projekt nr 121

121. Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)


Lokalizacja

Droga Wojewódzka 888 łącząca miejscowość Święcice (gm. Ożarów Mazowiecki) z miejscowością Zaborów (gm. Leszno). Inwestycja do realizacji w pasie drogowym DW 888.

1. Aktywne przejście: Zaborów gm. Leszno (DW 888, km. 5+600). Aktywne przejście dla pieszych łączące obiekty użyteczności publicznej (gminny plac zabaw, boisko sportowe – po jednej stronie drogi, z zapleczem socjalnym i świetlicą gminną oraz terenem parkingu P&R po drugiej stronie ulicy).
2. Feliksów gm. Leszno od strony Zaborowa w kierunku Święcic (DW 888, km 4+700). Miejsce pod lokalizację elektronicznego pomiaru i prezentacji prędkości w terenie zwartej zabudowy.
3. Wyględy gm. Leszno (DW 888, km. 4 +200). Aktywne przejście dla pieszych w sąsiedztwie przystanków autobusowych, po obu stronach drogi.
4. Myszczyn, gm. Ożarów Mazowiecki (DW 888, km. 3 + 300). Aktywne przejście dla pieszych w sąsiedztwie przystanków autobusowych, po obu stronach drogi i terenów użyteczności publicznej (plac zabaw, siłownia plenerowa).
5. Myszczyn gm. Ożarów Mazowiecki od strony Święcic w kierunku Zaborowa (DW 888, km. 3 +200). Miejsce pod lokalizację elektronicznego pomiaru i prezentacji prędkości w terenie zwartej zabudowy.
6. Orły gm. Ożarów Mazowiecki. Przejście dla pieszych do doświetlenia lampą LED.
7. Święcice gm. Ożarów Mazowiecki (DW 888, km. 0 +000). Aktywne przejście dla pieszych w sąsiedztwie przystanku autobusowego i przystanku końcowego autobusu szkolnego dowożącego dzieci do SP w Święcicach.

Skrócony opis

Wolniej na drodze - bezpieczniej na przejściach. Połączmy bezpiecznym szlakiem gminy Ożarów Mazowiecki i Leszno!
Dojedźmy bezpiecznie do Zaborowa, skąd można ruszyć na szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego.
Już dziś poprzyj pomysł poprawy bezpieczeństwa na drodze 888 łączącej Święcice z Zaborowem!

Opis projektu

Projekt poprawy bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW 888 na odcinku Zaborów – Feliksów - Wyględy - Myszczyn - Orły - Święcice. Zadanie przewiduje instalację czterech aktywnych przejść dla pieszych w miejscowościach: Zaborów, Wyględy, Myszczyn oraz Święcice. W miejscowości Orły zamontowane zostanie pasywne doświetlenie przejścia dla pieszych. Na obszarze dominującej zabudowy zwartej (Feliksów – Wyględy - Myszczyn) planuje się zastosowanie dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Feliksów oraz Myszczyn.

Aktywne przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w elementy systemu inteligentnych przejść, takie jak:
- czujnik ruchu, aktywujący natężenie oświetlenia przejścia po wykryciu przechodnia,
- pulsująca ostrzegawcza sygnalizacja LED,
- doświetlenie przejść dla pieszych oprawami LED na słupach po obu stronach przejścia dla pieszych zwiększające widoczność pieszych na przejściu.

Pasywne przejście dla pieszych zostanie doświetlone lampą LED.

Na obszarze dominującej zabudowy zwartej (Feliksów - Wyględy - Myszczyn) system zostanie uzupełniony o dwa radarowe wyświetlacze prędkości z zasilaniem solarnym, mające na celu zwrócenie uwagi uczestników ruchu drogowego na konieczność wzmożonej koncentracji i odpowiedniego dostosowania prędkości.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Droga Wojewódzka numer 888 była zmodernizowana w ostatnich latach, co znacząco poprawiło komfort jej użytkowania. Na obu jej skrajach znajdują się ważne społecznie obiekty użyteczności publicznej o zasięgu ponadlokalnym. Od strony miejscowości Zaborów jest to połączenie przejściem dla pieszych głównych ciągów pieszych obsługujących ruch wokół terenów użyteczności publicznej, skupiającej niemal w jednym miejscu aktywność mieszkańców tej części gminy Leszno i rejonu całego Zaborowa (gminny plac zabaw, boisko sportowe, świetlica gminna wraz z zapleczem socjalnym oraz parking P&R, który jest także dogodnym punktem startowym do rozpoczynania wycieczek na teren KPN). Od strony miejscowości Święcice, znajduje się natomiast ważne przejście dla uczniów Szkoły Podstawowej i dojście do przystanków autobusowych, w tym zlokalizowany przy drodze 888 przystanek końcowy autobusu szkolnego. W centralnej części DW 888 droga przebiega przez tereny o charakterze dominującej zwartej zabudowy (odcinek Feliksów-Wyględy-Myszczyn). Po obu stronach tego odcinka, charakterystyka otoczenia DW 888 przechodzi w tereny rolnicze bez zabudowy lub z zabudową mocno rozproszoną, co zachęca do zwiększenia prędkości. Na wskazanym odcinku zwartej zabudowy, poza odpowiednim doświetleniem przejść dla pieszych, istotne jest również działanie mające na celu sygnalizowanie konieczności dostosowania prędkości przez uczestników ruchu do obowiązujących ograniczeń, co można uzyskać stosując prewencyjne systemy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odcinek objęty laserowym pomiarem i prezentacją prędkości jest obszarem intensyfikacji zagrożeń w ruchu drogowym - krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa pobrana z geoportal.gov.pl dla tego rejonu, została zaprezentowana w formie załącznika do wniosku.
Urządzenia wskazujące prędkość rzeczywistą opisane we wniosku winny odpowiadać funkcjonalności określonej w Zał.4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - zgodnie z zapisami ust. 13.6. Tego typu rozwiązania są z powodzeniem stosowane na obszarze wokół planowanego zadania, zarówno na drogach niższej kategorii (Droga Powiatowa na odcinku pomiędzy miejscowością Borzęcin Duży i miejscowością Umiastów), oraz na drogach wyższej kategorii tj. np. Droga Krajowa 92, miejscowość Święcice (km. 455 +400). Realizacja projektu istotnie zwiększy bezpieczeństwo pieszych w obrębie kluczowych przejść dla pieszych w tym rejonie oraz na istniejących chodnikach w obszarze intensywnej zabudowy wzdłuż ciągu DW 888, a także pozytywnie wpłynie na uspokojenie ruchu w newralgicznym dla bezpieczeństwa fragmencie tej drogi.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są głównie mieszkańcy wsi gminy Leszno oraz gminy Ożarów Mazowiecki oraz pozostali mieszkańcy Województwa Mazowieckiego np. osoby korzystające z parkingu P&R lub obiektów użyteczności publicznej odwiedzający Zaborów jako miejsce startowe dla wycieczek wokół Zaborowa i terenów Kampinoskiego Parku Narodowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Aktywne przejścia dla pieszych - szt. 4240 000 zł
2Radarowe wyświetlacze prędkości z zasilaniem solarnym - szt. 250 000 zł
3Pasywne doświetlenie przejścia - szt. 114 000 zł
Łącznie: 304 000 zł

Postęp realizacji

W ogłoszonym przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej nie została złożona żadna oferta, co skutkowało unieważnieniem przetargu. Z uwagi na czas potrzebny na przeprowadzenie kolejnego postępowania na wyłonienie wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego oraz opracowanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na rok 2023.