki są/będą zamieszczone w serwisie bom.mazovia.pl, o ile nie jesteśmy ich właścicielem. Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych i dlatego użytkownicy korzystają z nich na własną odpowiedzialność. Korzystanie z materiałów, które nie są własnością Województwa Mazowieckiego wymaga uzyskania zgody autora takiej informacji.

Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona w marcu 2020 r. W lipcu 2021 r. dokonano uaktualnienia zapisów dot. publikacji danych osobowych oraz praw autorskich do treści zamieszczonych na stronie internetowej.