Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK II


Lokalizacja

Obręb ewidencyjny 0030 - Topólno
Działki nr: 75, 313/1, 316/3, 316/5, 321/1, 322/1, 323/1, 324/4, 324/6, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 317/1, 329/1, 331/1, 332/1, 335/1, 336/1

Skrócony opis

Projekt polega na budowie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki na odcinku ok 900 m w miejscowości Topólno. Droga, jako główny szlak komunikacyjny dla mieszkańców kilku gmin z terenu powiatów płockiego, gostynińskiego i żyrardowskiego połączy Miasto i Gminę Gąbin z dużym, regionalnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym - Miastem i Gminą Sanniki.

Opis projektu

Celem tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego (głównie podregionu płockiego i podregionu żyrardowskiego) i polega na budowie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki na odcinku ok 900 m w miejscowości Topólno. Droga Wojewódzka 577 łącząca Miasto i Gminę Gąbin z dużym, regionalnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym - Miastem i Gminą Sanniki to główny szlak komunikacyjny dla mieszkańców kilku gmin z terenu powiatów płockiego i gostynińskiego. Przebieg DW 577 przez miejscowości Gąbin -Topólno - Konstantynów - Czyżew - Sanniki i związany z tym duży ruch drogowy, zarówno samochodów osobowych jak i ciężarowych wskazuje na niewątpliwą potrzebę usprawnienia systemu komunikacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin oraz ościennych gmin powiatu płockiego . Rosnące zainteresowanie ruchem rowerowym, a także intensywny ruch pieszych (w tym dzieci i seniorów) na tym odcinku DW 577 stwarza potrzebę wytyczenia i wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej umożliwiającej bezpieczną i komfortową jazdę rowerem oraz bezpieczne przemieszczanie się pieszych. Niezbędna jest również zmiana podejścia do ruchu rowerowego – z formy rekreacyjnego stylu życia społeczeństwa „zakorkowanych ulic pełnych spalin” na proekologiczne zachowania komunikacyjne, będące koniecznością w nadchodzących latach. Dlatego należy dążyć do budowy dróg pieszo - rowerowych oraz popularyzacji idei wprowadzenia rowerzystów i pieszych z poboczy dróg publicznych na dedykowane im bezpieczne i komfortowe drogi i trasy pieszo - rowerowe. W ustawie o drogach publicznych wprowadzono nowe pojęcie drogi rowerowej, która jest „przeznaczona dla ruchu rowerów albo rowerów i pieszych” oraz przyjęto, że droga rowerowa jest drogą wewnętrzną, zlokalizowaną poza pasem drogowym drogi publicznej. Ponadto w ustawie o gospodarce nieruchomościami drogi rowerowe włączono do katalogu tzw. celów publicznych, a w ustawie – Prawo wodne wprowadzono możliwości przeznaczenia korony wału przeciwpowodziowego na drogę rowerową lub turystyczny szlak rowerowy. Rower jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Na terenie Województwa Mazowieckiego komunikacja rowerowa i pieszo-rowerowa, dzięki przyjaznej użytkownikom infrastrukturze, może być nawet szybsza i wygodniejsza niż użycie samochodu, dlatego ścieżki pieszo -rowerowe powinny być integralną częścią infrastruktury drogowej i jednym z jej elementów, obok transportu zbiorowego, umożliwiającym bardziej zrównoważoną mobilność mieszkańców. W ramach przedmiotowego projektu powstanie odcinek o łącznej długości ok 900 m, dzięki któremu sieć ścieżek rowerowych na terenie powiatu płockiego stanie się bardziej spójna, obejmie większy zasięg oraz ominięte zostaną przeszkody komunikacyjne. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów zdiagnozowanych w obszarze transportu indywidualnego na terenie Województwa Mazowieckiego, czyli narastającej intensywności ruchu samochodowego, hałasu, tłoku, korków, zanieczyszczenia powietrza związanego z dużą emisją spalin, niebezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożenia wypadkiem, z powodu niewystarczającego poziomu rozwoju infrastruktury dedykowanej rowerzystom i pieszym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Pomimo budowy wielu nowych dróg wojewódzkich, obwodnic i remontów istniejących dróg mających status wojewódzkich mankamentem wielu tych dróg na terenie Województwa Mazowieckiego jest jeszcze jednak brak rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się osobom niezmotoryzowanym. Poza jezdnią o wpływie drogi na dostępność obszaru decydują takie elementy, jak infrastruktura piesza i rowerowa oraz dostosowanie jej do potrzeb osób starszych bądź o ograniczonej sprawności ruchowej (np. matek z wózkami lub osób z ciężkimi bagażami). Z tego względu, równolegle do budowy, modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury drogowej większy nacisk powinien zostać położony na system transportowy przyjazny dla środowiska naturalnego i mieszkańców. Inwestycje drogowe, których jest niewątpliwie dużo na terenie Województwa Mazowieckiego wpłynęły również w ostatnich latach na przyrost liczby pojazdów samochodowych poruszających się po tych drogach, jednocześnie stwierdzić należy, iż pomimo rozbudowy systemu dróg liczba ofiar wypadków z udziałem rowerzystów i pieszych korzystających z dróg i poboczy utrzymuje się nadal na bardzo wysokim poziomie. Układ podstawowych tras rowerowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin musi brać pod uwagę planowane trasy ponadregionalne. Planowany odcinek ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Topólno będzie dopełniał istniejącą sieć ścieżek pieszo - rowerowych w Powiecie Płockim.

Adresaci projektu

1. Mieszkańcy województwa mazowieckiego – budowa ścieżki pieszo - rowerowej poskutkuje zwiększeniem oferty turystycznej regionu oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkańców regionu takich jak: ograniczone możliwości dojazdu do zakładów pracy, szkół i innych instytucji oraz punktów transportowych umożliwiających dalsze podróże, daleka droga do najbliższych przystanków mieszczących się na DW 577, niedostosowanie drogi do poruszania się rowerzystów i pieszych (brak ścieżki pieszo - rowerowej), zwiększony poziom niebezpieczeństwa dla rowerzystów oraz kierowców.
2. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, turyści – infrastruktura o walorach turystycznych przyczyni się do zwiększenia zainteresowania regionem MiG Gąbin. Główny cel projektu: zwiększone wykorzystanie transportu publicznego i rowerowego na obszarach funkcjonalnych, cele pośrednie: szersze wykorzystanie bardziej efektywnego tran portu publicznego i niezmotoryzowanego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, niższa emisja zanieczyszczeń do powietrza i niższe zatłoczenie, integracja gałęzi transportu.
3. Mieszkańcy MiG Gąbin – w wyniku powstania ścieżki rowerowej nastąpi zwiększenie oferty turystycznej i poprawa jakości środowiska, mieszkańcy zyskają miejsce pozwalające na organizację czasu wolnego osób w różnych grupach wiekowych.
4. Samorząd Miasta i Gminy Gąbin – budowa drogi dla rowerów poprzez pozytywny wpływ na środowisko i turystykę co przyczyni się do wypełnienia obowiązku nałożonego na MiG Gąbin w zakresie zaspokajania potrzeb obywateli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt budowy ścieżki pieszo - rowerowej100 000 zł
2Budowa ścieżki pieszo - rowerowej900 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Postęp realizacji

zgodnie z umową wykonawca ma przekazać dokumentację projektową do dnia 30.11.2023r. Realizacja projektu w 2024 roku.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK II

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).