Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 157

157. "Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu


Lokalizacja

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3, 26-600 Radom, nr działki 4/2

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup nowoczesnego aparatu rtg półcyfrowego, jego montaż i instalacja komputera do teleradiologii z oprogramowaniem komputerowym RIS/HIS/PACS do pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu nowoczesnego aparatu rtg półcyfrowego, jego montaż i instalacja komputera do teleradiologii z oprogramowaniem komputerowym RIS/HIS/PACS. Pozwoli to na wymianę starego, analogowego sprzętu.
Doposażenie w nowoczesny sprzęt podniesie poziom kształcenia przyszłej kadry medycznej w zawodzie technik elektroradiolog i umożliwi słuchaczom tego kierunku uzyskać gruntowe przygotowanie praktyczne i wejście na rynek pracy z umiejętnościami umożliwiającymi obsługę nowoczesnego sprzętu.

Termin realizacji

Zakup niezbędnego sprzętu i doposażenie pracowni rtg do celów edukacyjnych - I kwartał 2021 r.
Montaż i instalacja aparatu oraz osprzętu, wraz ze szkoleniami dla nauczycieli i słuchaczy - I - II kwartał 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie użytkowany aparat rtg jest starym typem analogowym nie spotykanym w żadnej placówce ochrony zdrowia. Urządzenie nie ma możliwości zastosowania radiologicznych systemów cyfrowych, które wykorzystywane są obecnie we współczesnej radiologii i mają zastosowanie w codziennej pracy przyszłych pracowników. Rozwijająca się w szybkim tempie diagnostyka obrazowa, a w tym radiologia, potrzebuje dobrze przygotowanej młodej kadry posiadającej umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu, by sprostać oczekiwaniom pracodawców. Nowoczesny sprzęt umożliwi słuchaczom kierunku technik elektroradiolog uzyskać gruntowe przygotowanie praktyczne i wejście na rynek pracy z umiejętnościami umożliwiającymi obsługę nowoczesnego sprzętu. Cyfrowy aparat rtg umożliwi profesjonalne przygotowanie zawodowe, pozwoli na rozwój i doskonalenie przyszłej kadry medycznej. Aparat będzie przeznaczony do realizacji podstawowych zadań związanych z przygotowaniem do zawodu technika elektroradiologa.
Ponadto dzięki realizacji projektu:
1. Podniesione zostaną kompetencje osób uczestniczących w edukacji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku i społeczeństwa.
2. Podniesione zostaną kompetencje kadr.
3. Elektroradiologia zostanie dostosowana do potrzeb społeczno - gospodarczych.
4. Słuchacze zostaną wyposażeni w kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy.
5. Dostosowane zostanie wyposażenie pracowni rtg w niezbędny profesjonalny sprzęt służący celom edukacyjnym i umożliwiające osiągnięcie zaplanowanych celów dydaktycznych.
6. Modyfikacja programów kształcenia pozwoli wyróżnić się na rynku usług edukacyjnych i oferować coraz wyższą jakość kształcenia.
7. Będzie możliwe profesjonalne przygotowanie przyszłej kadry medycznej (technik elektroradiolog).
8. Słuchacze zwiększą swoje szanse na rynku pracy ze względu na nabyte umiejętności w trakcie nauki.

Adresaci projektu

Słuchacze kierunku technik elektroradiolog w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Aparat rtg półcyfrowy.243 000 zł
2Komputer do teleradiologii z oprogramowaniem komputerowym RIS/HIS/PACS.64 800 zł
3Montaż i instalacja aparatu rtg.50 000 zł
Łącznie: 357 800 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).