projekt nr 73

73. Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567.


Lokalizacja

09-440 Staroźreby (gm. Staroźreby, pow. płocki), ul. Płocka - stanowiąca drogę wojewódzką nr 567, dz. 234 obręb 0036 Staroźreby.

Skrócony opis

Projekt budowy aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) finansowany z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 567 oraz poprawę spójności komunikacji pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej i przyległych do niej obiektów usługowych i placówek administracyjnych.

Opis projektu

Projekt budowy aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) finansowany z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM) ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 567 oraz poprawę spójności komunikacji pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej i przyległych do niej obiektów usługowych i placówek administracyjnych.
Według badań Polska jest na czołowych miejscach statystyk dotyczących śmiertelności pieszych na pasach. Budując inteligentne przejścia dla pieszych, nie tylko przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa (co najistotniejsze) ale również wpisujemy się w światowe trendy (głównie europy zachodniej, od niedawna w tym gronie również Polska) wspomagania przepisów kodeksu o ruchu drogowym, które to dają pierwszeństwo pieszemu zbliżającemu się do przejścia dla pieszych przed pojazdami.

Termin realizacji

I kwartał 2021 roku: wyłonienie wykonawcy
II - III kwartał 2021 roku: prace projektowe, uzyskanie skutecznego zgłoszenia lub prawomocnego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych; uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu; prace przygotowawcze.
III - IV kwartał 2021 roku: wykonanie robót; odbiory techniczne; zakończenie inwestycji

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Staroźreby to miejscowość licząca ok. 2200 mieszkańców. Droga Wojewódzka nr 567 przebiega przez centrum miejscowości i wyznacza umowną granicę między północną a południową częścią Staroźreb. Między "dzielnicami" zachodzą silne zależności społeczne, uwzględniające zaspokajanie potrzeb społecznych, egzystencjalnych, interpersonalnych:
- w części północnej znajdują się: szkoła podstawowa i przedszkole, remiza strażacka, kościół katolicki z cmentarzem parafialnym, ośrodek zdrowia i apteka, plac targowy i posterunek policji.
- w części południowej znajdują się: przystanek autobusowy, sklep wielkopowierzchniowy, Urząd Gminy w Staroźrebach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach, Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach, Gminny Ośrodek Kultury w Staroźrebach, Gminny Zakład Komunalny w Staroźrebach, Gabinet Rehabilitacyjny w Staroźrebach.

Codzienna migracja społeczna pomiędzy miejscem zamieszkania a instytucjami i miejscami wymienionymi powyżej odbywa się głównie pieszo lub z wykorzystaniem roweru, z niewątpliwym przekroczeniem drogi wojewódzkiej nr 567. Warto zaznaczyć, że wskazane w projekcie przejścia dla pieszych są używane przez ogół społeczeństwa, w tym duży odsetek stanowią dzieci, młodzież szkolna oraz seniorzy.

Ważnym argumentem za budową przejścia dla pieszych w proponowanych miejscach jest również ich nierównomierne rozmieszczenie i niedostosowanie lokalizacyjne infrastruktury dla pieszych do istniejących warunków społeczno - ekonomicznych. Poruszając się drogą w kierunku Płocka, ostatnie przejście dla pieszych mijamy na skrzyżowaniu Płockiej / Żwirki i Wigury / Strażackiej. Do granic miejscowości – dokładnie przez 1000 m nie znajduje się żadne przejście dla pieszych, w tym tak newralgiczne miejsce jakim jest skrzyżowanie ul. Płockiej / Chopina / Mostowej / Głowackiego.

Droga wojewódzka na odcinku Nowa Góra - Płock stanowi alternatywną drogę łączącą Płock z Warszawą. Wynikające z tego duże natężenie ruchu (wg. raportu Średniego Dobowego Ruchu Rocznego na drogach wojewódzkich z 2015 roku - dla drogi 567 - średnia wynosi 4100 pojazdów silnikowych) powoduje zwiększenie ryzyka potrącenia pieszego w czasie szczytu komunikacyjnego. Należy zwrócić szczególną uwagę, że drogą poruszają się także pojazdy tranzytowe, często o ładunkach niebezpiecznych, które są konsekwencją działalności płockiej rafinerii - PKN Orlen S.A.

Zachodzi zatem potrzeba uruchomienia nowoczesnych technologii minimalizujących ryzyko potracenia na pasach, do którego w Polsce dochodzi bardzo często. Aktywne przejścia dla pieszych wzmacniają uwagę kierowców, ponieważ pojawienie się pieszego mającego zamiar przejść przez jednię objawia się sygnałami ostrzegawczymi (świetlnymi) w obrębie przejścia jak i w nawierzchni - tzw. kocie oczka.

Projekt budowy aktywnych przejść dla pieszych odpowiada na potrzeby i problemy mieszkańców, które często zgłaszali lokalnemu samorządowi. Inicjatywa zbierania podpisów pod niniejszym projektem spotkała się z entuzjazmem społecznym do pomysłu budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego. Mieszkańcy uwierzyli, że przedsięwzięcie niewątpliwie zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, jak również pomoże kierowcom zachować ustawową szczególną ostrożność.

Adresaci projektu

1. Lokalizacja aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Płockiej (DW nr 567) / Szkolnej / Parkowej - przejście adresowane dla dzieci (odległości do szkoły podstawowej wynosi 150 metrów), młodzieży i dorosłych korzystający z przewozów komunikacją zbiorową (odległość do przystanku autobusowego - 30 metrów).
2. Lokalizacja aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Płockiej (DW nr 567) i Mostowej (DW nr 567) / Głowackiego / Chopina (przejście zlokalizowane w bezpiecznym miejscu, uwzględniające zakręt drogi i bliskość instytucji administracyjnych) adresowane do petentów Urzędu Gminy Staroźreby, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach, Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach oraz do mieszkańców korzystających z centrum usługowego - w tym apteki, banku i sklepu wielkopowierzchniowego. Brak przejścia dla pieszych w tym rejonie znacząco utrudnia komunikację pieszą i rowerową mieszkańcom Staroźreb.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Płockiej / Szkolne / Parkowej - projekt + budowa70 000 zł
2Przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Płockiej / Mostowej / Chopina / Głowackiego - projekt + budowa80 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Postęp realizacji

Przygotowane zostało wystąpienie o przesunięcie środków na 2023 rok. Jeśli środki zostaną zabezpieczone postępowanie zostanie uruchomione na początku roku.