Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 112

112. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice.


Lokalizacja

Nr działki 545 (Łuzki), jednostka ewidencyjna 141002_5 Gmina Łosice, obręb 0008 Łuzki;
Nr działki 321/2 (Ul. Siedlecka, Łosice), jednostka ewidencyjna 141002_4 Miasto Łosice, obręb 0001 Łosice

Skrócony opis

Projekt zakłada utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 698 przy skrzyżowaniu w Łuzkach oraz oznakowanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Siedleckiej i Parcele w Łosicach, gdzie często dochodzi do wypadków bądź uczestnicy ruchu nie zachowują stosownej ostrożności.

Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w Łuzkach przy drodze wojewódzkiej nr 698 oraz oznakowanie/doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Siedleckiej w Łosicach. Aktywne przejście dla pieszych to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Aktywne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Tego rodzaju przejście nie działa w sposób ciągły, a jedynie aktywuje się w momencie gdy jest to potrzebne. To inteligentny system aktywnego przejścia dla pieszych informujący kierowcę o osobie znajdującej się na przejściu dla pieszych. System posiada zsynchronizowane ze sobą elementy: czujnik ruchu oraz znak z lampą ostrzegawczą. System zostanie zainstalowany w miejscu o dużym natężeniu ruchu, zarówno w odniesieniu do pieszych jak i pojazdów. Zaplanowano montaż dwóch znaków aktywnych (po obu stronach krzyżówki) D-6. Znak w aktywny sposób zwraca uwagę na siebie poprzez uruchomienie pulsowania sygnalizatorów LED w momencie, gdy czujnik mikrofalowy wykryje nadchodzącego pieszego. Znak zasilany byłby solarnie (panel fotowoltaiczny).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu przede wszystkim pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno dla pieszych jak i kierowców. Poprawa bezpieczeństwa przejść
nastąpi dzięki zmniejszeniu liczby kolizji, redukcji prędkości aut poprzez emitowanie sygnałów świetlnych, zwiększenie liczby kierowców, którzy przepuścili pieszych na
przejściu, a także skrócenie czasu oczekiwania pieszych na przejście. Instalacja systemu pomoże pieszym, minimalizując ryzyko wtargnięcia na jezdnię przez pieszego na
nieodpowiednim sygnale oraz zapewni skrócenie drogi hamowania dla kierujących pojazdami. Sygnały emitowane w momencie wejścia pieszego na przejście pozwalają
dostrzec pieszego w momencie pozwalającym na zaplanowaną reakcje kierowcy. Ponadto system aktywnego przejścia jest rozwiązaniem korzystniejszym finansowo niż budowa
sygnalizacji świetlnej. System zapewni bezpieczne poruszanie się przede wszystkim dla osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. Odpowiedni system oznakowania i doświetlenia przejść dla pieszych pomaga komunikować w sposób prosty i czytelny dla kierowcy obecność pieszego w strefie przejścia, co jest ważne szczególnie w nocy oraz
przy ograniczonej widoczności spowodowanej warunkami atmosferycznymi. Wszystkie te czynniki zapewnią wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zminimalizują odsetek kolizji z udziałem pieszych. Zgłoszony projekt jest w pełni zgodny z zapisami Uchwały nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Adresaci projektu

Grupą docelową są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, podróżujący, mieszkańcy woj. mazowieckiego, szczególnie mieszańcy Miasta i Gminy Łosice oraz gmin przyległych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Instalacja bezpiecznego przejścia dla pieszych (1 szt.)60 000 zł
2Instalacja znaku drogowego D-6 (2 szt.)20 000 zł
Łącznie: 80 000 zł

Postęp realizacji

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).