Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 33

33. Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie


zakup ambulansu

Lokalizacja

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. Zalesie 1, Obręb: 0001 Gostynin.

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Opis projektu

W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony ambulans sanitarny z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień jest zobowiązany do zapewnienia transportu medycznego leczonym pacjentom. Sprawne działanie transportu sanitarnego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań statutowych Szpitala.
W świetle art. 41  ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych  świadczeniobiorcy, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach: konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, pacjentowi należy zagwarantować transport sanitarny w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem. Zmiana przepisów nie objęła świadczeń z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, co spowodowało, iż podmioty lecznicze udzielające świadczeń w innych zakresach niż leczenie szpitalne nie mają możliwości skorzystania z transportu  medycznego wyodrębnionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 401).
Szpital posiada 14-letni - ambulans sanitarny, który nie jest wystarczający do zapewnienia transportu pacjentów celem wykonania niezbędnych przewozów,  konsultacji, badań, zabiegów wykonywanych pacjentom poza terenem szpitala. Z uwagi na zapotrzebowanie na transport sanitarny oraz  awaryjność użytkowanego przez Szpital ambulansu sanitarnego sprawa zakupu nowego, sprawnego ambulansu sanitarnego jest priorytetowa. Realizację zadania uzasadniają następujące względy:  bezpieczne i niezawodne wykonywanie transportu sanitarnego, zapotrzebowanie na transport sanitarny, awaryjność użytkowanego przez Szpital ambulansu sanitarnego.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są pacjenci Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem300 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).