Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. BUDOWA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GŁADCZYN W CIĄGU DROGI W618


Lokalizacja

DROGA WOJEWÓDZKA NR 618 PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ GŁADCZYN, GM. ZATORY, POW. PUŁTUSK, DZIAŁKA NR 4, OBRĘB GŁADCZYN

Skrócony opis

Projekt polega na budowie dwóch zatoczek autobusowych wraz z nasypami po lewej i prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 618 w miejscowości Gładczyn wraz z chodnikami dojścia do zatoczek.

Opis projektu

Budowa dwóch zatoczek autobusowych wraz z nasypami po lewej i prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 618 w miejscowości Gładczyn wraz z chodnikami dojścia do zatoczek.

Termin realizacji

1. wykonanie projektu
2. roboty pomiarowe
3. roboty ziemne wykonywane koparkami oraz formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami
4. wykonanie chodnika
-  wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem z betonu
-  ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej
-  ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej
-  profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-  wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 10 cm
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 15 cm
-  chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5. wykonanie zatoczki przy jezdni
-  mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- stabilizowanie kruszywem naturalnym stabilizowanego cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm.
-  podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
-  nawierzchnia z betonu B 20 o grubości 20 cm.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Miejscowość Gładczyn jest trzecią co do liczby mieszkańców miejscowością w gm. Zatory liczącą 342 mieszkańców. Większa cześć mieszkańców korzysta z komunikacji zbiorowej oraz z miejscowego przystanku lecz aby dojść do miejsca zatrzymania autobusu muszą iść poboczem bardzo ruchliwej drogi i na tym poboczu oczekiwać na przyjazd autobusu. Jest to bardzo niebezpieczne dla osób korzystających z tych przystanków tym bardziej, że drogą tą przemieszczają się duże składy ciężarówek, które niejednokrotnie przekraczają w tym miejscu dozwoloną prędkość oraz wyprzedzają na skrzyżowaniu oraz często dochodzi na tym skrzyżowaniu do wypadków.  Podmuch wiatru pędzącej ciężarówki jest ogromny a oczekujący na przyjazd autobusu stoją 1 metr od krawędzi jezdni i często  uciekają do przydrożnego rowu. Wybudowanie zatoczek autobusowych wraz z prowadzącymi do nich chodnikami w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu i pozwoli uniknąć w przyszłości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Adresaci projektu

Mieszkańcy Gładczyna oraz inne osoby korzystające z transportu zbiorowego, w tym młodzież szkolna i osoby starsze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wykonanie projektu5 000 zł
2roboty pomiarowe1 000 zł
3roboty ziemne10 000 zł
4wykonanie dwóch chodników22 000 zł
5wykonanie dwóch zatoczek przy jezdni12 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Postęp realizacji

Załączniki

mapa 1 165816.PDF
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
BUDOWA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GŁADCZYN W CIĄGU DROGI W618

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).