Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 99

99. Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych.


Lokalizacja

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
Ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
06-400 Ciechanów,
Numer działki: 4306/28.

Skrócony opis

Celem projektu jest wybudowanie parkingu na około 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zamontowanie szlabanu wjazdowo – wyjazdowego oraz rewitalizacja terenów zielonych poprzez nasadzenia kwiatów i krzewów ozdobnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Opis projektu

Projekt przewiduje następujące etapy realizacji:
- przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,
- budowa około 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- montaż szlabanu wjazdowo – wyjazdowego na teren Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,
- rewitalizacja terenów zielonych poprzez nasadzenia kwiatów i krzewów ozdobnych,
- montaż nowych ławek parkowych oraz koszy na śmieci.

Zadania zaplanowane do realizacji projektu obejmują uzyskanie wszelkich potrzebnych pozwoleń oraz ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dzięki któremu zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej i robót budowlanych. Przetarg ogłoszony w tej formie oznacza, że na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zarówno przygotowania projektu, jak i wykonania robót budowlanych. Dzięki takiej formule przetargu Zamawiający połączy i ogłosi dwa oddzielne przetargi (przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przetarg na wykonanie robót budowlanych) w jednym postępowaniu. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym tj. Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie a Wykonawcą. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i wszelkimi pozwoleniami m.in. pozwoleniem budowlanym na budowę parkingu zgodnie z Ustawą – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186) oraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W ramach projektu zostanie wybudowany parking na około 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zamontowany szlaban wjazdowo – wyjazdowy na teren Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Cały teren pod budowę parkingu zostanie odpowiednio przygotowany i odwodniony.  Budowa parkingu będzie przeprowadzona zgodnie z obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065). Nowy parking jest niezbędny, ponieważ ze względu na brak miejsc parkingowych pacjenci i pracownicy szpitala muszą stawiać samochody na trawnikach, co powoduje dewastowanie zieleni wokół szpitala.  Budowa parkingu przyczyni się do poprawy dostępności placówki medycznej dla wszystkich mieszkańców województwa. Dodatkowo zostanie przeprowadzona rewitalizacja terenów zielonych polegająca na podniesieniu walorów estetycznych poprzez zasadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych - wieloletnich, ustawienie ławek parkowych i koszy na śmieci oraz zamontowanie niezbędnego oświetlenia. Wykonanie wszystkich wymienionych działań ma na celu poprawę komfortu pracowników, pacjentów i gości szpitala oraz poprawienie stanu środowiska i terenów zielonych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Wszystkie nowo projektowane części zagospodarowania terenu będą ze sobą połączone funkcjonalnie i stanowić jedną całość. Realizacja projektu jest niezbędna do poprawy zagospodarowania przestrzennego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Termin realizacji

Rok 2021:
od stycznia do lutego - przygotowanie procedury przetargowej na dokumentację projektowo - kosztorysową,
od marca do maja - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
czerwiec - przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót,
od lipca do listopada - budowa, odwodnienie i oświetlenie parkingu, montaż szlabanu wjazdowo - wyjazdowego, nasadzenia kwiatów wieloletnich oraz zakup ławek parkowych i koszy na śmieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt budowy parkingu i szlabanu wraz z rewitalizacją terenów zielonych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie to inwestycja szczególnie ważna dla pracowników, pacjentów i gości szpitala, którzy od lat borykają się z niedoborem miejsc parkingowych. Parking, który został ujęty w projekcie będzie dostępny dla wszystkich pracowników, pacjentów i gości szpitala, którzy będą mieli do niego indywidualny dostęp dzięki montażowi szlabanu wjazdowo - wyjazdowego. Parking będzie przewidywał również miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na chwilę obecną na terenie szpitala znajduje się 291 miejsc parkingowych. Po zrealizowaniu projektu liczba ta zwiększy się do około 400 stanowisk. Dodatkowy parking dla pracowników, pacjentów i gości szpitala ułatwi znalezienie miejsca parkingowego, ponieważ niejednokrotnie występują sytuacje, że obecny parking trzeba objeżdżać kilka razy w celu znalezienia wolnego miejsca. W chwili obecnej teren, gdzie planujemy budowę parkingu nie jest w żaden sposób wykorzystywany, a dodatkowe miejsca parkingowe są bardzo potrzebne. Ważne jest również, że w pobliżu wyżej wymienionego obszaru znajduje się lądowisko, przez co sposoby zagospodarowania tego terenu są znacznie ograniczone. Projekt obejmuje również rewitalizację terenów zielonych przy szpitalu, co znacznie podwyższy jego walory krajobrazowe. W ramach projektu będą montowane ławki i kosze na śmieci, przede wszystkim na terenie parku należącego do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie i przed wejściem głównym do budynku. Umiejscowienie ławek wzdłuż alejek parku będzie miało za zadanie zachęcać do chwilowego zatrzymania się i odpoczynku na świeżym powietrzu. Rekomendowane miejsca montażu ławek parkowych to miejsca wokół drzew, aby zapewnić bardziej przyjazne i estetyczne otoczenie dla osób, które miałyby z nich korzystać, a przy słonecznej pogodzie drzewa zapewniłyby niezbędny cień i chłód. Dokładne lokalizacje będą wybierane przez szpital w taki sposób, aby ławki nie stanowiły dla nikogo przeszkody i były łatwo dostępne. Postawienie ławek parkowych da pacjentom i gościom szpitala możliwość wyjścia i odpoczynku na świeżym powietrzu. Niezbędne jest również zamontowanie dodatkowych koszy na śmieci. Zamontowane dotychczas śmietniki są stare, przerdzewiałe, nienadające się do naprawy i należałoby je wymienić. Montaż śmietników pozwoli zadbać o czystość i porządek środowiska. Zawarcie w projekcie montażu pojemników na odpady jest bardzo ważne i przyniesie trwały efekt w postaci poprawy czystości na terenie szpitala. Uzupełnieniem projektu będzie przywrócenie walorów estetycznych poprzez zasadzenie wieloletnich roślin ozdobnych. Stworzenie punktów zieleni zarówno poprzez zasadzenie krzewów, jak i kwiatów pozwoli cieszyć się lepszą jakością powietrza. Nasady cebulek dadzą wieloletni wymiar tej zieleni, powtarzalny co roku, przez co projekt ma szanse utrzymać swoje efekty nawet w przypadku braku jego kontynuacji. Realizacja projektu umożliwi pacjentom, gościom  i pracownikom łatwiejsze znalezienie miejsca postojowego na czas leczenia, wizyty lub pracy w szpitalu. Ponadto projekt ma na celu podniesienie walorów krajobrazowych terenów należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz podniesienie komfortu pacjentów i odwiedzających ich gości.

Adresaci projektu

Pacjenci, pracownicy i goście Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz mieszkańcy pobliskich osiedli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu50 000 zł
2Budowa parkingu660 000 zł
3Oświetlenie parkingu65 000 zł
4Odwodnienie parkingu115 000 zł
5Szlaban wjazdowo-wyjazdowy na parking70 000 zł
6Nasadzenia kwiatów wieloletnich na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie25 000 zł
7Zakup ławek parkowych i koszy na śmieci15 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).