projekt nr 121

121. Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)


Lokalizacja

Droga Wojewódzka 888 łącząca miejscowość Święcice (gm. Ożarów Mazowiecki) z miejscowością Zaborów (gm. Leszno). Inwestycja do realizacji w pasie drogowym DW 888.

1. Aktywne przejście: Zaborów gm. Leszno (DW 888, km. 5+600). Aktywne przejście dla pieszych łączące obiekty użyteczności publicznej (gminny plac zabaw, boisko sportowe – po jednej stronie drogi, z zapleczem socjalnym i świetlicą gminną oraz terenem parkingu P&R po drugiej stronie ulicy).
2. Feliksów gm. Leszno od strony Zaborowa w kierunku Święcic (DW 888, km 4+700). Miejsce pod lokalizację elektronicznego pomiaru i prezentacji prędkości w terenie zwartej zabudowy.
3. Wyględy gm. Leszno (DW 888, km. 4 +200). Aktywne przejście dla pieszych w sąsiedztwie przystanków autobusowych, po obu stronach drogi.
4. Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki (DW 888, km. 3 + 300). Aktywne przejście dla pieszych w sąsiedztwie przystanków autobusowych, po obu stronach drogi i terenów użyteczności publicznej (plac zabaw, siłownia plenerowa).
5. Myszczyn gm. Ożarów Mazowiecki od strony Święcic w kierunku Zaborowa (DW 888, km. 3 +200). Miejsce pod lokalizację elektronicznego pomiaru i prezentacji prędkości w terenie zwartej zabudowy.
6. Orły gm. Ożarów Mazowiecki. Przejście dla pieszych do doświetlenia lampą LED.
7. Święcice gm. Ożarów Mazowiecki (DW 888, km. 0 +000). Aktywne przejście dla pieszych w sąsiedztwie przystanku autobusowego i przystanku końcowego autobusu szkolnego dowożącego dzieci do SP w Święcicach.

Skrócony opis

Wolniej na drodze - bezpieczniej na przejściach. Połączmy bezpiecznym szlakiem gminy Ożarów Mazowiecki i Leszno!
Dojedźmy bezpiecznie do Zaborowa, skąd można ruszyć na szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego.
Już dziś poprzyj pomysł poprawy bezpieczeństwa na drodze 888 łączącej Święcice z Zaborowem!

Opis projektu

Projekt poprawy bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW 888 na odcinku Zaborów – Feliksów - Wyględy - Myszczyn - Orły - Święcice. Zadanie przewiduje instalację czterech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowościach: Zaborów, Wyględy, Myszczyn oraz Święcice. W miejscowości Orły zamontowane zostanie pasywne doświetlenie przejścia dla pieszych. Na obszarze dominującej zabudowy zwartej (Feliksów – Wyględy - Myszczyn) planuje się zastosowanie dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Feliksów oraz Myszczyn.

Aktywne przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w elementy systemu inteligentnych przejść, takie jak:
- czujnik ruchu, aktywujący natężenie oświetlenia przejścia po wykryciu przechodnia,
- pulsująca ostrzegawcza sygnalizacja LED,
- doświetlenie przejść dla pieszych oprawami LED na słupach po obu stronach przejścia dla pieszych zwiększające widoczność pieszych na przejściu.

Pasywne przejście dla pieszych zostanie doświetlone lampą LED.

Na obszarze dominującej zabudowy zwartej (Feliksów - Wyględy - Myszczyn) system zostanie uzupełniony o dwa radarowe wyświetlacze prędkości z zasilaniem solarnym, mające na celu zwrócenie uwagi uczestników ruchu drogowego na konieczność wzmożonej koncentracji i odpowiedniego dostosowania prędkości.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Droga Wojewódzka numer 888 była zmodernizowana w ostatnich latach, co znacząco poprawiło komfort jej użytkowania. Na obu jej skrajach znajdują się ważne społecznie obiekty użyteczności publicznej o zasięgu ponadlokalnym. Od strony miejscowości Zaborów jest to połączenie przejściem dla pieszych głównych ciągów pieszych obsługujących ruch wokół terenów użyteczności publicznej, skupiającej niemal w jednym miejscu aktywność mieszkańców tej części gminy Leszno i rejonu całego Zaborowa (gminny plac zabaw, boisko sportowe, świetlica gminna wraz z zapleczem socjalnym oraz parking P&R, który jest także dogodnym punktem startowym do rozpoczynania wycieczek na teren KPN). Od strony miejscowości Święcice, znajduje się natomiast ważne przejście dla uczniów Szkoły Podstawowej i dojście do przystanków autobusowych, w tym zlokalizowany przy drodze 888 przystanek końcowy autobusu szkolnego. W centralnej części DW 888 droga przebiega przez tereny o charakterze dominującej zwartej zabudowy (odcinek Feliksów-Wyględy-Myszczyn). Po obu stronach tego odcinka, charakterystyka otoczenia DW 888 przechodzi w tereny rolnicze bez zabudowy lub z zabudową mocno rozproszoną, co zachęca do zwiększenia prędkości. Na wskazanym odcinku zwartej zabudowy, poza odpowiednim doświetleniem przejść dla pieszych, istotne jest również działanie mające na celu sygnalizowanie konieczności dostosowania prędkości przez uczestników ruchu do obowiązujących ograniczeń, co można uzyskać stosując prewencyjne systemy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odcinek objęty laserowym pomiarem i prezentacją prędkości jest obszarem intensyfikacji zagrożeń w ruchu drogowym - krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa pobrana z geoportal.gov.pl dla tego rejonu, została zaprezentowana w formie załącznika do wniosku.
Urządzenia wskazujące prędkość rzeczywistą opisane we wniosku winny odpowiadać funkcjonalności określonej w Zał.4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - zgodnie z zapisami ust. 13.6. Tego typu rozwiązania są z powodzeniem stosowane na obszarze wokół planowanego zadania, zarówno na drogach niższej kategorii (Droga Powiatowa na odcinku pomiędzy miejscowością Borzęcin Duży i miejscowością Umiastów), oraz na drogach wyższej kategorii tj. np. Droga Krajowa 92, miejscowość Święcice (km. 455 +400). Realizacja projektu istotnie zwiększy bezpieczeństwo pieszych w obrębie kluczowych przejść dla pieszych w tym rejonie oraz na istniejących chodnikach w obszarze intensywnej zabudowy wzdłuż ciągu DW 888, a także pozytywnie wpłynie na uspokojenie ruchu w newralgicznym dla bezpieczeństwa fragmencie tej drogi.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są głównie mieszkańcy wsi gminy Leszno oraz gminy Ożarów Mazowiecki oraz pozostali mieszkańcy Województwa Mazowieckiego np. osoby korzystające z parkingu P&R lub obiektów użyteczności publicznej odwiedzający Zaborów jako miejsce startowe dla wycieczek wokół Zaborowa i terenów Kampinoskiego Parku Narodowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Aktywne przejścia dla pieszych - szt. 4240 000 zł
2Radarowe wyświetlacze prędkości z zasilaniem solarnym - szt. 250 000 zł
3Pasywne doświetlenie przejścia - szt. 114 000 zł
Łącznie: 304 000 zł

Uchwała nr 1365/252/21Zarządu
Województwa Mazowieckiegoz dnia 7
września 2021 r.  w
sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Poprawa Bezpieczeństwa w
ciągu DW 888 Zaborów – Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)” do
głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego Na podstawie art. 41 ust.
1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z
2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz.1038) oraz § 25 i § 26 ust. 1 pkt 2
uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3882) - uchwala się, co następuje: § 1.1.  
W
wyniku rozpatrzenia odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Poprawa
Bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów – Święcice (Gminy Leszno i Ożarów
Mazowiecki)” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa
Mazowieckiego, uchyla się negatywny wynik oceny projektu, przyznaje się
projektowi pozytywną ocenę i dopuszcza się projekt do głosowania.2.  
Informacja
o wyniku rozpatrzenia odwołania podlega przekazaniu projektodawcy, który złożył
odwołanie. § 2.Wykonanie uchwały powierza
się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. § 3.Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia.   MarszałekWojewództwa
Mazowieckiego Adam Struzik       UZASADNIENIE 13
sierpnia 2021 r. na podstawie § 22 uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego
Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3882) autor
projektu „Poprawa Bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów – Święcice (Gminy
Leszno i Ożarów Mazowiecki)” złożył do Zarządu Województwa Mazowieckiego
odwołanie od oceny o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Zgodnie z
treścią ww. uchwały wszystkie projekty złożone do budżetu obywatelskiego
Województwa Mazowieckiego podlegały ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z
prawem oraz ocenie w zakresie wykonalności technicznej. Projekt, o którym mowa
powyżej, uzyskał negatywny wynik oceny co do zgodności z prawem oraz w zakresie wykonalności technicznej. Uzasadnienie tej oceny brzmi następująco:
“Niezgodność z § 9 pkt 6 uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie
budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Na etapie oceny projektu dokonano analizy zasadności i celowości lokalizacji
ww. elementów infrastruktury pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Analiza organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej pod kątem
zagospodarowania i warunków ruchowych nie uzasadnia  lokalizacji tablic świetlnych do pomiaru prędkości rzeczywistej, które ustawione w przypadkowych
lokalizacjach mogą dać niechronionym użytkownikom drogi złudne poczucie
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Brak jest potwierdzonej efektywności stosowania
radarowych wyświetlaczy prędkości. Wytyczne oznakowania zalecane przez krajową
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie wymieniają radaru wyświetlającego
prędkość kierowców jako urządzenia wpływającego na bezpieczeństwo niechronionych
użytkowników ruchu. Nie jest też potwierdzona niezależnymi badaniami
skuteczności wpływu tego rodzaju urządzeń na poprawę bezpieczeństwa ruchu
drogowego, dlatego na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego nie
stosuje tego typu rozwiązań. Montaż wyświetlaczy prędkości z radarem jest
niewskazane, z uwagi na odwracanie uwagi kierowców od drogi i jej uczestników.
Ponadto zarówno znaki i sygnały drogowe, jak i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w przepisach
rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach. Wnioskodawca nie zgodził się na wprowadzenie zmian
(rezygnacja z przedmiotowych wyświetlaczy), które po wprowadzeniu skutkowałyby
pozytywną oceną.”


 W
odwołaniu oraz we wcześniejszej korespondencji kierowanej do Departamentu
Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie projektodawca podnosi: “brak wskazania merytorycznych
przesłanek (...) rezygnacji z radarowych tablic pomiaru i prezentacji prędkości
(...)” Jak pisze autor projektu: “(...) tego typu zadania inwestycyjne są powszechnie
realizowane zarówno na drogach niższej i wyższej kategorii, w bliskiej okolicy
do proponowanych lokalizacji (...)” Projektodawca podaje także konkretne
przykłady inwestycji analogicznych do tych proponowanych w projekcie,
zlokalizowanych na drogach wojewódzkich. W związku
z powyższym, na podstawie ponownej analizy treści projektu oraz odwołania,
podjęto decyzję o uchyleniu negatywnej oceny prawnej i wykonalności technicznej projektu,
przyznaniu projektowi pozytywnej oceny i poddaniu projektu pod głosowanie
mieszkańców.