Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym


Lokalizacja

Projekt jest zlokalizowany na działce nr 25, obręb Belsk Duży oraz na drodze wojewódzkiej nr 728

Skrócony opis

Projekt ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych poruszających się drogami wojewódzkimi po terenie Gminy Belsk Duży poprzez remont uszkodzonej powierzchni placu przy skrzyżowaniu dróg 725 i 728 oraz budowę pięciu aktywnych przejść dla pieszych w Odrzywołku, Belsku Dużym przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Ferrero, w miejscowości Łęczeszyce "Las" i Łęczeszyce Cegielnia.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na opracowaniu projektu i remontu uszkodzonej powierzchni placu w centrum wsi Belsk Duży na skrzyżowaniu dróg 725 i 728 poprzez ułożenie kostki brukowej i wymianę krawężników oraz zakupie i montażu energooszczędnego oświetlenia na przejściach dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na drodze wojewódzkiej 728. Zakłada on instalację aktywnych przejść dla pieszych w 5 punktach: przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym i przy zakładzie produkcyjnym Ferrero oraz przy kompleksie leśnym w Łęczeszycach i w Łęczeszyce „Cegielnia”, a także na ruchliwym przejściu dla pieszych w miejscowości Odrzywołek.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu zapewnienie bezpiecznego przejścia dla mieszkańców do szkoły, zakładów pracy i ośrodka zdrowia przez mieszkańców naszej małej ojczyzny - Gminy Belsk Duży oraz podróżnych, którzy zatrzymują się tutaj podczas swoich przerw w podróży. Przez środek Gminy przebiega trasa 728, bardzo ruchliwa i niebezpieczna. Nasz projekt zakłada znaczną poprawę bezpieczeństwa i obsługi ruchu drogowego w większych miejscowościach naszej gminy, a w szczególności trzech miejscowościach w Łęczeszycach, Odrzywołku i Belsk Duży. Belsk Duży jest jedną z największych miejscowości w naszej gminie, gdzie znajdują się najważniejsze dla mieszkańców budynki i miejsca użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Spółdzielczy, Biblioteka Publiczna, Ośrodek Zdrowia, zakłady pracy np. firma Ferrero, kościół, cmentarz, sklepy i apteki. Tutaj na skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich: 725 i 728 zatrzymują się podróżni podczas swoich przerw w podróży odwiedzając najciekawsze miejsca naszej gminy: Pałac Mała Wieś, zabytkowe kościoły w Lewiczynie, Belsku Dużym i Łęczeszycach czy rezerwat przyrody Modrzewina.

Adresaci projektu

Projekt jest adresowany do mieszkańców Mazowsza, podróżnych, a w szczególności do mieszkańców Gminy Belsk Duży, dzieci uczęszczających do belskich szkół, pracowników zakładów pracy, bez względu na wiek, płeć czy stopień niepełnosprawności. Dla podróżnych plac w centrum wsi służy jako miejsce odpoczynku i przerw w podróży.

Doświetlone aktywne przejścia dla pieszych będą na równi dostępne dla wszystkich odbiorców. Chcemy potwierdzić pozytywny wpływ projektu na zgodność z zasadą dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wymiana krawężników i nawierzchni na placu okalającym ruchliwe rondo znajdujące się na skrzyżowaniu dróg DW 728 i DW725 znacznie poprawi bezpieczeństwo i umożliwi wszystkim przemieszczanie się po tej największej z gminnych miejscowości – Belsku Dużym.

Tu znajduje się największa szkoła w naszej gminie licząca ponad 400 osób, dojeżdżają do niej dzieci z większej części gminy. Drogą wojewódzką komunikacją publiczną i autobusami szkolnymi dojeżdżają one do szkół, domów i miejsc pracy do Grojca, Warszawy czy Belska Dużego, gdzie znajduje się jeden z największych zakładów pracy w regionie – firma Ferrero. Projekt zakłada zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które z niebezpiecznych przejść dla pieszych korzystają na co dzień. Nawet osoby, które dojeżdżają samochodami korzystają z parkingów gminnych i z przejść trasą 728 przechodzą po dzieci, na zakupy czy do przychodni. Projekt ma zapewnić: bezpieczne przejście (do szkoły, przedszkola, kościoła, cmentarza, sklepu) w Belsku Dużym, Łęczeszycach i Odrzywołku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wymiana krawężników i ułożenie kostki brukowej na placu724 318,42 zł
2Zakup i montaż oświetlenia na aktywnych przejściach dla pieszych - 5 kompletów147 000 zł
Łącznie: 871 318,42 zł

Postęp realizacji

Zadanie nr 1 – dokumentacja projektowa zostanie przekazana do końca 2022 roku. Zostaną zabezpieczone środki na realizację zadania w budżecie na 2023 rok. Zadanie nr 2 - Zdanie zostało podzielone na dwa etapy (etap projektowy i etap wykonania robót). W chwili obecnej trwają procedury związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej . Po uzyskaniu wszystkich decyzji i uzgodnień przez projektanta MZDW przystąpi do wyboru wykonawcy robót. Uwzględniając powyższe zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na 2023r.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).