Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 82

82. Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalsitycznego Sp. z o.o. w Radomiu - droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów


Lokalizacja

Adres: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.ul. J. Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom.
Nr działki: 54/12

Skrócony opis

Projekt zakłada,iż z uzyskanych funduszy z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w 2023 r. wymieniona zostałaby nawierzchnia drogi dojazdowej oraz płyty chodnikowe,  które przysłużą się do zwiększenia komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa dojazdu do  nowo powstałego budynku rehabilitacji dla dzieci, Punktu Wymazów, Punktu Szczepień COVID-19, Zakładu Patomorfologii, kuchni szpitalnej oraz  pralni.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa  znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym odcinka chodnika  oraz drogi wjazdowej nr 3 przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. W ramach przebudowy przewidywana jest nowa konstrukcja nawierzchni chodników i drogi dojazdowej do nowo powstałego budynku Rehabilitacji dla Dzieci, Punktu Wymazów COVID-19, utworzonego Punktu Szczepień, placu manewrowego przy Zakładzie Patomorfologii, dojazdu do kuchni szpitalnej oraz dojazdu pralni.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia poprawie ulegnie jakość przemieszczania się pacjentów pomiędzy budynkami Szpitala a budynku Rehabilitacji dla Dzieci.
Przebudowana droga zostanie dostosowana do do wymogów unijnych oraz do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej .
Usprawnienie płynności ruchu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej terenu oraz stanowić będą szansę dla rozwoju gospodarczego.
Powyższe zadanie to inwestycja jedna z priorytetowych z zakresu infrastruktury drogowej dla Szpitala, której realizacja niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz mieszkańców ziemi Radomskiej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wykonanie zadania przysłuży się do zwiększenie przepustowości drogi, poprawy parametrów technicznych drogi i dostosowanie ich do norm
unijnych, zminimalizowanie wypadkowości, poprawa estetyk ale przede wszystkim zadba o bezpieczeństwo nas, naszych bliskich i naszych pociech.

Adresaci projektu

Pacjenci Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., mieszkańcy ziemi radomskiej oraz pozostali potrzebujący.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1rozebranie dróg z płyt betonowych 40x40x8 cm na podsypce28 932 zł
2rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej8 408,43 zł
3wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczoną mechanicznie o gr. do 10 cm137 989,92 zł
4regulacja pionowa studzienek na drogach dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m314 768,35 zł
5ława pod krawężniki betonowa z oporem 20 425,43 zł
6ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 1 907,77 zł
7nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych-warstwa wiażąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm139 021,49 zł
8nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitunicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa- grubość po zagęsszczeniu 3 cm145 491,90 zł
9transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwóni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km (średni transport o ładowności 5.0 do 10.0 t)8 425,59 zł
10dodatek za transport mieszanki mineralno - bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km (średni transport o ładowności 5.0 do 10.0 t)- za każde 0.5 km , krotność= 205 310,92 zł
11wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za odlegość 15 km 61 953,30 zł
12rozebranie obrzeży chodnika 6x20 cm na podsypce piaskowej - 90% obrzeża do ponownego wbudowania2 388,45 zł
13remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 40x40x6 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem polegające na przełozeniu całych płytek i wymianie popękanych - przyjęto 60% płytek do wymiany 342 068,61 zł
14wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczoną mechanicznie o gr. do 10 cm35 102,50 zł
15regulacja pionowa studzienek na chodnikach dla urządzeń podziemnych przy objętośći betonu w jednym miejscu do 0.1 m31 969,12 zł
16obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obrzeza w 90% z odzysku 10 762,06 zł
17wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km9 644,39 zł
Łącznie: 974 570,23 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalsitycznego Sp. z o.o. w Radomiu - droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).