projekt nr 33

33. Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie


Lokalizacja

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. Zalesie 1, Obręb: 0001 Gostynin.

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Opis projektu

W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony ambulans sanitarny z wyposażeniem dla potrzeb pacjentów Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Termin realizacji

1. Przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania.
2. Realizacja zamówienia - zakup i dostawa ambulansu sanitarnego.
Niezbędny czas na realizację zadania obejmie maksymalnie 7 miesięcy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień jest zobowiązany do zapewnienia transportu medycznego leczonym pacjentom. Sprawne działanie transportu sanitarnego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań statutowych Szpitala.
W świetle art. 41  ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych  świadczeniobiorcy, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach: konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, pacjentowi należy zagwarantować transport sanitarny w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem. Zmiana przepisów nie objęła świadczeń z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, co spowodowało, iż podmioty lecznicze udzielające świadczeń w innych zakresach niż leczenie szpitalne nie mają możliwości skorzystania z transportu  medycznego wyodrębnionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 401).
Szpital posiada 14-letni - ambulans sanitarny, który nie jest wystarczający do zapewnienia transportu pacjentów celem wykonania niezbędnych przewozów,  konsultacji, badań, zabiegów wykonywanych pacjentom poza terenem szpitala. Z uwagi na zapotrzebowanie na transport sanitarny oraz  awaryjność użytkowanego przez Szpital ambulansu sanitarnego sprawa zakupu nowego, sprawnego ambulansu sanitarnego jest priorytetowa. Realizację zadania uzasadniają następujące względy:  bezpieczne i niezawodne wykonywanie transportu sanitarnego, zapotrzebowanie na transport sanitarny, awaryjność użytkowanego przez Szpital ambulansu sanitarnego.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są pacjenci Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem300 000 zł