projekt nr 157

157. "Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu


Lokalizacja

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3, 26-600 Radom, nr działki 4/2

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup nowoczesnego aparatu rtg półcyfrowego, jego montaż i instalacja komputera do teleradiologii z oprogramowaniem komputerowym RIS/HIS/PACS do pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu nowoczesnego aparatu rtg półcyfrowego, jego montaż i instalacja komputera do teleradiologii z oprogramowaniem komputerowym RIS/HIS/PACS. Pozwoli to na wymianę starego, analogowego sprzętu.
Doposażenie w nowoczesny sprzęt podniesie poziom kształcenia przyszłej kadry medycznej w zawodzie technik elektroradiolog i umożliwi słuchaczom tego kierunku uzyskać gruntowe przygotowanie praktyczne i wejście na rynek pracy z umiejętnościami umożliwiającymi obsługę nowoczesnego sprzętu.

Termin realizacji

Zakup niezbędnego sprzętu i doposażenie pracowni rtg do celów edukacyjnych - I kwartał 2021 r.
Montaż i instalacja aparatu oraz osprzętu, wraz ze szkoleniami dla nauczycieli i słuchaczy - I - II kwartał 2021 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obecnie użytkowany aparat rtg jest starym typem analogowym nie spotykanym w żadnej placówce ochrony zdrowia. Urządzenie nie ma możliwości zastosowania radiologicznych systemów cyfrowych, które wykorzystywane są obecnie we współczesnej radiologii i mają zastosowanie w codziennej pracy przyszłych pracowników. Rozwijająca się w szybkim tempie diagnostyka obrazowa, a w tym radiologia, potrzebuje dobrze przygotowanej młodej kadry posiadającej umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu, by sprostać oczekiwaniom pracodawców. Nowoczesny sprzęt umożliwi słuchaczom kierunku technik elektroradiolog uzyskać gruntowe przygotowanie praktyczne i wejście na rynek pracy z umiejętnościami umożliwiającymi obsługę nowoczesnego sprzętu. Cyfrowy aparat rtg umożliwi profesjonalne przygotowanie zawodowe, pozwoli na rozwój i doskonalenie przyszłej kadry medycznej. Aparat będzie przeznaczony do realizacji podstawowych zadań związanych z przygotowaniem do zawodu technika elektroradiologa.
Ponadto dzięki realizacji projektu:
1. Podniesione zostaną kompetencje osób uczestniczących w edukacji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku i społeczeństwa.
2. Podniesione zostaną kompetencje kadr.
3. Elektroradiologia zostanie dostosowana do potrzeb społeczno - gospodarczych.
4. Słuchacze zostaną wyposażeni w kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy.
5. Dostosowane zostanie wyposażenie pracowni rtg w niezbędny profesjonalny sprzęt służący celom edukacyjnym i umożliwiające osiągnięcie zaplanowanych celów dydaktycznych.
6. Modyfikacja programów kształcenia pozwoli wyróżnić się na rynku usług edukacyjnych i oferować coraz wyższą jakość kształcenia.
7. Będzie możliwe profesjonalne przygotowanie przyszłej kadry medycznej (technik elektroradiolog).
8. Słuchacze zwiększą swoje szanse na rynku pracy ze względu na nabyte umiejętności w trakcie nauki.

Adresaci projektu

Słuchacze kierunku technik elektroradiolog w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Aparat rtg półcyfrowy.243 000 zł
2Komputer do teleradiologii z oprogramowaniem komputerowym RIS/HIS/PACS.64 800 zł
3Montaż i instalacja aparatu rtg.50 000 zł
Łącznie: 357 800 zł