Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 289

289. "Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego"


zajęcia

Lokalizacja

Nie dotyczy

Skrócony opis

Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19.

Opis projektu

Projekt obejmuje realizację szeregu różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych w postaci zajęć edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na budowanie relacji i odbudowywanie więzi społecznych zaburzonych w konsekwencji pandemii COVID-19.

Działania będą prowadzone w formie regularnie organizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych w naturalnych miejscach ich przebywania, jak szkoły, placówki kultury lub organizacje pozarządowe. Zajęcia będą prowadzone w odformalizowanej strukturze małych (kilkunastoosobowych) grup poprzez stosowanie aktywnych form wychowawczych wspierających umiejętności społeczne. Zajęcia będą realizowane w dniach i godzinach dostosowanych do możliwości i wieku uczestników oraz pogody (łącznie z weekendami, dniami wolnymi od zajęć szkolnych i godzinami wieczornymi). Działania będą odbywać się cykliczne, przez cały rok na terenie co najmniej trzech gmin każdego z powiatów podregionu i miasta na prawach powiatu.
Proces rekrutacji będzie otwarty i uwzględniający zróżnicowanie społeczne, ekonomiczne, kulturowe oraz w sferze płci środowiska lokalnego,, a także będzie obejmował możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami.
Rekrutację uczestników i realizację działań będą prowadzić liderzy lokalni liderzy – wychowawcy posiadający umiejętności pracy w odformalizowanym systemie wychowawczym wspierani przez lokalnych koordynatorów zapewniających pomoc i wsparcie.
W każdej grupie uczestników zostanie dokonany podział na mniejsze zespoły, które same wybiorą swoich liderów.
Grupa samodzielnie, ale pod opieką i przy wsparciu wychowawcy, opracuje plan swojego działania w postaci cyklu projektów wychowawczych, które zrealizuje całą grupą lub w ramach działań mniejszych zespołów. Działanie takie będzie uczyć samodzielności i planowania swojej pracy.
W związku z tym niemożliwe jest na tym etapie szczegółowe określenie kosztorysu. Ograniczałoby to kreatywność grupy i mogło narzucać rozwiązania opisane w kosztorysie. Projekt zakłada podmiotowe podejście do uczestników i ich zaangażowanie w jak najszerszym zakresie.
Zaproponowana forma działania zapewni zastosowanie zasady oddziaływania pośredniego – poprzez grupę. Dodatkowym impulsem motywacyjnym do zgrania grupy i zespołów oraz nawiązywania relacji społecznych będzie wprowadzenie współzawodnictwa pomiędzy zespołami i grupami.

Plany działań grup i projekty wychowawcze będą obejmować działania angażujące specjalistów zewnętrznych, wycieczki, wyjazdy terenowe i np. do instytucji nauki i kultury.

Plany działań grup i projekty wychowawcze oraz metody pracy z dziećmi i młodzieżą będą dostosowane do psychofizycznych możliwości uczestników zajęć oraz etapów rozwoju, na jakich w poszczególnych sferach życia znajduje się dziecko.

Prowadzone zajęcia i realizowane projekty będą dotyczyły przede wszystkim rozwijania kluczowych kompetencji społecznych, takich jak współpraca w grupie, rozwijanie zainteresowań, przełamywanie własnych barier.

Przykładowa tematyka zajęć to:
Tropienie różnorodności
Jesteśmy równi
Budujemy mosty przyjaźni
Dobre i złe samopoczucie
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Są rzeczy, które robię bardzo dobrze
Różne sposoby wyrażania swoich uczuć
To właśnie my
Książka o nas
Jak pomóc tym, którzy czują się odrzuceni?
Jak lepiej rozmawiać z innym ludźmi?
Jak lepiej rozumieć innych ludzi?

Zajęcia będą obejmować różnorodne formy pracy – od warsztatów, poprzez wspólną wędrówkę.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W bieżącym i minionym roku znaczna część dzieci i młodzieży z Mazowsza oraz całej Polski większość czasu spędziło w domach. Czego wynikiem jest kryzys relacji społecznych. Młodzi ludzie boją się wejść w zburzone już relacje, nie wiedzą w jaki sposób się komunikować by odnowić uśpione przyjaźnie, nie potrafią też odnaleźć się w pracy zespołowej.
Odbudowanie więzi społecznych i odbudowanie relacji międzyludzkich to jedno z ważniejszych zadań, przed którym obecnie stoi nasze społeczeństwo.

Nasz projekt ma na celu realizację tych potrzeb poprzez organizację kreatywnych zajęć dla dzieci od szóstego roku życia oraz rozwijających warsztatów dla młodzieży, pomagających radzić sobie z wyzwaniami codzienności.

Praca w zespołach rówieśniczych, wspólne podejmowanie wyzwań, czy wspólne realizowanie projektów wpływa na budowanie relacji, zacieśnianie więzów, wzmacnia wszechstronny rozwój i umożliwia uczestnikom projektu odkrycie nowych zainteresowań, poszerza kompetencje, daje dużo satysfakcji i radość, a przede wszystkim pozytywnie wpływa na budowanie relacji międzyludzkich. Działania te pozwolą spędzić czas w sposób ciekawy i kreatywny, jak również staną się impulsem do wspólnych rozmów, rozwiazywania problemów, a w konsekwencji zacieśniania więzi międzyludzkich i budowania wspólnoty.
Bezpłatny dla uczestników charakter projektu pozwoli na dotarcie do szerokiego grona zainteresowanych dzieci i młodzieży.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat z podregionu siedleckiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup materiałów, usług i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć programowych wg. programu opracowanego przez grupę, pod opieką i przy wsparciu wychowawcy.50 000 zł
2Koszty zatrudnienia kadry programowej: liderów - wychowawców (w tym zwrot kosztów dojazdu).60 000 zł
3Koszty wycieczek (transport, bilety wstępu, wyżywienie) i organizacji spotkań w ramach projektu (w tym wynajem pomieszczeń i wyżywienie).50 000 zł
4Koszty ogólnoadministracyjne związane z realizacją zadania (w tym: wynagrodzenie koordynatorów, organizacja spotkań zespołu projektowego, rekrutacja uczestników oraz działania promujące na etapie rekrutacji i realizacji projektu, a także koszty księgowe, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne i koszty przesyłek pocztowych).40 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Przystanek Relacje” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).