Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 78

78. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock


Lokalizacja

Gmina Radzanowo (powiat płocki)
Numer działki: 22; 85; 51; 87
Obręb Rogozino; Boryszewo Stare i Stróżewko; Boryszewo Nowy; Kostrogaj
Jednostka ewidencyjna Radzanowo
Droga Wojewódzka 567 w km 6+680 do 7+100 420 m budowy ścieżki pieszo - rowerowej

Skrócony opis

Zaprojektowanie i budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trasy Płock-Rogozino, na odcinku ok 420 m. Inwestycja znacząco zwiększy bezpieczeństwo uczestników i wpłynie na rozwój komunikacji rowerowej z terenów podmiejskich. To trasa z dużym natężeniem ruchu, główny szlak komunikacyjny dla mieszkańców kilku gmin powiatu płockiego, którzy codziennie podróżują do Płocka - lokalnego ośrodka rozwoju.

Opis projektu

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW  567 Płock - Rogozino w km 6+680 do 7+100 , 420 m ścieżki pieszo rowerowej.
Droga Wojewódzka 567 łączy największy lokalny ośrodek społeczno-gospodarczy, jakim jest rozwijające się dynamicznie miasto Płock z terenami podmiejskimi powiatu płockiego, obejmującymi przyległą miastu gminę Radzanowo. To także codzienny szlak komunikacyjny dla mieszkańców innych gmin powiatu płockiego ( m.in. Staroźreby, Bulkowo, Małej Wieś, a nawet Wyszogród), którzy zarobkowo i edukacyjnie wjeżdżają tą trasą do miasta.
Zgłaszana tym wnioskiem do BOM inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju tej części regionu i stanowi wzmocnienie inwestycji przeprowadzonych i wdrażanych właśnie na tym terenie. Wybudowana obwodnica Płocka, plany rozwoju miasta w kierunku Nowego Boryszewa i osiedla przy ulicy Żyznej, a także rozpoczynana za chwilę inwestycja gminno-powiatowo-wojewódzka związana z przebudową skrzyżowania dróg DW 567 z drogą powiatową nr 5203 i drogą gminą 291019W to działania, które jednoznacznie pokazują, iż natężenie ruchu wzdłuż trasy Płock-Rogozino wymaga strategicznych rozwiązań w zakresie inwestycji drogowych. Obserwowane na tej trasie natężenie ruchu jednoznacznie potwierdza, iż niezbędne jest wzdłuż trasy pasa przeznaczonego dla pieszych i rowerzystów. Zgłaszany projekt zakłada rozpoczęcie całego ciągu pieszo-rowerowego ścieżek na terenach podmiejskich gminy Radzanowo od Rogozina w kierunku Płocka, by w ten sposób połączyć tereny podmiejskie z siecią ścieżek wewnątrz miasta i wpisać się w tą inwestycją w katalog realizowanych i zaplanowanych do rychłej realizacji inwestycji.
Tereny podmiejskie gminy Radzanowo obejmujące Nowe i Stare Boryszewo, Stróżewko, a przede wszystkim Rogozino stanowią bardzo atrakcyjne miejsce rozwoju budownictwa mieszkaniowego i inwestycyjnego. Niezbędne jest więc rozwijanie infrastruktury pieszo-rowerowej, by z jednej strony usprawnić mieszkańcom system komunikacji z pobliskim miastem, a z drugiej znacząco podnieść bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Wydzielenie pasa pieszo-rowerowego w postaci ścieżki to również inwestycja w ekologię, w zdrowie mieszkańców i w rozwój rekreacji po terenach podmiejskich Płocka. Budowa ścieżki rowerowej, szczególnie dla mieszkańców wymienionych powyżej miejscowości, przełoży się na rozwój komunikacji rowerowej, szczególnie w okresie wiosenno-jesiennym. Będzie stanowiła ekologiczne i prozdrowotne uzupełnienie sieci komunikacji miejskiej. Z kolei dla mieszkańców Płocka, jak pokazuje istniejąca mapa istniejących już ścieżek, tereny podmiejskie są atrakcyjnym celem wycieczek rodzinnych na rowerach. Infrastruktura ścieżek rowerowo-pieszych sprzyjać będzie więc wykorzystaniu i rozwojowi potencjału turystycznego gminy Radzanowo, z wykorzystaniem jej walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego (m.in. zabudowania podworskie, ruiny dworów szlacheckich, miejsce bitwy pod Ciółkowem- pierwszej lokalnej potyczki powstania styczniowego, parki zabytkowe).    
Budowa wskazanej ścieżki pieszo-rowerowej połączy gminę Radzanowo z osiedlem Podolszyce, gdzie szczególnie w weekendy mieszkańcy podążają w celach zakupowych, rekreacyjnych, kulturalnych i towarzyskich. To także naturalny łącznik ze ścieżkami już dostępnymi dla miłośników podróży rowerowych po samym Płocku - zarówno przez Podolszyce, jak i z wykorzystaniem wjazdu od ulicy Otolińskiej. Rosnące zainteresowanie ruchem rowerowym, a także intensywny ruch pieszych (w tym dzieci i seniorów) na tym odcinku DW 567 stwarza potrzebę wytyczenia i wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej umożliwiającej bezpieczną i komfortową jazdę rowerem oraz bezpieczne przemieszczanie się pieszych. Ważne więc, by był to pas niezależny od ruchliwej trasy dla pojazdów samochodowych.
Budowa sieci ścieżek rowerowych to odpowiedź na zmieniający się styl życia mieszkańców, którzy ruch na świeżym powietrzu coraz częściej wykorzystują jako narzędzie do dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną. Idea budowy ścieżek rowerowych, niezależnych od szlaków samochodowych to również odpowiedzialne inwestowanie w rozwój infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem zwiększonego bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów a także uatrakcyjnienia mobilności mieszkańców poprzez ruch i rekreację.
Rozwój ścieżek pieszo-rowerowych na terenach podmiejskich gminy Radzanowo wpłynie na zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju sieci komunikacji w odniesieniu do gminy sąsiednich, np. Słupna. To także na dalsze pobudzanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i stymulowanie mobilności mieszkańców, którzy odczuwają niewystarczający poziom rozwoju transportu zbiorowego, w tym brak bezpośrednich połączeń komunikacji miejskiej z Podolszycami.
Realizacja projektu to także przeciwdziałanie zdiagnozowanym na terenie Województwa Mazowieckiego problemom w zakresie transportu tj. narastającej intensywności ruchu samochodowego, hałasu, tłoku, korków, zanieczyszczenia powietrza związanego z dużą emisją spalin, niebezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożenia wypadkiem. Wszystkie z tych problemów wynikają bowiem z niewystarczającego poziomu rozwoju infrastruktury drogowej dla rowerzystów i pieszych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

O poziomie rozwoju gmin, miast i regionów decyduje zawsze sieć komunikacji drogowej. Rosnące natężenie ruchu samochodowego, styl życia oparty o ruch na świeżym powietrzu, przeciwdziałanie korkom i hałasowi, o rekreację, przywiązywanie dużej uwagi do niezależności i mobilności to zagadnienia, które decydują o wpływają na postrzeganie potencjalnych mieszkańców o wyborze danej gminy jako dobrego miejsca na inwestycję mieszkaniową czy biznesową.
Samorząd na każdym szczeblu powinien swoimi działaniami stymulować takie zmiany i wdrażać takie przedsięwzięcia, które łamią bariery rozwoju, dbają o zdrowie, życie i bezpieczeństwo mieszkańców, sprzyjają ich mobilności i wygodzie życia codziennego. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż modernizowanych szlaków komunikacyjnych to właśnie odpowiedzialne stymulowanie rozwoju infrastruktury drogowej, ułatwiającej przemieszczanie się osób niezmotoryzowanych, osób starszych, matek z wózkami, czy miłośników nie tylko rekreacyjnej jazdy na rowerze. Ważne, by przedsięwzięcia takie planować strategicznie, wykorzystując potencjał inwestycyjny samorządów różnych szczebli.
Planowany odcinek ścieżki pieszo-rowerowej to długo oczekiwana przez mieszkańców terenów podmiejskich inwestycja, która wpisuje się w katalog przedsięwzięć drogowych na trasie Płock-Rogozino - tych już zrealizowanych, i tych zaplanowanych do rychłej realizacji. To również działanie sprzyjające mobilności mieszkańców, stymulujące wykorzystanie potencjału handlowo-kulturalnego płockich Podolszyc z potencjałem przyrodniczym i dziedzictwa kulturowego terenów podmiejskich gminy Radzanowo. To również połączenie gminy podmiejskiej z siecią ścieżek na terenie Płocka, zarówno od strony Podolszyc, jak i od ulicy Otolińskiej. Ponadto to odpowiedzialny rozwój infrastruktury, podnoszący poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym na bardzo ruchliwym i niebezpiecznym odcinku drogi wojewódzkiej, z przeniesieniem ruchu pieszych i rowerzystów na niezależną od samochodów trasę.
Do wybudowania w kolejnych latach pozostanie jeszcze fragment ścieżki spinający wnioskowany tu etap ze ścieżką zaplanowaną do budowy wraz z przebudową ronda w Nowym Boryszewie (inwestycja rozpoczynana w bieżącym roku).

Adresaci projektu

1. Mieszkańcy terenów podmiejskich gminy Radzanowo - którzy do pracy, szkół, sieci miejskiego transportu publicznego, galerii handlowych, czy obiektów kulturalnych chętnie będą jeździć na rowerach;
2. Mieszkańcy Płocka, którzy na rowerze realizują swoje hobby sportowe, rekreacyjne, zapoznają się z walorami przyrodniczymi i dziedzictwem kulturowym terenów podmiejskich powiatu płockiego;
3. Mieszkańcy powiatu, województwa, którzy przez budowę ścieżki pieszo - rowerowej niezależnej od szlaku komunikacji samochodowej odczują większe bezpieczeństwo ruchu drogowego pieszych, rowerzystów i kierowców;
4. Samorząd gminy Radzanowo – w wyniku powstania ścieżki rowerowej nastąpi zwiększenie walorów turystycznych i inwestycyjnych, zwłaszcza terenów podmiejskich;
5. Mieszkańcy regionu płockiego - poprawa jakości środowiska (powietrza), polepszenie stanu zdrowia;
4. Samorząd Miasta Płock, Województwa Mazowieckiego i Gminy Radzanowo - współpraca strategiczna dla zachowania zrównoważonego rozwoju i zaspokajania potrzeb Mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt budowy ścieżki50 000 zł
2Budowa ścieżki 450 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Postęp realizacji

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).