Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 54

54. Tarcza KPN. Ciężarówki niszczą Park. Giną zwierzęta. Wypadki dotykają ludzi. Zmieńmy to!


Skrócony opis

Zadbajmy o nasze wilki, sarny, łosie zamieszkujące jedyny Park Narodowy Mazowsza! Zadbajmy też o bezpieczeństwo
mieszkańców. Odcinkowy pomiar prędkości na DW579 pozwoli uspokoić ruch, tworząc "Tarczę KPN" na obecnej "Gilotynie" Kampinoskiego Parku Narodowego.

Opis projektu

Kampinoski Park Narodowy to nasz jedyny tego typu park na Mazowszu. To tu schronienie znalazły wilki, sarny, łosie i masa innej cennej zwierzyny. Na wysokości miejscowości Leszno, teren KPN przecina jednak DW579. Kiedyś droga o dość marginalnym znaczeniu, dziś natomiast niezwykle ruchliwy szlak komunikacyjny wiodący niemal "przez dziki las". To tu giną bez sensu kolejne zwierzęta, dla których teren parku winien być przecież naturalnym schronieniem. Tracimy zwierzęta od tych małych do tych wręcz symbolicznych. W starciu z autami giną wiewiórki, lisy, dziki, wilki, sarny, czy piękne łosie. Tej drogi uznawanej za „gilotynę KPN” nie przełożymy. Można jednak podjąć działania, które przynajmniej zminimalizują ryzyko zdarzeń drogowych wokół KPN! Zastosowanie odcinkowego pomiaru prędkości na tym odcinku pozwoli wyegzekwować dostosowanie prędkości do obowiązujących ograniczeń, bez konieczności nakładania dodatkowych. Każde 10 km/h wolniej to dodatkowy czas na reakcję kierowcy i szansa na uniknięcie kolizji. Na DW579 pomiarem proponujemy objąć odcinek około 15 km. Jeden z punktów pomiarowych proponujemy zainstalować przed obszarem intensywnej zabudowy w miejscowości Leszno (tak aby ruch lokalny i korki przed skrzyżowaniem nie zakłócały cyklu pomiarowego). Jako optymalną lokalizację ostatniego punktu pomiarowego wskazujemy miejscowość Cybulice Małe. Taka lokalizacja punktów pomiarowych pozwoli uwzględnić ruch tranzytowy pojawiający się na DW579 od strony Błonia (DW579), Zaborowa i Kampinosu (DW580) z kierunku południowego, jak również większość ruchu od strony północnej z kierunku DW579 oraz z kierunku od trasy S7 i DW899, uwzględniając również ruch napływający od miejscowości Stare Grochale. Aby uniknąć zjawiska dwóch potoków aut (monitorowany tranzyt i niemonitorowany ruch lokalny) proponujemy podzielenie tego odcinka z uwzględnieniem dodatkowego punktu pomiarowego w okolicach miejscowości Kiścinne tj. ca. 7,5 km od punktu pomiarowego w Lesznie. Za takim rozwiązaniem przemawia również wysoki koszt wzorcowania i legalizacji odcinków liczących ponad 10 km. W miarę możliwości technicznych system pomiaru postulujemy wyposażyć w dodatkową funkcjonalność monitoringu prewencyjnego ANPR i automatyzację kontroli pozwoleń na przejazd drogą DW579. Uruchomienie dodatkowego monitoringu prewencyjnego na DW579 w znaczący sposób ograniczy nieuprawniony ruch samochodów ciężarowych, które bez stosownych pozwoleń traktują ten odcinek jako skrót pomiędzy autostradą A2 i drogą ekspresową S7. Lokalizację punktu monitorowania proponujemy w okolicach miejscowości Leszno i Cybulice. Realizacja idei uspokojenia ruchu wzdłuż „gilotyny KPN” na wskazanym odcinku spowoduje, iż powstanie swojego rodzaju "Tarcza KPN" uspokajająca ruch w newralgicznym rejonie.

Próby realizacji odcinkowego pomiaru prędkości w sąsiedztwie KPN były podejmowane na różne sposoby. Pod petycją w sprawie pomiaru na DW579 udało się zebrać niemal 4.000 głosów poparcia. Częste są również głosy mieszkańców postulujących uspokojenie ruchu w pozostałych lokalizacjach. Opierając się na doniesieniach prasowych rok temu składając podobny wniosek, zwracaliśmy uwagę na stanowisko rzeczniczki GITD. Wskazywała ona, że: "Inspektorat realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach którego prowadzony jest montaż urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Wskazane w przetargu lokalizacje urządzeń zostały wytypowane na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przygotowanej przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyznaczono 290 lokalizacji, które należy objąć automatycznym nadzorem w pierwszej kolejności... Na liście podstawowej wytypowanych lokalizacji odcinkowego pomiaru prędkości znajduje się wprawdzie fragment DW 579 leżący pomiędzy miejscowościami Natolin - Chrzanów Duży – Grodzisk Mazowiecki.". Niestety, nawet kluczowy odcinek DW579, przebiegający przez Kampinoski Park Narodowy, nie został wskazany w analizie ITS wśród 290 lokalizacji wymagających możliwie szybkich działań. Nawet tak kluczowe przyrodniczo miejsca, spotykają się z murem "ważniejszych priorytetów", czy decyzjami odmownymi, wynikającymi z ograniczonej puli środków na tego typu zadania zlecane do realizacji bezpośrednio przez GITD.

Przedmiot tego zadania bez wątpienia wpisuje się w zakres zadań objętych Uchwałą o BOM. Po zakończeniu inwestycji realizowanej ze środków samorządu istnieje techniczna i formalna możliwość przekazania systemu odcinkowego pomiaru prędkości w użytkowanie GITD, realizując docelowe włączenie tych odcinków do ogólnopolskiego systemu CANARD. Cytując wypowiedź rzeczniczki GITD dla TVN Warszawa z lutego br. "... GITD dopuszcza możliwość uruchomienia urządzenia zakupionego i zainstalowanego przez samorząd, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji i podpisaniu stosownego porozumienia", co biorąc pod uwagę dotychczasowe wystąpienia i petycje, zdaje się być od strony formalnej w sposób oczywisty uzasadnione. Ten sposób prowadzenia inwestycji polegających na budowie OPP siłami samorządu jest już również praktykowany przez inne samorządy.

System monitoringu prewencyjnego ANPR winien natomiast zostać w miarę możliwości technicznych spięty z innymi tego typu rozwiązaniami funkcjonującymi na terenie powiatu, a zbierane dane udostępniane w niezbędnym i określonym zakresie odpowiednim służbom i urzędom. Ostateczne decyzje odnośnie lokalizacji punktów pomiarowych i monitoringu ANPR, winny zapaść na etapie projektowym i zostać uzgodnione z wnioskodawcami, mając na uwadze możliwość wzorcowania wskazanych odcinków, dostęp do infrastruktury energetycznej, optymalizację kosztową i zastosowanie optymalnych rozwiązań technicznych celem uzyskania spodziewanych efektów opisanych w niniejszym wniosku.

Jako uzupełnienie projektu proponujemy również przegląd istniejących znaków drogowych ostrzegawczych na drogach wojewódzkich wokół KPN i zastosowanie w newralgicznych punktach na znaki fluorescencyjne np. A18b, lub inne doświetlenie kluczowych oznakowań ostrzegawczych - np. w okolicy zjazdu do miejscowości Wilcze Tułowskie (przed obszarem KPN po obu stronach drogi).

W zależności od możliwości technicznych wykorzystania ANPR do kontroli pozwoleń przejazdu DW579 na wskazanym odcinku, w przypadku wykazania braku możliwości realizacji projektu w pełnym jego zakresie,  wnosimy o przyjęcie wniosku ograniczonego wyłącznie do zadania OPP na DW579. Kalkulacje kosztowe były przekładane do poprzedniej edycji BOM. Ze względu na znaczący wzrost kosztów realizacji inwestycji wnioskujemy o znaczące podwyższenie kwot w stosunku do wcześniej składanego projektu w BOM 2023, zgodnie ze składanym projektem, co ograniczy ryzyko niedoszacowania kosztów tej inwestycji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Odcinkowy pomiar prędkości Leszno - Cybulice z monitoringiem ANPR (opcja)1 000 000 zł
2Wymiana kluczowych znaków drogowych wokół KPN na znaki fluoresencyjne np. A-18b (fluorescencyjny) lub doświetlenie znaków ostrzegawczych50 000 zł
3Monitoring ANPR kontroli pozwoleń na przejazd100 000 zł
Łącznie: 1 150 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Tarcza KPN. Ciężarówki niszczą Park. Giną zwierzęta. Wypadki dotykają ludzi. Zmieńmy to!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).