Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 287

287. EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ


Lokalizacja

Otwock – Śródborów, ul. Narutowicza 80 (Dz. nr ew. 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, obr.82)

Skrócony opis

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Projekt obejmuje m. in.: uporządkowanie terenu, wykonanie chodników, oczka wodnego, tężni solankowej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, montaż pergoli, nasadzenie drzew, wydzielenie obszaru ostoi ptaków.

Opis projektu

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Nowopowstały ogród rekreacyjny będzie podzielony na strefy odpowiadające potrzebom różnych grup wiekowych z ułatwieniami dla osób poruszających się na wózkach na całym terenie. Teren będzie ogólnodostępny.

Projekt przewiduje m. in.: uporządkowanie terenu, wykonanie chodników, oczka wodnego, tężni solankowej, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, montaż pergoli,  nasadzenie drzew, wydzielenie obszaru ostoi ptaków.

Termin realizacji

styczeń 2021 r. – aktualizacja projektu wykonawczego (jeżeli będzie tego wymagał Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
luty – kwiecień 2021 r. – procedury przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą
maj – październik 2021 r.- wykonanie prac budowlanych

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Teren inwestycji to obecnie zdegradowany obszar o ogromnym potencjale m. in. ze względu na intensywne zadrzewienie oraz położenie w sąsiedztwie terenów leśnych. W okolicy nie ma wyznaczonych miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby odpoczywać lub aktywnie spędzać czas, korzystając z przygotowanej infrastruktury. Dzięki utworzeniu „ptasiej oazy” szkoły i przedszkola będą mogły w tym miejscu prowadzić lekcje przyrody.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego. Do ogrodu będą mogli m.in. dojechać pociągiem, gdyż znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP Otwock Śródborów. Częstymi bywalcami ogrodu będą pacjenci sąsiedniego hospicjum oraz okoliczni mieszkańcy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Wyburzenie nieużytkowanych budynków, przygotowanie i wygrodzenie terenu230 000 zł
2Nawierzchnie chodnikowe120 000 zł
3Podjazdy, pochylnie dla osób niepełnosprawnych90 000 zł
4Pergole, ławki i mała architektura30 000 zł
5Oczko wodne z zamkniętym obiegiem wody70 000 zł
6Tężnia solankowa w formie altany200 000 zł
7Nasadzenia drzew, krzewów, kompozycji kwiatowych50 000 zł
8Oświetlenie - latarnie90 000 zł
9Urządzenia do ćwiczeń 20 000 zł
10Urządzenia placu zabaw90 000 zł
11Aktualizacja projektu, inne10 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Postęp realizacji

2 lutego 2021 r. zawarto umowę dotacyjną pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. 11.03.2021 r. podpisano Aneks Nr 1/2021 do umowy zawierający zmianę harmonogram rzeczowo-finasowego. Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem: 1. Wykonano terminowo wyburzenie nieużytkowanych obiektów i przygotowano teren na potrzeby realizacji Projektu. 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest w trakcie opracowywania. 3. Dostosowano infrastrukturę poprzez przeniesienie instalacji gazowej (w lutym br.).

Załączniki

wizualizacja.pdf
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).