Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 298

298. BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO


drewniana kładka w lesie, po prawej stronie woda z rzęsą

Lokalizacja

Kaliska 93, 07-130 Łochów, działka nr 4/1, obręb Kaliska

Skrócony opis

W ramach projektu powstanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka zostanie uzupełniona o drewnianą architekturę towarzyszącą składającą się z tarasu widokowego nad rzeką Liwiec, kładki i wiaty.

Opis projektu

Projekt będzie polegał na wybudowaniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z drewnianą architekturą towarzyszącą. Ścieżka przebiegać będzie po działce nr 4/1, obręb Kaliska, na której znajduje się las i która przylega do brzegu rzeki Liwiec. Na całej długości ścieżki (jeden kilometr) usytuowane będzie 12 tablic edukacyjnych z informacjami o określonych elementach przyrodniczych. Część ścieżki zbudowana będzie z drewnianej konstrukcji wraz z tarasem widokowym nad rzeką Liwiec oraz z kładką nad odtworzonym starorzeczem rzeki Liwiec. Wzdłuż ścieżki usytuowanych zostanie 5 siedzisk z drewnianego bala oraz 7 drewnianych koszy. Na końcu ścieżki wybudowana zostanie wiata na około 80 osób, w której będzie można prowadzić zajęcia edukacyjne i integracyjne oraz spożyć posiłek na łonie natury.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Na działce 4/1 wskazanej do wykonana inwestycji znajduje się Pałac Paderewskich, w którym swoją siedzibę ma Nadbużański Park Krajobrazowy (NPK) oraz Mazowieckie Centrum Edukacji Ekologicznej. W ramach prowadzonej działalności ścieżka edukacyjno-przyrodnicza będzie bardzo ważnym elementem w edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży. W ramach ścieżki będzie można przedstawiać informacje o przyrodzie i jej ochronie w bardziej przystępny sposób prowadząc działania terenowe. W ramach prowadzonych zajęć na ścieżce będzie również możliwość obserwowania bezpośrednio poszczególnych elementów przyrody, zarówno w lesie jak i nad brzegiem rzeki z tarasu widokowego. Ze ścieżki korzystać będą mogły również osoby dorosłe z dziećmi siedem dni w tygodniu, ponieważ będzie ona ogólnodostępna. Wiata, jako element w/w ścieżki, będzie służyła do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu jako uzupełnienie wykładów oraz jako miejsce integracji dzieci i młodzieży.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszyscy mieszkańcy Województwa Mazowieckiego i nie tylko, którzy interesują się przyrodą i lubią spędzać wolny czas aktywnie na łonie natury nad przepiękną rzeką Liwiec. Ścieżka będzie służyć wszystkim zainteresowanym przez cały rok. Jednak najliczniejszą grupą, którą będzie korzystać ze ścieżki edukacyjno-przyrodniczej i związanej z nią drewnianej infrastruktury będą dzieci i młodzież w wieku szkolnym, przebywający w Mazowieckim Centrum Edukacji Ekologicznej przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup i montaż 12 tablic edukacyjnych120 000 zł
2Budowa drewnianej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z tarasem widokowym i kładką560 000 zł
3Zakup i montaż 5 drewnianych siedzisk z bala6 000 zł
4Zakup i montaż 7 drewnianych koszy na śmieci14 000 zł
5Budowa drewnianej wiaty300 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).