Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 309

309. Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej.


Lokalizacja

Projekt będzie zrealizowany na terenie gminy Jedlińsk. Koncerty orkiestr dętych i warsztaty dla dzieci i młodzieży odbędą się w Jedlińsku.

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja warsztatów doskonalenia umiejętności gry na instrumentach dętych dla członków orkiestry i osób zainteresowanych z województwa mazowieckiego oraz koncertu w Jedlińsku, w którym wezmą udział 3 zaproszone orkiestry dęte.

Opis projektu

Inicjatywa, którą jako mieszkańcy wiejskiej gminy chcemy zrealizować na rzecz dzieci i młodzieży polegać będzie na wsparciu rozwoju młodzieżowej orkiestry dętej, która niedawno rozpoczęła swoją działalność. Działania zaplanowane w przedmiotowym projekcie będą miały na celu także propagowanie twórczości kulturalnej i artystycznej wśród społeczności Mazowsza, poprzez zorganizowanie koncertu w Jedlińsku, w którym wezmą udział 3 zaproszone orkiestry dęte, a także organizację warsztatów na miejscu dla członków orkiestry wraz z instruktorami oraz dla wszystkich młodych chętnych osób z województwa mazowieckiego, które chciałyby dołączyć do orkiestry. Celem warsztatów, będzie doskonalenie umiejętności gry na instrumentach dętych. Poprzez działania projektowe będzie możliwe wyrobienie u dzieci i młodzieży wrażliwości i umiejętności odbioru kultury i stworzenie warunków rozwoju artystycznego młodemu pokoleniu. Celem będzie też zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej poprzez udział dzieci i młodzieży a także pośrednio dorosłych mieszkańców Mazowsza w działaniu projektowym jakim będzie: spotkanie orkiestr dętych w naszej miejscowości. Działania pozwolą zintensyfikować promocję i krzewienie kultury na terenie województwa mazowieckiego a także promować tradycje muzyczne zespołów dętych. Na terenie naszej gminy, w miejscowym Centrum Kultury rozpoczęła od niedawna działalność Dziecięco- Młodzieżowa Orkiestra Dęta będąca kontynuatorem działającej do niedawna Orkiestry Dętej OSP w Jedlińsku, która posiadała bogate, około stuletnie tradycje. Poprzez niniejszy projekt chcemy wesprzeć nowo tworzoną formację. Realizacja projektu pozwoli wskazać możliwości rozwoju i samorealizacji młodzieży a tym samym nauczy ich angażowania się w życie społeczno-kulturalne. Zaplanowane działania warto zrealizować gdyż ukażą one rodzicom uczestników jak ważny jest rozwój intelektualny. Ponadto dzieci nauczą się czytania nut i wrażliwości muzycznej. Jest to istotne w szczególności dla osób z małych środowisk wiejskich. Tego rodzaju zajęcia stanowią bodziec do rozwoju kulturalnego. Działania pozwolą stworzyć w naszej gminie miejsce przyjazne młodym pasjonatom muzyki z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja działań projektowych przyczyni się do poprawy atrakcyjności i wizerunku nowo stworzonej orkiestry, co przełoży się na lepszą jej działalność i pozwoli efektywniej promować i chronić lokalne dziedzictwo kulturowe a także przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Mazowsza przez zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych. Orkiestra będzie wizytówką naszego regionu i województwa mazowieckiego. Udział dzieci i młodzieży w zajęciach orkiestry zachęci ich do działania na rzecz swojego środowiska i pozwoli budować większą świadomość społeczną. Umożliwi także w przyszłości odwiedzanie ciekawych miejsc w kraju i za granicą. Bardzo zależy nam na rozwoju orkiestry , gdyż formacje takie, to fenomen na skalę kraju. Orkiestra potrafi przyciągnąć w swoje szeregi wielu muzyków, którzy są często amatorami, którzy swoją miłość do muzyki mogą realizować w takiej zorganizowanej formie. Orkiestry dęte w Polsce to prawdziwi ambasadorzy kulturalni naszego kraju. Orkiestra stwarza warunki do nauki, zabawy i wypoczynku.

Termin realizacji

Czerwiec 2021 Koncert Orkiestr Dętych oraz warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Przedmiotowy projekt warto zrealizować dlatego, że pozwoli on zintegrować i zaktywizować mieszkańców regionu: dzieci, młodzież ale także dorosłych. Poprzez realizację będzie możliwe propagowanie twórczości kulturalnej i artystycznej wśród społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim: stworzenie warunków rozwoju artystycznego młodemu pokoleniu i zachęcenie młodzieży do gry na instrumentach dętych. Gmina Jedlińsk ma bogate tradycje jeśli chodzi o Orkiestrę Dętą, która niegdyś działała przy Ochotniczej Straży Pożarnej uświetniając wszelkie uroczystości kościelne, państwowe oraz wydarzenia lokalne a także jedyne obrzędowe, unikalne widowisko charakterystyczne dla regionu jakim jest Ścięcie Śmierci. Orkiestra ponadto brała udział w wielu przeglądach i festiwalach w kraju sławiąc region. Tradycje tejże orkiestry sięgają około 100 łat. Niestety od dłuższego już czasu (od 4 lat) orkiestra nie funkcjonuje. Kilka miesięcy temu w Jedlińsku w ramach ogłoszonego naboru wyłoniono dzieci i młodzież w celu stworzenia dziecięco- młodzieżowej orkiestry, która będzie kontynuatorem tych pięknych tradycji charakterystycznych dla naszej gminy i regionu. Zamysłem społeczności lokalnej jest za pomocą przedmiotowych działań wsparcie tej tworzącej się formacji a także motywacja do aktywnego działania.
Chcemy aby odbyły się na terenie naszej gminy koncerty trzech Orkiestr Dętych z kraju, w których wezmą udział członkowie tworzącej się orkiestry, a także wszyscy chętni z terenu województwa mazowieckiego. Wydarzenie to przyczyni się do popularyzacji i zwiększenia zainteresowania oryginalną formą muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte. Ponadto, będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i międzypokoleniowych spotkań muzyków, stwarzających szansę na zdobycie cennych i wartościowych umiejętności i znajomości. Spotkanie nie będzie miało formy konkursu. Zaproszone orkiestry nie będą ze sobą rywalizować ale zaprezentują swój dorobek artystyczny, ukazując środowisku jednocześnie jak ciekawa i przyjemna w odbiorze może być muzyka grana na instrumentach dętych. Przedmiotowe wydarzenie będzie okazją do muzycznego dialogu orkiestr dętych. Będzie ono ważnym czynnikiem kulturotwórczym, istotnym dla całego regionu. Informacja o koncercie zostanie szeroko rozpropagowana aby dotrzeć do dzieci i młodzieży, którzy w przyszłości wstąpią w szeregi orkiestry.
W tym dniu odbędą się ponadto warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży z jedną z orkiestr a także wspólny mini koncert. Warsztaty z jedną z prężnie działających orkiestr, osiągających sukcesy w kraju i za granicą pozwolą zainspirować i zmotywować uczestników do dalszego rozwoju muzycznego, wesprzeć i wzbogacić proces dydaktyczny związany z nauką gry na instrumentach.'
W przedmiotowym spotkaniu wezmą udział również rodzice , którzy są niezbędni do tego aby wspierać dzieci i młodzież w udziale w zajęciach chociażby poprzez ich dowóz na zajęcia a także na wielu innych płaszczyznach.
Realizacja projektu ma także na celu zachęcenie wielu nowych osób z terenu województwa mazowieckiego do wstąpienia w szeregi orkiestry. Zamysłem wnioskodawcy jest ukazanie dzieciom i młodzieży, którzy do tej pory nie uczestniczyli w zajęciach aby wstąpili do tejże formacji i odkryli jak wiele satysfakcji można czerpać ze wspólnego muzykowania. Uczestnictwo w orkiestrze pozwala na rozwój osobowości, kreatywności, rozwój intelektualny, możliwość prezentowania swoich umiejętności a także uc2y otwartości i przyczynia się do wyższej samooceny. Orkiestra daje możliwość poznawania ciekawych ludzi a także miejsc, otwiera człowieka na świat. Chcemy poprzez realizację tych działań uświadomić środowisku jak ważne jest aby orkiestra funkcjonowała jako dobro wspólne wielu pokoleń. Bowiem w wielu miejscowościach orkiestry dęte są tradycją wielopokoleniową i źródłem rozwoju dla przyszłych pokoleń. W historii muzyki i instrumentarium muzycznego, orkiestra dęta ma najdłuższy rodowód. Po dzień dzisiejszy orkiestry jako zespoły amatorskie, co właśnie jest ich siłą, pełnią istotną rolę społeczną, tworząc wspólnotę, integrują społeczności, uczestniczą we wszelkiego rodzaju wydarzeniach i uroczystościach lokalnych. Działalność orkiestr sprzyja ugruntowaniu autorytetu jakim cieszą się w społeczności lokalnej.
Realizacja projektu pomoże rozwiązać problem braku integracji i aktywizacji w środowisku. Ponadto wzbogaci ofertę kulturalną. Będzie mieć również wpływ na uświadomienie ludziom jak ważne są wspólne działania na rzecz środowiska i regionu. Projekt pomoże rozwiązać problem jakim jest brak wspólnych działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, którym jest wielopokoleniowa tradycja związana z działalnością orkiestr dętych w naszym regionie.

Adresaci projektu

Adresatami przedmiotowego projektu będą mieszkańcy województwa mazowieckiego, regionu, gminy Jedlińsk i gmin okolicznych. Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą dzieci i młodzież, która rozpoczęła uczestnictwo w zajęciach nowo tworzącej się Młodzieżowej Orkiestry Dętej a także młodzież z województwa mazowieckiego, która będzie chciała dołączyć do orkiestry. Działania projektowe jakimi będą koncert orkiestr dętych i warsztaty, będą wsparciem młodych osób i zachętą do uczestnictwa w pięknej tradycji. Odbiorcami działań projektowych będzie także lokalna społeczność i mieszkańcy regionu, którzy przyjadą na koncert jako publiczność a także członkowie przyjezdnych orkiestr dętych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Druk plakatów informujących o realizacji wydarzenia, 200 sztuk, format B21 200 zł
2Dystrybucja plakatów : zakup kopert, koszt usługi pocztowej800 zł
3Koszt koncertu 3 orkiestr dętych wraz z kosztami dojazdu12 000 zł
4Koszt poczęstunku dla członków orkiestr, którzy przyjadą do Jedlińska5 000 zł
5Technika estradowa, scena, nagłośnienie5 000 zł
Łącznie: 24 000 zł

Postęp realizacji

Finał projektu, czyli spotkanie orkiestr dętych odbył się 20 czerwca 2021 r. w Jedlińsku. W spotkaniu wzięło udział w sumie sześć orkiestr dętych: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Jedlińsk, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia, Orkiestra Dęta z Krasocina, Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Furioso”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy oraz Orkiestra Dęta z Sienna. W ramach wydarzenia odbyła się parada i koncert orkiestr dętych oraz warsztaty doskonalenia umiejętności gry na instrumentach.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).