Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 111

111. Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski.


pracownia edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Lokalizacja

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Mleczarska 27
06-400  Ciechanów

nr. działki 28/53; 28/54; 28/40
Obręb 0050 Szczurzyn

Skrócony opis

Powstanie nowoczesna pracownia wyposażona w symulator jazdy samochodem wyposażony m.in. w hełm diar, gdzie kierowca porusza się po Ciechanowie. Wykorzystując narko i alko google poznajemy jazdę po alkoholu, substancjach psychoaktywnych. Jako kierowcy poznajemy możliwości płyty poślizgowej. Symulator dachowania i zderzeń - doświadczenia z pasami bezpieczeństwa  w kontekście wypadków samochodowych.

Opis projektu

Efektem realizacji projektu jest powstanie nowoczesnej pracowni, która będzie służyć zarówno kierowcom jak i osobom nieposiadającym uprawnień do kierowania pojazdami. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego symulatora nauki jazdy samochodem z wykorzystaniem map drogowych Ciechanowa to doskonały początek poznawania rozwiązań w organizacji ruchu drogowego, postrzegania dróg i tego co dzieje się wokół jezdni, rozumienia sytuacji wynikających ze znaków pionowych, poziomych, sygnalizacji świetlnej, skrzyżowań, itp. Symulator pozwala również poznać jak wygląda jazda po alkoholu lub substancjach psychoaktywnych. Wykorzystując narkogoogle i alkogoogle wskazujemy pole widzenia, postrzeganie, czas reakcji na sytuacje drogowe. Pracownia będzie wyposażona w sprzęt komputerowy i audiowizualny, który wykorzystując program e-kierowca stworzy możliwość pracy z uczestnikami zajęć zarówno w grupach jak i indywidualnie. Dzięki dostępnym ułożonym w testy pytaniom uczestnicy zajęć poznają lub wypracują sami sposoby i metody eliminowania błędów, np. przy egzaminach teoretycznych. Pracownia będzie wyposażona również w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Będzie to apteczka modułowa, fantomy i defibrylator. Z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego prezentowane będą filmy o wypadkach komunikacyjnych, udzielaniu pomocy poszkodowanym. Celem tej formy zajęć będzie kształtowanie sylwetki przyszłego kierowcy, wrażliwego, wyrozumiałego, spokojnego i kulturalnego. Kolejne elementy zajęć będą się odbywały na symulatorze dachowania i i symulatorze zderzenia. Tu uczestnicy zapoznają się z faktycznym dachowaniem samochodu, w którym się znajdują. Pojazd obraca się o 360 stopni wokół własnej osi a kierowca znajduje się raz głową w górze a za chwilę w dole. Brak kontroli nad tym co się dzieje daje realne wyobrażenie o tym jak wygląda wypadek. Następnie na symulatorze zderzeń testujemy pasy bezpieczeństwa, daje to prostą odpowiedź na często zadawane pytanie "...po co zapinać pasy..." Odpowiedź jest prosta ...dla własnego bezpieczeństwa... Tablety z oprogramowaniem e-kierowca pozwolą na prowadzenie zajęć metodą pracy z grupą, gdzie można wykorzystać elementy komunikacji elektronicznej i analizować poszczególne tematy związane z prawem o ruchu drogowym sprawdzając jednocześnie poziom wiedzy indywidualnie z każdym uczestnikiem. Kolejnym elementem w procesie edukacji w wyniku realizacji projektu jest praktyczne poznanie wpływu alkoholu lub substancji psychoaktywnych na odbiór bodźców i czas reakcji kierowcy. To symulator wyposażony w alkogoole lub narkogoogle pozwoli na jazdę po Ciechanowie "pod wpływem ..." Korzystając z projektora wszyscy uczestnicy będą mogli obejrzeć jak "pojazd prowadzi pijany ..." i jak to jest prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Zajęcia, w których angażuje się wzrok, słuch i do tego dochodzą emocje na długo zapadają w pamięć. Tak wyposażona pracownia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  w WORD w Ciechanowie pozwoli na aktywną edukację uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Będzie to pierwszy na terenie Subregionu Ciechanowskiego Województwa Mazowieckiego symulator z możliwością jazdy po mieście, w którym zdajemy egzamin.
Ten projekt warto poprzeć.
To szansa dla nas i dla pokoleń !!!!

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt pt. " Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski" jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia systematycznego edukowania zarówno kandydatów na kierowców jak i kierowców. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego dzisiaj już nie kojarzą się tylko z prowadzeniem egzaminów państwowych, to również szeroka działalność edukacyjna wśród najmłodszych, w szkołach podstawowych i średnich, wśród seniorów, z Jednostkami Samorządu Terytorialnego poprzez prowadzenie wielu kampanii poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zajęcia w nowo wyposażonej pracowni Regionalnego Centrum BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie będą po pierwsze ciekawe, będą wyzwalały wśród uczestników dyskusję, pojawi się dużo wrażeń, które będą miały bezpośrednie przełożenie na przyszłe zachowanie się kierowcy na drodze. Jednym z najważniejszych elementów w funkcjonowaniu pracowni Regionalnego Centrum BRD będzie wprowadzenie na pole edukacji nowoczesnych rozwiązań z dziedziny informatyki. Symulator kat. "B" pozwalający uczestnikowi jechać po Ciechanowie to zupełna nowość, która np. dzięki funduszom pochodzącym z UE będzie systematycznie pojawiać się w Ośrodkach Szkolenia Kierowców podczas szkolenia przyszłych kierowców. To jedna z szans na rozwój procesu szkolenia poprzez pozyskanie środków dydaktycznych. Dzięki nim będzie można różnicować metody i zasady nauczania. Kolejnym elementem w procesie edukacji w wyniku realizacji projektu jest praktyczne poznanie wpływu alkoholu lub substancji psychoaktywnych na odbiór bodźców i czas reakcji kierowcy. To symulator wyposażony w alkogoole lub narkogoogle pozwoli na jazdę po Ciechanowie "pod wpływem ..." Korzystając z projektora wszyscy uczestnicy będą mogli obejrzeć jak "pojazd prowadzi pijany ..." i jak to jest prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Zajęcia, w których angażuje się wzrok, słuch i do tego dochodzą emocje na długo zapadają w pamięć.
Dzięki realizacji projektu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie chce zwiększyć swoją atrakcyjność w kontekście działań edukacyjnych, zacieśnić współpracę ze szkołami, dzięki edukacji próbować poprzez kształtowanie sylwetki przyszłego kierowcy i kierowcy wpływać na zmniejszenie ilości wypadków, podnosić świadomość ludzi przez co nastąpi zwiększenie zdawalności egzaminów na prawo jazdy. To ambitne cele, ale proces edukacji, aby był skuteczny, musi być realny i długoterminowy.
Ten projekt warto zrealizować !!!

Adresaci projektu

Realizacja projektu pt. "Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski" jest skierowany do wszystkich mieszkańców Mazowsza, którzy posiadają prawo jazdy bądź zamierzają ubiegać się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Edukacja prowadzona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ma na celu dotarcie do jak najszerszej grupy społecznej i prezentowanie dobrych rozwiązań w ruchu drogowym. Naszymi gośćmi będą uczniowie, kierowcy amatorzy kat. "B", kierowcy zawodowi, seniorzy, osoby będące uczestnikami wypadków drogowych, które były hospitalizowane w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Chcemy docierać i móc zainteresować możliwie duże grono ludzi tematyką bezpieczeństwa publicznego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Defibrylator szkoleniowy2 000 zł
2Fantom szt. 22 800 zł
3Apteczka modułowa1 500 zł
4Alko - 3 szt. ; narko - 2 szt. google 2 500 zł
5Projektor multimedialny5 000 zł
6Laptop z oprogramowaniem5 000 zł
7Program e-kierowca1 000 zł
8Ruter wi-fi1 000 zł
9Symulator jazdy samochodem z wyposażeniem i oprogramowaniem map ciechanowa270 000 zł
10Symulator dachowania100 000 zł
11Symulator zderzeń20 000 zł
12Transport, montaż i szkolenia5 000 zł
Łącznie: 415 800 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).