Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 80

80. Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków.


Lokalizacja

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.  Warszawa, Kondratowicza 8    nr. działek: 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/5

Skrócony opis

Celem projektu jest poprawa wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków bezpośrednio po urodzeniu poprzez zapewnienie najnowocześniejszego sprzętu niezbędnego w kompleksowej diagnostyce wad serca. Projekt będzie realizowany w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawę wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków bezpośrednio po urodzeniu poprzez zapewnienie najnowocześniejszego sprzętu niezbędnego w kompleksowej diagnostyce wad serca. Program gwarantuje wykonanie badania pulsoksymetrycznego u każdego noworodka przebywającego w Oddziale Neonatologii, a w przypadku nieprawidłowego jego wyniku poszerzenie diagnostyki o badanie echokardiograficzne i  EKG.

Termin realizacji

Bezpośrednio po otrzymaniu niezbędnego sprzętu do jego realizacji – Przewidywany okres realizacji to I i II kwartał 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wrodzone wady serca występują u około 1% wszystkich żywourodzonych noworodków. Około połowa dzieci z tymi wadami  jest diagnozowana w pierwszym tygodniu życia. Śmiertelność wśród noworodków z wrodzonymi wadami serca sięga do 7%. Bardzo duże znaczenie w wykrywaniu wad serca ma badanie kliniczne przez doświadczonego lekarza, ale również testy przesiewowe wykonywane przez personel medyczny tzw. skrining wrodzonych wad serca za pomocą specjalistycznego sprzętu. Niezbędnymi elementami w dalszej diagnostyce jest badanie echokardiograficznego, badanie EKG i w przypadku zaburzeń rytmu serca badanie holterowskie. Wczesne wykrycie wad serca pozwala na zapewnienie optymalnego postepowania u dziecka, poprawę rokowania i zmniejsza śmiertelność wśród dzieci z wrodzonymi wadami serca. Zgoda na realizację projektu  zapewni wyposażanie Oddziału w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną.

Adresaci projektu

Wszystkie urodzone przedwcześnie i o czasie noworodki będące pacjentami Oddziału Neonatologii (urodzone w naszym szpitalu oraz przyjęte z innych ośrodków).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Kardiomonitor kompatybilny z aparaturą dostępną w szpitalu z modułem transportowym, monitorowaniem EKG/HR, SpO2, NIBP, IBP, temperaturą ze specjalistycznym oprogramowaniem neonatologicznym z monitorowaniem funkcji oddechowej i krążenia oraz automatycznym wykrywaniem pogorszenia stanu pacjenta45 000 zł
2Licencja umożliwiająca podłączenie kardiomonitora do centrali monitorującej4 000 zł
3Moduł kapnografii z czujnikiem12 000 zł
4Moduł umożliwiający ciągły i nieinwazyjny pomiar stężenia karboksyhemoglobiny, methemoglobiny, całkowitego stężenia hemoglobiny, całkowitej zawartości tlenu, wskaźnika perfuzji, wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej, wskaźnika rezerwy tlenowej. 15 000 zł
5Moduł wczesnego wykrywania infekcji u pacjenta. 40 000 zł
6Monitor poziomu bólu u noworodka45 000 zł
7Pulsoksymetr z aplikacją służącą do wykrywania wrodzonych wad serca (3 szt)302 000 zł
8Aparat EKG z monitorem dotykowym i drukarką z możliwością zapisu rytmu z 12 odprowadzeń z wózkiem22 000 zł
9Aparat ultrasonograficzny z klinicznym pakietem aplikacyjnym przeznaczonym do wykonywania badań obrazowych u noworodków z szerokopasmowymi głowicami: liniowa L12-3(3,0/12,0MHz), liniowa eL18-4(4,0/18,0MHz), mikroconvex C8-5(5,0/8,0MHz), pediatryczna sektorowa S8-3(3,0/8,0MHz), pediatryczna sektorowa S12-4(4,0/12,0MHz), nieobrazowa D2CWC do pomiarów techniką dopplerowską, videoprinter małego formatu. 500 000 zł
10Rejestrator holterowski kompatybilny z istniejącym w szpitalu oprogramowaniem8 000 zł
Łącznie: 993 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).