projekt nr 6

6. BUDOWA ZATOCZEK AUTOBUSOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GŁADCZYN W CIĄGU DROGI W618


Lokalizacja

DROGA WOJEWÓDZKA NR 618 PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ GŁADCZYN, GM. ZATORY, POW. PUŁTUSK, DZIAŁKA NR 4, OBRĘB GŁADCZYN

Skrócony opis

Projekt polega na budowie dwóch zatoczek autobusowych wraz z nasypami po lewej i prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 618 w miejscowości Gładczyn wraz z chodnikami dojścia do zatoczek.

Opis projektu

Budowa dwóch zatoczek autobusowych wraz z nasypami po lewej i prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 618 w miejscowości Gładczyn wraz z chodnikami dojścia do zatoczek.

Termin realizacji

1. wykonanie projektu
2. roboty pomiarowe
3. roboty ziemne wykonywane koparkami oraz formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami
4. wykonanie chodnika
-  wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem z betonu
-  ustawianie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej
-  ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej
-  profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-  wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 10 cm
- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 15 cm
-  chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5. wykonanie zatoczki przy jezdni
-  mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- stabilizowanie kruszywem naturalnym stabilizowanego cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm.
-  podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
-  nawierzchnia z betonu B 20 o grubości 20 cm.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Miejscowość Gładczyn jest trzecią co do liczby mieszkańców miejscowością w gm. Zatory liczącą 342 mieszkańców. Większa cześć mieszkańców korzysta z komunikacji zbiorowej oraz z miejscowego przystanku lecz aby dojść do miejsca zatrzymania autobusu muszą iść poboczem bardzo ruchliwej drogi i na tym poboczu oczekiwać na przyjazd autobusu. Jest to bardzo niebezpieczne dla osób korzystających z tych przystanków tym bardziej, że drogą tą przemieszczają się duże składy ciężarówek, które niejednokrotnie przekraczają w tym miejscu dozwoloną prędkość oraz wyprzedzają na skrzyżowaniu oraz często dochodzi na tym skrzyżowaniu do wypadków.  Podmuch wiatru pędzącej ciężarówki jest ogromny a oczekujący na przyjazd autobusu stoją 1 metr od krawędzi jezdni i często  uciekają do przydrożnego rowu. Wybudowanie zatoczek autobusowych wraz z prowadzącymi do nich chodnikami w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu i pozwoli uniknąć w przyszłości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Adresaci projektu

Mieszkańcy Gładczyna oraz inne osoby korzystające z transportu zbiorowego, w tym młodzież szkolna i osoby starsze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1wykonanie projektu5 000 zł
2roboty pomiarowe1 000 zł
3roboty ziemne10 000 zł
4wykonanie dwóch chodników22 000 zł
5wykonanie dwóch zatoczek przy jezdni12 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Postęp realizacji

Dokumentacja została odebrana. W lutym zostanie ogłoszony przetarg z 6 miesięcznym okresem wykonania.

Załączniki

mapa 1 165816.PDF