Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 120

120. Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie


Lokalizacja

Ulica 17 stycznia w Ciechanowie - nr drogi 615
Ulica Wojska Polskiego w Ciechanowie - nr drogi 617

Skrócony opis

Bezpieczni piesi i kierowcy! W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich w Ciechanowie 9 przejść dla pieszych zostanie wyposażone w lampy doświetlające przejście, lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6 i czujniki ruchu.

Opis projektu

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich w Ciechanowie wnioskuję o wykonanie 9 aktywnych przejść dla pieszych, w tym:
1) 5 przejść dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Ciechanowie, zlokalizowanych  przy:
a) skrzyżowaniu z ul. Gostkowską - 1 przejście;
b) skrzyżowaniu z ul. Gabriela Narutowicza - 1 przejście;
c) I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego - 1 przejście;
d) skrzyżowaniu z ul. Letnią - 2 przejścia.
2) 4 przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego w Ciechanowie, zlokalizowanych przy:
a) skrzyżowaniu z ul. Kącką - 1 przejście;
c) Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego - 1 przejście;
d) skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną - 1 przejście;
e) skrzyżowaniu z ul. Śląską - 1 przejście.

Każde przejście zostanie wyposażone w:
1. Lampę/lampy doświetlającą/e przejście;
2. Lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6;
3. Czujniki ruchu.

Inteligentne przejścia dla pieszych posiadają wiele korzyści względem przejść klasycznych.
W pierwszej kolejności zapewniają większe bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców, co jest nadrzędnym celem ich stosowania. W odróżnieniu od przejść klasycznych, aktywne przejście dla pieszych posiadają zsynchronizowane ze sobą pulsujące światła poziome oraz pionowe, które zwiększają widoczność pieszego znajdującego się na drodze. Może być on widoczny nawet z odległości 800 m, co jest niemożliwe w przypadku przejść klasycznych, zwłaszcza podczas trudnych warunków występujących na drodze (deszcz, śnieg czy zmrok).
Pieszy jest identyfikowany podczas zbliżania się do przejścia w czasie rzeczywistym, a po zejściu pieszego z jezdni inteligentny system w nowoczesnych przejściach dla pieszych wyłącza światło ostrzegawcze. Umożliwia to szybką reakcję kierowcy, który lepiej reaguje na bodziec występujący w danej chwili niż na stale nadawany sygnał ostrzegawczy stosowany przy klasycznych przejściach.

Termin realizacji

1. Prace przygotowawcze (w tym postępowanie przetargowe i wyłonienie wykonawcy): listopad 2020 - marzec 2021
2. Realizacja inwestycji: kwiecień 2021 - październik 2021

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wraz z wynalezieniem samochodu pojawił się problem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z roku na rok przybywa samochodów osobowych w naszym mieście, co wpływa na natężenie ruchu drogowego. Coraz większy ruch samochodowy wymaga zastosowania dodatkowych elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach.
Ważne, aby w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa pamiętać o wszystkich użytkownikach dróg. Nie tylko o kierowcach w pełni sprawnych, ale także o tych starszych, o ludziach, którzy wracają zmęczeni z pracy, dzieciach wracajacych ze szkoły. Wypadek drogowy to wiele tragedii ludzkich, pociągających za sobą ogromne straty społeczne i materialne. To nie tylko ofiary (zabici,ranni, inwalidzi), ale również zniszczone lub uszkodzone pojazdy, infrastruktura oraz koszty wynikające z obsługi tych zdarzeń. W rzeczywistości to pojęcie obejmuje także niedostrzegalne skutki gospodarcze. Zatem, w tym zakresie, konieczne jest podjęcie takich działań, które pozwolą obniżyć wszelkie skutki rosnącego natężenia ruchu drogowego.
Zgodnie z dokum. Komendy Głównej Policji pn. "Wypadki drogowe w Polsce", opracowywanym corocznie, w 2014r. około 43,5%, w 2015r. i w 2018r. około 40% wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowili "niechronieni" uczestnicy ruchu drogowego.
Poniżej informacja obrazująca liczbę wypadków z udziałem pieszych:
Obszar                                                           - Polska - mazowieckie
Liczba wypad. z udział. pieszych 2014r. - 9106 - 552
Liczba wypad. z udział. pieszych 2015r. - 8581 - 551  
Liczba wypad. z udział. pieszych 2018r. - 7548 - 431
Powyższe wskazuje na powodzenie podejmowanych w ostatnich latach działań nakierowanych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szzcególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na powody wypadków. Raport Komendy Głównej Policji z 2019r. (za 2018r.), jako trzeci w kolejności głównych przyczyn wypadków na prostych odcinkach wskazuje:
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 1796 wypadków.
W kategorii "Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu" - drugie miejsce zajmuje nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 1072 wypadki.
Na grupę pieszych należy zwrócić szczegółną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa.
Według zestawień danych Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na terenie Miasta Ciechanów w 2018r. było 26 wypadków, 615 kolizji. W 2019r. zauważalny jest wzrost o ponad 20% liczby wypadków (32), a około 5% liczby kolizji (641) w stosunku do roku 2018.
Dwie drogi wojewódzkie: 17 Stycznia i ul.Wojska Polskiego znajdują się w grupie dróg o najwyższym wskaźniku zdarzeń na terenie Ciechanowa. W 2019r. na ul.17 Stycznia doszło do 21 zdarzeń, w tym: 16 kolizji i 5 wypadków (6 osób rannych). Odpowiednio na ulicy Wojska Polskiego zanotowano 8 zdarzeń, w tym 8 kolizji.
W odniesieniu do pieszych, głównym problemem bezpieczeństwa jest niewłaściwe zachowanie w okolicach i na przejściach dla pieszych, spowodowane najczęściej nieuwagą, brakiem podstawowej wiedzy o prawach fizyki oraz błędnym przeświadczeniem o bezwarunkowym bezpieczeństwie na samych przejściach. Dodatkowym czynnikiem potęgującym zagrożenie pieszych na drogach jest niewłaściwe oznakowanie oraz oświetlenie przejść dla pieszych.
Niebezpieczną porą dnia jest poranek i wieczór, szczególnie godzina pomiędzy 16 a 18. Czynnikiem wpływajacym na zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa jest pośpiech związany z dotarciem do pracy i powrotu do domu, dekoncentracja po dniu pracy pełnym napięć oraz stres "zabrany" z domu. W skali tygodznia, najczęstszym dniem wypadków lub kolizji na drogach jest weekend z piątkiem na czele oraz poniedziałek.
Należy uznać, iż zagrożenie pieszego jest za wysokie w obrębie przejść dla pieszych. Problem pieszych stanowi ok 40% ogólnej liczby wypadków.        

Adresaci projektu

Adresatami projektu sa mieszkańcy województwa mazowieckiego, w szczególności mieszkańcy Ciechanowa oraz okolicznych miejscowości, którzy korzystają z dróg objętych wnioskiem celem dotarcia do placówek prowadzonych przez województwo. Jako przykłady można podać: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Urząd Marszałkowski w Warszawie Delegatura w Ciechanowie oraz jednostki kultury i dziedzictwa kulturowego m.in. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
W grupie docelowej znajdują się zarówno seniorzy, dzieci, młodzież oraz osoby z niepełnosprawnością.    

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Aktywne przejścia dla pieszych - 9 szt.540 000 zł
2Doświetlenie przejść - 9 szt.144 000 zł
Łącznie: 684 000 zł

Postęp realizacji

W grudniu 2023 została przekazana dokumentacja projektowa, w styczniu 2024 zostanie wszczęte postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Podczas weryfikacji dokumentacji wynikły braki które projektant musi uzupełnić do końca I kwartału 2024 roku.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).