Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 93

93. Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała – Etap II


Lokalizacja

Gmina Stara Biała (powiat płocki) Numery działek: 40 Obręb Mańkowo; Jednostka ewidencyjna Stara Biała. 42+920÷43+400.

Skrócony opis

Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała – Etap II to szansa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnienie oczekiwań mieszkańców. Kontynuacja ciągu  pieszo-rowerowego usprawni komunikację pieszo-rowerową i pozwoli na bezpieczne poruszanie się po terenie Gminy Stara Biała.

Opis projektu

Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie – budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała – Etap II to szansa poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spełnienie oczekiwań mieszkańców, którzy często podkreślają konieczność takich rozwiązań wobec wzmagającego się ruchu samochodowego. Projekt polega na kontynuacji planowanego do budowy odcinka ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 559 na odcinku ok. 460 m w kierunku miejscowości Wyszyna. Droga 559 przebiega przez Gminę Stara Biała i łączy miejscowości:  Wyszynę, Mańkowo i Maszewo Duże z największym regionalnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym - miastem Płock, stanowiąc główny szlak komunikacyjny dla mieszkańców Gminy Stara Biała. Budowa wskazanej ścieżki pieszo - rowerowej połączyłaby pieszo – rowerowym ciągiem komunikacyjnym miasto Płock z miejscowościami położonymi na terenie Gminy Stara Biała wzdłuż drogi 559. W  ramach BOM 2022 w miejscowości Mańkowo powstanie odcinek infrastruktury rowerowej w kierunku miejscowości Nowa Biała. Miejscowość ta graniczy bezpośrednio z miejscowością Wyszyna. Rosnące zainteresowanie ruchem rowerowym, a także intensywny ruch pieszych (w tym dzieci i seniorów) spowodował szeroko zakrojone plany budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Stara Biała. W ramach zadań funduszu sołeckiego 2023 planuje się zaprojektowanie w najbliższym czasie kolejnych odcinków ścieżek rowerowych w okolicy drogi wojewódzkiej 559 – w kierunku  miejscowości Nowa Biała  dla utworzenia bezpiecznego układu komunikacyjnego ruchu rowerowego.   Mając na uwadze fakt zgłaszania przez mieszkańców miejscowości Mańkowo, Wyszyna, Nowa Biała licznych potrzeb związanych z budową infrastruktury rowerowej umożliwiającej bezpieczną i komfortową jazdę rowerem oraz bezpieczne przemieszczanie się pieszych niezbędna jest zmiana podejścia do ruchu rowerowego i stworzenia kompleksowej infrastruktury w tym zakresie.  Kluczowa jest również zmiana mentalna związana z przemieszczaniem się po najbliższej okolicy z formy wygodnego stylu życia - poruszania się samochodem nawet do najbliższych miejsc na proekologiczne zachowania komunikacyjne, będące koniecznością w związku ze zmianami klimatu. Dlatego należy dążyć do budowy dróg pieszo - rowerowych oraz popularyzacji idei wyprowadzenia rowerzystów i pieszych z poboczy dróg publicznych na dedykowane im bezpieczne i komfortowe drogi i trasy pieszo - rowerowe. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów zdiagnozowanych w obszarze transportu indywidualnego na terenie Gminy Stara Biała, m.in. narastającej intensywności ruchu samochodowego, zagrożenia wypadkami, niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, z powodu niewystarczającego poziomu rozwoju infrastruktury dedykowanej rowerzystom i pieszym, hałasu, tłoku oraz korków. Umożliwi także poprawę jakości środowiska na terenie gminy, co wynika z obowiązków nałożonych na Gminę Stara Biała w programach ochrony środowiska i programach ochrony powietrza wyznaczonych dla strefy mazowieckiej. Niezaprzeczalnie taka inwestycja poprawi zdrowotną kondycję mieszkańców, często prowadzących siedzący tryb życia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyni się do wspierania wszechstronnego rozwoju infrastruktury pieszo rowerowej na terenie gminy Stara Biała. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej stymulująco wpłynie na rozwój miejscowości: Mańkowo, Wyszyna, Maszewo Duże, Nowa Biała oraz Brwilno i przyniesie pozytywny, długofalowy wpływ na rozwój obszarów wiejskich w otoczeniu  realizowanej inwestycji poprzez: ułatwienie dostępu społeczności lokalnej z terenu Wyszyny, Mańkowa do ośrodków infrastruktury społecznej (klub Seniora w miejscowości Maszewo Duże), edukacji i ochrony zdrowia, poprawa stanu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów wiejskich i włączenie ich w procesy rozwojowe, wzrost mobilności mieszkańców. Wybudowana ścieżka pieszo- rowerowa będzie stanowiła kontynuację infrastruktury pieszo – rowerowej od granicy miejscowości Maszewo Duże w kierunku Wyszyny,  w przyszłości skomunikowanej z infrastrukturą  rowerową planowaną do zaprojektowania w roku 2023 w miejscowości Nowa Biała. Wybudowany ciąg rowerowy przyczyni się do uregulowania przestrzennego zagospodarowania i uatrakcyjnienia przestrzeni miejscowości: Mańkowo, Wyszyna, Maszewo Duże, Nowa Biała, Brwilno jako miejsc dogodnych do zamieszkania, zapewni połączenia komunikacyjne niezbędne dla rozwoju infrastruktury rowerowej obszaru wiejskiego  gm. Stara Biała, pozytywnie zmniejszając tym samym dysproporcje w wymiarze ekonomicznym, społecznym i przestrzennym regionu. Na terenie Gminy Stara Biała, sąsiadującej bezpośrednio z miastem Płock tworzy się szlak komunikacyjny, który komunikuje w ten sposób wiele miejscowości z terenu gminy,  powiatu płockiego oraz miasta Płock. Projekt służy wyrównywaniu szans w dostępie do podstawowej infrastruktury gwarantującej zadowalający poziom życia, służącej integracji społeczności lokalnych i poprawie jakości kapitału społecznego. Realizacja projektu przede wszystkim  przyczyni  się do poprawy poziomu bezpieczeństwa wzdłuż drogi wojewódzkiej 559, który charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu i stanowi główny szlak komunikacyjny dla mieszkańców kilku miejscowości Gminy Stara Biała, takich jak Wyszyna, Nowa Biała, Mańkowo, Brwilno, którzy codziennie podróżują w kierunku Płocka, ale przede wszystkim miejscowości Maszewo Duże  - lokalnego ośrodka rozwoju.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są mieszkańcy Gminy Stara Biała, miejscowości takich jak Mańkowo, Nowa Biała, Wyszyna, Maszewo Duże, Brwilno, a także wszyscy użytkownicy szlaków pieszo - rowerowych z terenu powiatu płockiego i  województwa mazowieckiego. W szczególności użytkownikami będą osoby starsze, seniorzy, którzy poruszają się na rowerach w kierunku miejscowości Maszewo Duże  - lokalnego ośrodka rozwoju. Z nowo wybudowanej infrastruktury korzystali będą również: młodzież, dorośli i dzieci  zamieszkujący w otoczeniu realizowanego projektu, korzystający z budynków użyteczności publicznej takich jak szkoły, kościół,  a także poruszających się w kierunku miasta Płocka lub Gminy Brudzeń Duży.  Budowa ścieżki rowerowej to także ważny aspekt dla samorządu Gminy Stara Biała. Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia obowiązku nałożonego na  Gminę w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców. Dla wszystkich ww. użytkowników najważniejsze jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz ochrona środowiska naturalnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II50 000 zł
2Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II700 000 zł
Łącznie: 750 000 zł

Postęp realizacji

09.02.2024 Został złożony wniosek na wszczęcie postępowania na wyłonienie projektanta dokumentacji projektowej 16.02.2023 Wysłano zapytania ofertowe z terminem do 23.02.2023

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała – Etap II

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).