Szczegóły projektu

Drogi dla rowerów i pieszych - droga wojewódzka 719 między Brwinowem a Milanówkiem i 802 w okolicach Mińska Maz.


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 719 pomiędzy Brwinowem i Podkową Leśną a Milanówkiem oraz nr 802 pomiędzy Hutą Mińską a Siennicą

Opis projektu

UWAGA:
Ocena pozytywna w odniesieniu do brakujących fragmentów drogi wojewódzkiej pomiędzy Hutą Mińską a Siennicą. Pozostałe odcinki - niezgodność z § 17 ust. 4 pkt 2 uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Odcinek w miejscowości Mikanów będzie objęty planowanym zadaniem realizowanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dotyczącym rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802. Na odcinku pomiędzy ulicą Gołębią w Podkowie Leśnej a ulicą Podwiejską w Milanówku konieczność pozyskania gruntów (niezgodność z § 17 ust. 3 pkt 4 uchwały).
Opis projektu zostanie zaktualizowany w porozumieniu z projektodawcą.

Projekt polega na wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 pomiędzy ulicą Gołębia w Podkowie Leśnej a ulicą Podwiejską w Milanówku po północnej stronie jezdni oraz na brakujących fragmentach drogi wojewódzkiej pomiędzy Hutą Mińską a Siennicą, tj. po stronie zachodniej pomiędzy końcem chodnika w Hucie Mińskiej a końcem rezerwatu Nowej Pogorzeli (dowiązanie do chodnika) oraz po stronie północnej pomiędzy Pogorzelą a Siennicą. Dokładny obszar prezentują załączniki. Ciągi pieszo-rowerowy w Milanówku powinny być obligatoryjnie wykonane z asfaltu. Szerokość minimum 2,5 m, przy czym dla drogi wojewódzkiej 802 może być to niższa wartość. Przy projektowaniu należy uwzględnić istniejące drzewa i możliwość dosadzenia ich w pasie drogowym. Należy w trakcie robót chronić drzewa i zabezpieczyć korzenie przed ciężkim sprzętem.

Kosztorys

Przyjęto następujący kosztorys

DW 719
dwa odcinku - 800 m i 440 m po 250 zł za mb co daje 310 000, 20 000 zł za projekt, łącznie 330 000 zł

DW 802
dwa odcinki łącznie 3,5 km  po 180 zł za mb co daje 630 000 zł  i projekt 20 000 zł co daje 650 000 zł

Łącznie cały projekt 980 000 zł

Termin realizacji

styczeń - przetarg na projekt i budowę
luty - kwiecień - wykonanie projektu
maj - uzgodnienia
lipiec - planowanie prac
sierpień - rozpoczęcie prac
grudzień - zakończenie i odbiór robót  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Dobrane fragmenty dróg wojewódzkich charakteryzują się zwiększonym ruchem pojazdów i brakiem innych dróg alternatywnych (przede wszystkim gminnych i powiatowych) do odbywania podróży między miejscowościami. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu (pieszych i rowerzystów).

Adresaci projektu

mieszkańcy powiatów mińskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, pozostali rowerzyści, kierowcy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1droga wojewódzka 719 przy przyjętym 1240 m i 250 zł za zm plus projekt za 20 000 zł 330 000 zł
2droga wojewódzka 802 przy przyjętym 3500 m i 180 zł za zm plus projekt za 20 000 zł 650 000 zł
Łącznie: 980 000 zł