projekt nr 116

116. Ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa - nasadzenia rośliności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy


Lokalizacja

Dąbrowa 133
Powiat siedlecki, gmina Przesmyki, obręb Dąbrowa działki nr ewid. 1125/4, 1125/6, 850/2, 1125/2 w zakresie ogrodzenia, 1117 w zakresie remontu drogi.

Skrócony opis

Projekt polega na dokończeniu zagospodarowania parku zgodnie z projektem wykonanym w 2021 r. (nasadzeniu bylin, krzewów, kwiatów, wykonaniem ścieżek pieszych i innych prac), budowie ogrodzenia, uruchomieniu bezpłatnej linii dowożącej w weekendy z Siedlec i Łosic przez Korczew lub/i Przesmyki, analogicznie do realizowanego projektu w 2021 r., poprawie drogi dojazdowej do Muzeum.

Opis projektu

Projekt polega na dokończeniu zagospodarowania parku zgodnie z projektem wykonanym w 2021 r., tj, nasadzeniu krzewów, bylin, kwiatów, drzew, budowie alejek i wykonaniu pozostałych niezbędnych prac wynikających z projektu i potrzeb. Ponadto planowane jest wykonanie ogrodzenia na działce będącej w dzierżawie wieczystej (m.in. nr ewid. 1125/2 z obr. Dąbrowa) od strony drogi analogicznego do istniejącego ogrodzenia na działce właściwej Muzeum.

Ponadto w ramach promocji placówki, planowane jest uruchomieniu bezpłatnej linii dowożącej w weekendy i inne dni wolne (weekendy majowe, Boże Ciało i piątek po Bożym Ciele, 15 sierpnia)  analogicznie do realizowanego projektu w 2021 r. Linia uwzględniałaby dojazd z Siedlec, Łosic oraz w miarę możliwości połączenie z Przesmykami przez Kamianki i Korczewem. Godziny kursowania powinny być dostosowane do godzin otwarcia Muzeum. Linia analogicznie jak do funkcjonującego projektu w 2021 r. powinna mieć przystanki po drodze.  Proponuje się kursowanie autobusu w okresie od 29 (pt).04 do 02(nd).10.2022 r. w ilości 3 par. Ewentualne rozszerzenie terminu/zmiana trasy/liczba kursów może być przedmiotem analiz Muzeum (np. z mniejszą liczbą kursów w ciągu dnia).

Dodatkowo w przypadku niezrealizowania w 2021 r. budowy drogi dojazdowej do Muzeum, należy uwzględnić modernizację nawierzchni na drodze stanowiącej działkę nr ewid. 1117 z obrębu Dąbrowa. Organizacja ruchu musi uwzględniać ograniczenia tonażowe. Można ewentualnie rozważyć wykonanie nawierzchni mineralnej w rejonie stawu parkowego, celem ograniczenia prędkości, lub inne rozwiązania mające ograniczyć negatywny wpływ na znajdujący się przy drodze budynek oficyny.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie jest placówką młodą, działającą dopiero kilka lat. Do tej prace głównie koncentrowały się na remoncie zabytkowego dworu i gromadzeniem eksponatów. Prace wykonane w parku były realizowane kilka lat i na bieżąco wykonywana jest pielęgnacja. Jednakże do osiągnięcia docelowego kształtu parku niezbędne są środki. Mieszkańcy wsi i okolic nie mogą się doczekać już finalizacji parku. Na przełomie wieków park był zaniedbany. Dlatego niezbędne jest pozyskanie środków.

Dodatkowo w celach promocyjnych proponuje się kontynuację bezpłatnej linii autobusowej. Obecnie komunikacja zamiejska w powiecie siedleckim funkcjonuje na zasadach rynkowych i ze względu na mniejszą liczbę pasażerów, w weekendy nie funkcjonuje dojazd transportem zbiorowym. Stąd propozycja przedłużenia funkcjonowania kursowania bezpłatnej linii autobusowej. Dotychczasowe obserwacje potwierdzają, że linia jest wykorzystywana, a mieszkańcy regionu siedleckiego korzystają z linii autobusowej.

Również obecny stan drogi dojazdowej do Muzeum pozostawia wiele do życzenia. Zasadne jest, aby została ona jak najszybciej wyremontowana (działka nr ewid. 1117).

Adresaci projektu

mieszkańcy gminy Przesmyki i Korczew, mieszkańcy regionu siedleckiego, turyści,

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1dokończenie zagospodarowania parku (zgodnie ze wstępną wyceną)650 000 zł
2bezpłatna linia autobusowa 130 000 zł
3budowa ogrodzenia100 000 zł
4remont drogi dojazdowej110 000 zł
Łącznie: 990 000 zł

Postęp realizacji

Zawarcie umowy dotacyjnej.