Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 534

534. Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza - prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych - organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego


Lokalizacja

Planowane wydarzenie realizowane będzie na terenie parku miejskiego w Mszczonowie zlokalizowanego w centralnej części miasta, w którym znajduje się amfiteatr, plac zabaw oraz inne atrakcje oraz mieszczącej się po drugiej stronie ulicy Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Miejsca te są chętnie odwiedzane przez mieszkańców gminy Mszczonów oraz osoby przyjezdne.

Skrócony opis

Wydarzenie kulturalne upamiętniające zasłużonego dla tego miasta i polskiej kultury Jana Adama Maklakiewicza odbędzie się na terenie parku miejskiego w Mszczonowie. Zaplanowano wiele aktywności oraz występów, dzięki którym zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy poznają w sposób ciekawy i atrakcyjny życiorys i dorobek artystyczny kompozytora oraz kulturę i jego życie.

Opis projektu

Wydarzenie kulturalne polega na prezentacji najważniejszych informacji i ciekawostek z życia Jana Adama Maklakiewicza - kompozytora, prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych oraz jego epoki, w formie atrakcyjnej i przystępnej dla różnych grup odbiorców. Oferowane aktywności wraz z odpowiednią dla tego okresu oprawą wizualną i muzyczną (m.in. stroje i rekwizyty, oprawa stanowisk) będą nawiązywać do okresu dwudziestolecia międzywojennego, tj. czasów, w których żył i tworzył mszczonowski artysta.
Ogólnodostępne wydarzenie zrealizowane zostanie podczas jednego z dni weekendowych 2024 roku w okresie letnim (od czerwca do sierpnia), w godz. 15.00-20.00.
W nawiązaniu do tradycji muzycznych Mszczonowa, życia i twórczości J.A. Maklakiewicza oraz kultury i tradycji okresu dwudziestolecia międzywojennego w ramach przedsięwzięcia zaplanowano:
-warsztaty tworzenia instrumentów;
-pokaz instrumentów przygotowany przez OSP Mszczonów i działający przy niej Orkiestrę Dętą;
-występy dzieci, w tym m.in. uczestniczących w zajęciach umuzykalniających prowadzonych w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów;
-konkursy tematyczne z nagrodami;
-kafejkę serwującą lemoniadę, herbatkę ziołową, tradycyjne potrawy etc. - do przygotowania kafejki zaangażowane zostanie lokalne koło gospodyń wiejskich
-stoisko zielarskie - np. rozpoznawanie ziół, prezentacja sposobów ich zastosowania w lecznictwie, samodzielne przygotowanie herbatki ziołowej (poza muzyką, drugą pasją J. A. Maklakiewicza było zielarstwo)
-występ kabaretu - repertuar nawiązujący tematyką do lat 20. i 30.
-koncert zespołu - przeboje lat. 20. i 30.
fotobudkę w aranżacji związanej z J. A. Maklakiewiczem oraz inne atrakcje dla dzieci
-grę terenową - punkty przygotowane na terenie parku oraz w okolicy (np. w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów)
-konferansjera - animatora, który poprowadzi animacje na scenie
-wystawę zdjęć rodzinnych Maklakiewiczów i innych sławnych postaci Mszczonowa zorganizowana w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
Wstępny plan wydarzenia:
15.00 - rozpoczęcie
15.30 - występy dzieci
17 .00 - animacje na scenie, konkursy
17.30- kabaret
18.30 - animacje na scenie, konkursy
19.00 - koncert zespołu
20.00 - zakończenie
Pozostałe atrakcje, w tym warsztaty tworzenie instrumentów, prezentacja instrumentów, gra terenowa, wystawa w Izbie, kafejka, stoisko zielarskie, fotobudka) dostępne będą przez cały czas trwania wydarzenia.
W realizację planowanych działań zaangażowani zostaną partnerzy, w tym instytucje i organizacje pozarządowe (m.in. gmina Mszczonów, Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, Mszczonowski Ośrodek Kultury, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).
Wydarzenie będzie szeroko promowane w lokalnych mediach (gazety, radio), na stronie internetowej, FB, mailing oraz poprzez plakaty rozpropagowane na terenie gminy (np. w szkołach, na słupach ogłoszeniowych).

W ramach projektu podjęte zostaną starania mające na celu możliwość uczestnictwa w działaniach osób ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenie odbędzie się w parku miejskim dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. znajduje się tu podjazd, dostosowana toaleta publiczna, w pobliżu wyznaczone są miejsca parkingowe). W Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, w której zorganizowana zostanie wystawa zdjęć dostępna jest platforma schodowa i toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach wydarzenia planuje się zorganizowanie atrakcji dla jak najszerszej grupy odbiorców, aby mogły z nich skorzystać także osoby z różnymi dysfunkcjami. Ponadto działania promocyjne będą realizowane w sposób umożliwiający dotarcie także do osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. zamieszczanie informacji na stronach internetowych zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej, tworzenie dostępnych materiałów promocyjnych – plakatów, ogłoszeń etc. (np. dbałość o przejrzystość i czytelność, użycie prostego języka i czcionki, właściwy kontrast treści do tła).

Plenerowe wydarzenie kulturalne „Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza - prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych” nie będzie imprezą masową.

Wydarzenie zorganizowane w celu upamiętnienia zasłużonej dla Mszczonowa i polskiej kultury Rodziny Maklakiewiczów, w szczególności J. A. Maklakiewicza, jest okazją do przypomnienia oraz utrwalenia w świadomości mieszkańców historii ich „małej Ojczyzny", przyczyni się do wzmocnienia tożsamości lokalnej oraz integracji społeczności lokalnej. Ponadto nawiązanie do tradycji muzycznych może zainspirować młode osoby do odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań w tym obszarze. Planowane aktywności i atrakcje pozwolą w sposób atrakcyjny zaprezentować lokalne zasoby kulturowe zarówno wśród osób tu mieszkających, jak również spoza gminy Mszczonów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W 2024 roku przypada 70 rocznica śmierci jednego z najsłynniejszych członków uzdolnionej Rodziny Maklakiewiczów - kompozytora, pedagoga, krytyka i publicysty Jana Adama Maklakiewicza, autora słynnego tanga „Siedem czerwonych róż". Mszczonów, to miasto, w którym Jan Adam spędził całe dzieciństwo i wczesną młodość. O jego talencie świadczy fakt, że jako jeden z pierwszych, polskich kompozytorów okresu międzywojennego, uzyskał stypendium na kontynuowanie nauki w Paryżu, u słynnego Paula Dukasa. Grał na takich instrumentach jak: organy, fortepian, skrzypce i altówka. Pomimo śmierci w wieku 55 lat, pozostawił po sobie bogaty i różnorodny dorobek artystyczny.
J. A. Maklakiewicz jest bardzo ważną postacią dla Mszczonowa, jego talent i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej owocuje do dziś poprzez kontynuację tradycji muzycznych. Jednocześnie z naszej wiedzy wynika, że nie wszyscy mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci i młodzież oraz osoby mieszkające na obszarach wiejskich gminy, zdają sobie sprawę z dziedzictwa kulturowego i nie znają historii swojego miejsca zamieszkania.
Na terenie gminy Mszczonów, ale także na Mazowszu, odbywa się niewiele wydarzeń promujących lokalne dziedzictwo kulturowe i bohaterów w formie atrakcyjnej, dostępnej dla różnych grup odbiorców. Różnorodność aktywności i atrakcji zaplanowanych w projekcie pozwoli na aktywne i ciekawe spędzenie wolnego czasu i poznanie zasobów kulturowych Mazowsza zarówno przez młodych, jak i starszych, mieszkańców i osoby przyjezdne.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy podregionu żyrardowskiego, w tym przede wszystkim miejsko-wiejskiej gminy Mszczonów. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, seniorów oraz rodzin.
Poprzez organizację przedsięwzięcia chcielibyśmy szeroko rozpropagować dziedzictwo kulturowe naszej gminy i tradycje muzyczne Mszczonowa związane z Rodziną Maklakiewiczów, w tym w szczególności Janem Adamem Maklakiewiczem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przeprowadzenie warsztatów tworzenia instrumentów (materiały i wynagrodzenie prowadzących) 6 000 zł
2Stoisko zielarskie (materiały i wynagrodzenie prowadzących) 6 000 zł
3Koszt przygotowania przez KGW napojów i potraw tradycyjnych 7 000 zł
4Wynagrodzenie dla występujących na scenie - kabaret, koncert zespołu 45 000 zł
5Koszty ZAiKS4 500 zł
6Wynagrodzenie konferansjera - animatora4 000 zł
7Fotobudka i inne atrakcje dla dzieci5 000 zł
8Koszt przygotowania wystawy zdjęć w Izbie6 000 zł
9Poczęstunek dla artystów i osób zaangażowanych w realizację wydarzenia2 000 zł
10Zakup nagród rzeczowych oraz drobnych upominków i gadżetów dla uczestników konkursów i gry terenowej5 000 zł
11Promocja wydarzenia (projekt graficzny i wydruk plakatów, wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie akcji promocyjnej w mediach oraz w Internecie) 3 000 zł
12Koszty zabezpieczenia medycznego, wynaJęc1a toalet i umywalki przenośnej, wynajęcie namiotów (np. na potrzeby kafejki, warsztatów) ubezpieczenia OC organizatora, wynajęcie i obsługa nagłośnienia11 000 zł
Łącznie: 104 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza - prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych - organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).