Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 56

56. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 730 na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska, przebiegającym przez Gminę Jasieniec.

Skrócony opis

Projekt polega na budowie chodnika o długości ok. 1000 m przy drodze wojewódzkiej nr 730, w miejscowościach Jasieniec i Wola Boglewska. Chodnik o szerokości 2 metrów będzie stanowił bezpieczne połączenie komunikacyjne dla pieszych od miejscowości Jasieniec w kierunku sąsiedniej gminy Warka.

Opis projektu

Projekt polegał będzie na budowie chodnika o długości ok. 1000 metrów przy drodze wojewódzkiej nr 730, w miejscowościach Jasieniec i Wola Boglewska. Chodnik o szerokości 2,0 metrów będzie stanowił połączenie dla pieszych od miejscowości Jasieniec w kierunku sąsiedniej gminy Warka: Grójec (budowa chodnika zakończy się w miejscowości Wola Boglewska). Obszar ten charakteryzuje się niezwykle dynamicznym rozwojem, w tym zwiększającym się stale obszarem zabudowanym. Obserwuje się tu duży rozwój osadnictwa. W pobliżu odcinka wskazanego do budowy chodnika mieszczą się placówki oświatowe, instytucje publiczne, sklepy, lokale usługowe oraz różnego rodzaju firmy. Realizacja projektu spowoduje uzupełnienie brakującego ciągu pieszego na terenie gminy Jasieniec, na wspomnianym odcinku drogi wojewódzkiej nr 730.  Jest to jej fragment charakteryzujący się znacznym natężeniem ruchu drogowego (arteria drogowa, z której masowo korzystają TIR-y oraz inne pojazdy o dużym ciężarze). Zatem realizacja projektu wpłynie w znaczący sposób na poprawę bezpieczeństwa pieszych, w szczególności mieszkańców tej części gminy Jasieniec, w tym dzieci idących w kierunku pobliskich placówek oświatowych i na przystanki autobusowe.
Przedmiotowy projekt jest kolejnym, niezwykle ważnym etapem planowanego od dłuższego czasu procesu przebudowy strategicznej arterii drogowej, tj. drogi wojewódzkiej nr 730 w zakresie budowy chodnika w kierunku sąsiedniej gminy Warka.
W wyniku realizacji zadania powstanie bardzo istotny, z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych, chodnik, którym można będzie sprawnie i bezpiecznie poruszać się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 730. Wszystko to zostało przedstawione na załączonej do wniosku mapie poglądowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegający na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska", zakłada budowę ogólnodostępnego jednostronnego chodnika o długości ok. 1000 m i szerokości 2,0 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 730. Obecnie chodnik przy tej drodze kończy się na wysokości zabudowy mieszkalnej w miejscowości Jasieniec, nie sięgając jednak dalej. Brak chodnika wymusza na pieszych poruszanie się na skraju lub wręcz po boku jezdni (szczególnie w sezonie zimowym lub przy intensywnych opadach deszczu), co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych, a także ogólnego bezpieczeństwa w ruchu.

Nowo powstały chodnik poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo w tym rejonie gminy. Nowy chodnik służyć będzie mieszkańcom województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców gminy Jasieniec.
Realizacja projektu w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na obszarze inwestycji. Zmniejszy ryzyko wypadków drogowych poprzez umożliwienie poruszania się pieszym po chodniku, a nie skrajem ulicy, minimalizując prawdopodobieństwo potrącenia pieszego. Podstawowym i głównym uzasadnieniem dla budowy chodnika jest bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Budowa chodnika znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Jasieniec, w szczególności dzieci zmierzających na przystanki autobusowe lub do pobliskich placówek oświatowych.  
W chwili obecnej piesi na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska zmuszeni są korzystać z wąskiego pobocza na bardzo ruchliwym odcinku drogi wojewódzkiej nr 730. Na wskazanym pod budowę chodnika odcinku kumuluje się ruch pojazdów w związku z ogólnym połączeniem drogi wojewódzkiej z licznymi drogami gminnymi, powiatowymi, a przede wszystkim z drogą krajową S-7 (Warszawa – Kraków).
Wskazany odcinek drogi wojewódzkiej jest też tą częścią drogi wojewódzkiej we wschodniej części gminy Jasieniec, gdzie brak jest chodnika. Jego budowa zapewni zatem jednolicie wysoki standard infrastruktury drogi wojewódzkiej nr 730.

Adresaci projektu

Realizacja projektu adresowana jest do mieszkańców województwa mazowieckiego, w szczególności Gminy Jasieniec, którzy w sposób bezpieczny będą mogli poruszać się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 730. Z chodnika korzystać będą dzieci i młodzież w drodze do szkoły, będzie też znacznym ułatwieniem dla osób starszych, mających problemy z poruszaniem się, czy też osób niepełnosprawnych. Trakt pieszy będzie również udogodnieniem dla osób aktywnie spędzających czas wolny oraz turystów zwiedzających Mazowsze na terenie Gminy Jasieniec.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 730 w zakresie budowy chodnika i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgłoszeń administracyjnych110 000 zł
2Wykonanie robót budowlanych-budowa chodnika (dł. ok. 1000m, szer. śr. 2m)600 000 zł
3Nadzór inwestorski20 000 zł
Łącznie: 730 000 zł

Postęp realizacji

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).