Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 23

23. Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej


Lokalizacja

Zaborówek, Zaborów gm. Leszno, identyfikatory działek: 143204_2.0035.509, 143204_2.0033.425

Skrócony opis

Postaw na pierwszy przystanek rowerowy w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z budową brakującego odcinka ścieżki rowerowej przy KPN wzdłuż DW580.

Opis projektu

Droga wojewódzka DW 580 łączy Warszawę i Sochaczew. Na tej ruchliwej trasie niezwykle często można spotkać rowerzystów, szczególnie tam gdzie nie mogą oni korzystać ze szlaków rowerowych istniejących wzdłuż drogi wojewódzkiej. Mijamy zarówno tych rowerzystów, którzy wykorzystują trasę do celów czysto transportowych, jak i typowych turystów podróżujących wzdłuż Puszczy Kampinoskiej. Odcinek między Zaborowem a Zaborówkiem jest o tyle wyjątkowy, że jest jednym z niewielu miejsc, w których teren Kampinoskiego Parku Narodowego leży po obu stronach drogi. Piękny teren leśny zachęca do podróży rowerowych. Na tym odcinku znajduje się również wyjazd z Parku zielonym szlakiem rowerowym, co znacznie intensyfikuje ilość rowerzystów odwiedzających w tej okolicy teren KPN. Intensywny ruch samochodowy czyni jednak podróże drogą wojewódzką 580 niezwykle stresującymi i niebezpiecznymi. Zbudowanie na tym odcinku brakującej ścieżki rowerowej wydaje się być bardzo potrzebne. Ma się wręcz wrażenie, że ktoś "zapomniał" o tym fragmencie trasy rowerowej. Zrealizowana ścieżka przeniesie ruch rowerowy poza jezdnię, poprawiając bezpieczeństwo zarówno rowerzystów jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu.

Szerokość pasa drogowego umożliwia budowę ścieżki po północnej stronie jezdni, którą sugerujemy jako optymalną po wizjach w terenie. Po południowej stronie DW wycinki wymagałaby większa ilość drzewostanu - szczególnie od strony Leszna. Początkiem realizacji brakującej ścieżki rowerowej będzie miejsce, w którym kończy się chodnik w miejscowości Zaborówek, kierując się od Leszna. Koniec ścieżki przewidujemy w miejscu wjazdu na zielony szlak rowerowy Kampinoskiego Parku Narodowego. W okolicach tego miejsca znajduje się również przejście dla pieszych, umożliwiające bezpieczne przejście z rowerem na drugą stronę jezdni, gdzie znajduje się kontynuacja ścieżki rowerowej w stronę Zaborowa. W tej okolicy następuje szczególnie zwiększony ruch rowerzystów, co wynika z lokalizacji bezpośrednio przy początku zielonego szlaku rowerowego do KPN. Fakt ten jest dodatkowym argumentem za północną (w stosunku do DW580) lokalizacją planowanej realizacji.

W miejscu końca ścieżki, na terenie sąsiadującym z początkiem zielonego szlaku rowerowego do KPN, zaplanowaliśmy "Przystanek Rowerowy". Takie miejsca są realizowane również jako Miejsca Obsługi Rowerzystów. Planujemy realizację zadaszonego obiektu łączącego nowoczesność architektury z elementami drewna użytego do realizacji - wpisującego się w klimat KPN - optymalnie kierunek wizualno/architektoniczny jak na pierwszym załączonych zdjęciach. Wyposażenie przystanku rowerowego winno zawierać: zadaszone ławeczki oraz stojaki na rowery. W bezpośrednim sąsiedztwie Przystanku w kolejnym etapie podnoszenia atrakcyjności ścieżki planujemy umieszczenie dużej mapy szlaków Kampinoskiego Parku Narodowego (sugerowany rozmiar 200x300cm). Przystanek mógłby zostać oznakowany dużym napisem (tablica). Sugerujemy napis np. Przystanek Rowerowy Janin lub Przystanek Rowerowy Kampinoski Start. Nazwa przystanku będzie reklamą przestrzeni w jaką się wpisuje cały projekt a jednocześnie hasłem które mam nadzieje stanie się istotnym punktem a mapie ścieżek rowerowych Mazowsza.

Uzupełnieniem wyposażenia i funkcjonalności Przystanku Rowerowego jest zadaszone miejsce stacji naprawy rowerów zintegrowane funkcjonalnie z obiektem/wiatą Przystanku, które będzie wyposażone w sprzęt umożliwiający samodzielną naprawę rowerów.

Aby zachować spójność komunikacyjną z otoczeniem, w ramach inwestycji niezbędna będzie również przeróbka obecnie istniejącego chodnika przy przystanku autobusowym Janin na ciąg pieszo rowerowy. Długość koniecznego do przebudowy odcinka to około 65 m.

Koszty realizacji zostały oszacowane na podstawie szeregu podobnych inwestycji realizowanych w ciągu minionego roku. W tym odcinki ścieżek rowerowych realizowane w Gminie Leszno wzdłuż drogi DW 579. Podstawą do szacowania kosztów realizacji było również niedawne postępowanie "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno" (nr postępowania IR.ZP.271.1.2022 ) w gminie Stara Biała w powiecie płockim. Zakładany tam czas potrzebny na budowę ścieżki to około 4 miesięcy. Przed realizacją inwestycji w ubiegłym roku wykonano projekt ścieżki, który kosztował około 60 tys. zł, a czas na jego wykonie wynosił około 8 miesięcy. Terminy te zostały określone mając na uwadze okoliczności wynikające z pandemii Covid-19, wydłużające terminy realizacji inwestycji. Obserwując przebieg pandemii należy przyjąć, że ograniczenia te w momencie przyjęcia wniosku do realizacji będą stopniowo zanikały, w wyniku czego skróceniu ulegnie realny czas przewidywany na realizację zadania. Na powyższym przykładzie należy założyć, że zaprojektowanie i wykonanie projektu w ciągu jednego roku jest jak najbardziej realne, nawet w obecnych niesprzyjających okolicznościach związanych z sytuacją wokół COVID-19. Dodatkowym argumentem przemawiającym za dotrzymaniem terminów jest fakt stosunkowo prostych prac projektowych, bez konieczności uwzględnienia np. zjazdów na poszczególne posesje.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Rowery są coraz chętniej używanym środkiem transportu. Upowszechnia się również turystyka rowerowa. Teren Kampinoskiego Parku Narodowego przez swoje walory przyrodnicze i bliskość aglomeracji Warszawskiej sprzyja turystyce rowerowej. Jednocześnie poruszanie się rowerem po tej samej jezdni po której poruszają się samochody stwarza wiele zagrożeń dla uczestników ruchu. Odcinek jezdni obok której proponujemy wykonanie ścieżki rowerowej przecina gęsty las. Nawet w ciągu dnia panuje tam półmrok, przez co rowerzyści mogą być gorzej widoczni. Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie na tym odcinku powstała ścieżka rowerowa.

Prowadząc wizję i analizę kosztów realizacji zadania uznaliśmy za zasadne realizację skupioną na wydzielonej ścieżce rowerowej od strony północnej DW580 ponieważ realizacja ciągu pieszo-rowerowego na całej długości zadania nie będzie w naszej opinii możliwa z uwagi na ograniczenia budżetowe. Mimo, że na tej trasie pojawiają się sporadycznie piesi jesteśmy zdania że budowa ciąg pieszo-rowerowego nie jest zasadna. Zwłaszcza, że zgodnie z Art. 11 pkt. 4 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ruch pieszych po projektowanej drodze rowerowej będzie dopuszczalny. Niska intensywność tego ruchu nie będzie powodowała niebezpieczeństw, czy dyskomfortu zarówno dla rowerzystów jak i pieszych.

Nie chcemy, żeby była to zwykła ścieżka rowerowa! Będzie ona przebiegać wzdłuż bardzo atrakcyjnych terenów turystycznych. Uważamy, że naturalnym jej uzupełnieniem będzie miejsce, gdzie rowerzyści będą mogli odpocząć "pod dachem" czy dokonać drobnych napraw sprzętu. Te kilkaset metrów ścieżki łączy się zarówno ze ścieżką wzdłuż drogi wojewódzkiej dalej w kierunku Zaborowa, jak i ze szlakami w Puszczy Kampinoskiej.  Uważamy również, że Przystanek Rowerowy warto uzupełnić mapą szlaków i prezentacją walorów przyrodniczych KPN. Gmina Leszno również posiada wiele ciekawych miejsc, dlatego chcielibyśmy wykorzystać Przystanek do prezentacji naszej gminy jako atrakcyjnego miejsca do spędzenia czasu.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, mieszkańcy gminy Leszno w celach zapewnienia bezpiecznej komunikacji rowerowej, oraz wszyscy turyści odwiedzający KPN. Ścieżka będzie pełnić ważną rolę transportową dla lokalnych mieszkańców gminy Leszno. Jej realizacja będzie uzupełnieniem istniejących szlaków rowerowych w otulinie Puszczy Kampinoskiej. Przystanek Rowerowy będący elementem projektu będzie nie tylko miejscem odpoczynku, ale również atrakcją dla turystów odwiedzających Kampinoski Park Narodowy i jego okolice.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Projekt ścieżki i infrastruktury powiązanej80 000 zł
2Wykonanie ścieżki rowerowej około 830 mb, oraz przebudowa około 65 mb chodnika na drogę pieszo-rowerową800 000 zł
3Przystanek Rowerowy wraz z wyposażeniem100 000 zł
4Samoobsługowa stacja naprawy rowerów10 000 zł
Łącznie: 990 000 zł

Postęp realizacji

Obecnie trwa analiza ofert, które wpłynęły w trakcie postępowania zamówień publicznych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).