projekt nr 152

152. Drugie życie mazowieckiej deszczówki


Lokalizacja

1. Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa ul. Elektoralna 12 - Warszawa Śródmieście obręb 5-03-01 dz. ew. nr 30
2. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Radom ul. Rodziny Winczewskich 5 - Radom obręb 0050 dz. ew. nr 7/4

Skrócony opis

"Drugie życie mazowieckiej deszczówki" to projekt polegający na wykonaniu szeregu systemów zbierania wody deszczowej z budynków użyteczności publicznej będących własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zebrana woda opadowa będzie mogła być wykorzystana do podlewania zieleni przez daną instytucję w okresach bezdeszczowych lub być nieodpłatnie przekazywana okolicznym mieszkańcom.

Opis projektu

"Drugie życie mazowieckiej deszczówki" to projekt polegający na wykonaniu szeregu systemów zbierania wody deszczowej z budynków użyteczności publicznej będących własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wybór sposobu zbierania wód opadowych będzie zależał od wielkości budynku, możliwości technicznych i indywidualnego zapotrzebowania. Może to być najprostrze podłączenie zbiorników 200-300 litrowych bezpośrednio do rynny odwadniającej powierzchnię dachu lub bardziej złożona technicznie instalacja dużego zbiornika podziemnego o pojemności od 2 500 do 10 000 litrów, podłączonego do systemu odwadniającego dach szpitala, muzeum, biblioteki, szkoły czy innej instytucji publicznej. Zbiorniki będą przechwytywały i magazynowały cały lub część opadu, w zależności od jego intensywności i długości trwania. Zbiorniki podziemne będą wyposażone w pompy umożliwiające wypompowywanie z nich wody. W przypadku mniejszych zbiorników projekt przewiduje uzupełnienie systemu o przenośne pompy przelewowe umożliwiające przepompowanie wody do zbiornika zintegrowanego z urządzeniem do podlewania. Zebrana w ten sposób woda opadowa będzie mogła być wykorzystana do podlewania terenów zielonych otaczających daną instytucję w okresach bezdeszczowych. Projekt przewiduje też nieodpłatne przekazywanie zmagazynowanej wody opadowej okolicznym mieskzańcom województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie nie jest skomplikowane technicznie i możliwe do realizacji w ciągu jednego roku.

Termin realizacji

Styczeń - marzec 2021 - przygotowanie dokumentacji
kwiecień - czerwiec 2021 - wyłonienie wykonawcy
lipiec - październik 2021 - wykonanie instalacji

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

"Drugie życie mazowieckiej deszczówki" to projekt odpowiadający na coraz dotkliwszy problem suszy i związane ze zmianami klimatu ekstremalne zjawiska pogodowe. Długie okresy bezdeszczowe i następujące po nich nawalne deszcze powodują, że ziemia nie jest w stanie zmagazynować wystarczającej ilości wody. Wysuszona gleba jest mało podatna na wsiąkanie i nagły dopływ dużej ilości wody bezpowrotnie spływa w krótkim czasie do rzek i ostatecznie do Morza Bałtyckiego. Dodatkowy problem stanowi coraz większy stopień ograniczania powierzchni biologicznie czynnej w terenach zurbanizowanych. Kurczące się powierzchnie terenów zielonych nie są w stanie zmagazynować, w krótkim czasie trwania nawalnego deszczu, wody opadowej pochodzącej z okolicznych powierzchni uszczelnionych. Dlatego też bardzo ważnym działaniem jest zwiększenie retencji wodnej, w czym ogromną rolę odgrywa mała retencja. Jednym ze sposobów retencjonowania wody opadowej jest jej zbieranie i magazynowanie w celu wykorzystania w okresach bezdeszczowych. Potrzeba zwiększenia pojemności retencyjnej została wskazana w Programie ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022. Tak więc projekt ten w pełni wpisuje się w aktualne potrzeby środowiskowe.

Każdy budynek jest wyposażony w system odwadniania dachów. Ciąg rynien zbiera wodę opadową i odprowadza ją punktowo. W zależności od usytuowania budynku, woda trafia do gminnej sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, zbierana jest lokalną kanalizacją deszczową lub odpływa w sposób niezorganizowany na tereny bezpośredniego sąsiedztwa budynku. W znacznej liczbie przypadków woda deszczowa jest bezpowrotnie tracona, ze względu na brak systemów jej gromadzenia i magazynowania na okres suszy.

Tak więc w systemach odwodnienia budynków tkwi ogromny niewykorzystany potencjał. Relatywnie niewielkim kosztem i nakładem pracy można a nawet należy z niego skorzystać. Co prawda po zrealizowaniu projektu "Drugie życie mazowieckiej deszczówki" pojemność retencyjna w województwie mazowieckim zwiększy się w niewielkim stopniu, ale zrealizowany projekt będzie doskonałym wzorem do naśladowania. Modułowy charakter stosowanych systemów zbierania wody deszczowej i stosunkowo prosta ich instalacja, pozwalają administratorom budynków w krótkim czasie przygotować dokumentację, zrealizować projekt i zwiększyć lokalną pojemność retencyjną.

Adresaci projektu

Adresatami projektu "Drugie życie mazowieckiej deszczówki" będą w szczególności osoby odwiedzające Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie oraz korzystające z Oddziału w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku. Zastosowanie dekoracyjnych zbiorników przyrynnowych będzie stanowiło estetyczny element dekoracyjny, który podniesie walory budynków, w których mieszczą się ww. instytucje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa7 500 zł
2Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Radom92 500 zł
Łącznie: 100 000 zł

Postęp realizacji

Zadanie będzie zrealizowane w 2022 z wydatków niewygasających.