Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 85

85. Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu „Wszystko, co nasze”


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na następujących nieruchomościach pozostających w dyspozycji Województwa Mazowieckiego:
1. 222/27 obręb 8
2. 358/4 obręb 3
3. 13 obręb 5
4. 249/3 obręb 8
5. 249/2 obręb 8
6. 225/1 obręb 8

Skrócony opis

Projekt polega na zagospodarowaniu zielenią oraz małą architekturą skrzyżowania o ruchu okrężnym im. I. Kozielewskiego w Brwinowie w pasie dw nr 720. Nasadzenia roślinności dobranej tak, by była atrakcyjna o każdej porze roku, wpłyną pozytywnie na estetykę przestrzeni miejskiej oraz wpiszą się w zastany układ zieleni miejskiej

Opis projektu

Projekt polega na zagospodarowaniu zielenią oraz małą architekturą skrzyżowania o ruchu okrężnym im. Ignacego Kozielewskiego w Brwinowie w pasie drogi wojewódzkiej nr 720 na km od 10+224 do 10+312. Wybudowane w 2019 r. rondo zostało oddane do użytku w grudniu i obecnie wymaga dalszego urządzenia. Planowana do zasadzenia zieleń przyuliczna gatunkowo została tak dobrana, aby była atrakcyjna o każdej porze roku pod względem wizualnym i kompozycyjnym (wykaz roślin w załączeniu). Projekt zakłada posadzenie w obrębie ronda kilku gatunków zimozielonych, liściastych o ciekawych pokrojach  (grab kolumnowy) i gałęziach (dereń), kolorach (róże) oraz formach (trawy). Zaproponowane gatunki roślin dobrze znoszą warunki miejskie, są odporne na zanieczyszczenia komunikacyjne w tym zasolenie, dobrze radzą sobie z ograniczoną ilością wody, rozpraszają fale dźwiękowe co zmniejsza natężenie hałasu oraz wpływają pozytywnie na poprawę mikroklimatu. Są to rośliny o dużych walorach dekoracyjnych nadających kompozycji czytelnego układu oraz nie wymagające dużych nakładów na ich dalszą pielęgnację w warunkach miejskich. Nasadzenia wskazanej roślinności wpłyną pozytywnie na estetykę przestrzeni miejskiej oraz wpiszą się w zastany układ zieleni miejskiej - zastosowane gatunki i odmiany nawiązują do już istniejących założeń zieleni w Brwinowie a w szczególności do terenów zieleni sąsiadujących z obszarem objętym projektem.
Na mocy Uchwały Nr XV.166.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Brwinowie skrzyżowaniu nadano nazwę „Rondo Ignacego Kozielewskiego”. Ignacy Kozielewski (1882-1964) był nauczycielem i społecznikiem mieszkającym w latach 1929 – 1945 w Brwinowie. Spędzając tu niemiecką okupację prowadził tajne nauczanie także w Milanówku i Grodzisku Maz. Był jednym ze współzałożycieli Polskiego Harcerstwa (Powołanej we Lwowie w 1911 r. Naczelnej Komendy Skautowej, przekształconej w 1916 r. w Związek Harcerstwa Polskiego) oraz propagatorem idei harcerskich.  W okresie międzywojennym był czołowym działaczem TG „Sokół” (wchodził w skład Przewodnictwa Związku Sokolego) - pionierskiej organizacji wychowania fizycznego i sportu - oraz Prezesem Gniazda Sokolego w Brwinowie, które obecnie nosi jego imię. Redagował czasopisma harcerskie „Skaut”, „Harcerz”, „Harcmistrz”, „Strażnica Harcerska” i „Przewodnik Gimnastyczny Sokół”. To właśnie on jest autorem słów pieśni harcerskiej „Wszystko, co nasze…” (do której refren ułożyła Olga Drahonowska), która później stała się hymnem ZHP i innych organizacji harcerskich. Z uwagi na powyższe, w projekcie zaproponowano, aby na samym rondzie, wśród zieleni posadowione zostały cztery podświetlane krzyże harcerskie wykonane z kasetonów. Na niewielkim placyku obok ronda w pasie drogi wojewódzkiej zaproponowano ustawienie naturalnej wielkości rzeźby plenerowej z brązu przedstawiającej I. Kozielewskiego, jako młodego harcerza siedzącego na kłodzie przed ogniskiem. Do miejsca tego będzie prowadziła żwirowa alejka wśród zieleni. W celu umożliwienia osobom je odwiedzającym zachowania czystości, na placu zaproponowano ustawienie ulicznego kosza na odpady. Szczegółowy sposób zagospodarowania terenu, wizualizację rzeźby plenerowej i krzyży harcerskich przedstawiają rysunki załączone do wniosku.

WYKAZ ROŚLIN:
Krzewy - berberys, róża, krzewuszka cudowna.
Byliny, rośliny zadarniające i trawy - krwawnik kichawiec, trzmielina, bluszcz pospolity, liliowiec, żurawka, miskant chiński, sesleria jesienna;
Drzewa - grab pospolity, dereń, jabłoń.

Termin realizacji

1. I - II 2021        - Wykonanie projektu zieleni.
2. II - III 2021      - Roboty ziemne, włókninowanie, ściółkowanie żwirem alejki, montaż kosza na odpady.
3. II– III 2021      -  Realizacja i montaż krzyży harcerskich (kasetonów).
4. IV - 2021         - Sadzenie drzew i krzewów liściastych, bylin, roślin zadarniających i traw wraz ze ściółkowaniem korą.
5. II-VIII 2021      - Wykonanie rzeźby (wstępne rysunki, projekt przestrzenny w pomniejszonej skali 1:7 z żywicy, modelowanie rzeźby w naturalnej wielkości, odlew w brązie,  
                                  transport, montaż na przygotowanym przez zamawiającego podłożu).
6.     II-VIII 2021      - Pełnienie nadzoru autorskiego (do 3 wizyt w terenie).
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zakończył rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie. W ramach ww. zadania u zbiegu DW nr 720 ul. Biskupickiej z drogą powiatową nr 4108W ul. marsz. J. Piłsudskiego oraz drogą gminną ul. Armii Krajowej powstało rondo. Uchwałą Nr XV.166.2019 z 19.12.2019 r. Rada Miejska w Brwinowie nadała skrzyżowaniu nazwę „Rondo Ignacego Kozielewskiego”. Rondo i teren do niego przyległy wymaga dalszego urządzenia. Projekt stanowi kontynuację i dopełnienie działań podjętych przez Województwo Mazowieckie oraz Radę Miejską w Brwinowie, bezpośrednio odpowiadając na zaistniałą dalszą potrzebę urządzenia określonej w projekcie przestrzeni publicznej. Działania podjęte w projekcie są spójne z tymi podjętymi przez Województwo oraz Radę Miejską i są komplementarne. Planowana do zasadzenia zieleń przyuliczna gatunkowo została tak dobrana, by była atrakcyjna wizualnie i kompozycyjnie o każdej porze roku. Zaproponowane gatunki roślin dobrze znoszą warunki miejskie, są odporne na zanieczyszczenia komunikacyjne w tym zasolenie, dobrze radzą sobie z ograniczoną ilością wody, rozpraszają fale dźwiękowe co zmniejsza natężenie hałasu oraz wpływają pozytywnie na poprawę mikroklimatu. Są to rośliny o dużych walorach dekoracyjnych nadających kompozycji czytelnego układu oraz niewymagające dużych nakładów na ich pielęgnację w warunkach miejskich. Nasadzenia wskazanej roślinności wpłyną pozytywnie na estetykę przestrzeni miejskiej oraz wpiszą się w zastany układ zieleni miejskiej - zastosowane gatunki i odmiany nawiązują do już istniejących założeń zieleni w gminie Brwinów w szczególności do terenów zieleni sąsiadujących z obszarem objętym projektem. Zagospodarowywanie zielenią szczególnie terenów zlokalizowanych na obszarach miejskich jest istotne z uwagi na zagadnienia związane ze zmianą klimatu i przystosowywaniem się do ich skutków oraz stanowią jeden z elementów zrównoważonego rozwoju. Ustawienie rzeźby plenerowej przedstawiającej I. Kozielewskiego jako młodego harcerza siedzącego na kłodzie przed ogniskiem i montaż harcerskich krzyży na rondzie stanowi bezpośrednie nawiązanie do patrona ronda, jednego ze współzałożycieli Związku Harcerstwa Polskiego oraz autora słów hymnu ZHP i ZHR „Wszystko, co nasze…”, człowieka, którego działania przyczyniły się do odrodzenia niepodległej Polski. Projekt poprzez upamiętnienie osoby zasłużonej dla Mazowsza i dla Polski jest inicjatywą mającą na celu podtrzymywanie oraz krzewienie wartości i tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej. Projekt realizuje założenie „wyjścia” sztuki z gmachów instytucji i jej ciekawej prezentacji szerokiemu gronu odbiorców. Jego realizacja wpisuje się w działania wskazane w art. 14 ustawy o samorządzie województwa w zakresie kultury, turystyki, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz dróg publicznych. Projekt realizuje również cele i kierunki działania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku tj. Środowisko i Energetyka: 27.7 Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem, 27.8 Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska, Kultura i Dziedzictwo: 32. Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału dziedzictwa kulturowego do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, 32.2 Wspieranie rozwoju turystyki kulturowej oraz tworzenia nowych produktów turystycznych. Projekt poparły 362 osoby z woj. maz.

Adresaci projektu

Zadanie objęte projektem jest skierowane do mieszkańców województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Brwinowa. Jego bezpośrednimi odbiorcami będą osoby przemieszczające się drogą wojewódzką nr 720 w relacji Błonie - Brwinów - Otrębusy – Nadarzyn a także osoby korzystające z krzyżujących się z nią dróg tj. drogi powiatowej nr 4108W ul. marsz. J. Piłsudskiego i drogi gminnej ul. Armii Krajowej. Rondo stanowi codzienną trasę mieszkańców północnej części Brwinowa (ok. 5500 osób). W bezpośrednim otoczeniu ronda znajdują się 3 sklepy spożywcze w tym 2 wielkopowierzchniowe (które stanową 50% wszystkich tego rodzaju sklepów w mieście), 5 punktów świadczących usługi gastronomiczne, apteka, punkt poboru wody oligoceńskiej. Ponadto w niedużej odległości od ronda zlokalizowane jest Osiedle „Księżopole”, na którym mieszka ok 347 osób. W związku z powyższym wszystkie osoby zamieszkałe w pobliżu ronda oraz korzystające z ww. punktów usługowych będą odbiorcami zadania. Rondo im. I. Kozielewskiego zlokalizowane jest w centrum miasta Brwinowa w pobliżu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (869 dzieci), Niepublicznego Przedszkola Tuptuś (89 dzieci), Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Familia (145 dzieci), Przedszkola Filialnego nr 1 (100 dzieci) dlatego też odbiorcami zadania będą również dzieci i młodzież. Szczególną grupą odbiorców zadania będą turyści odwiedzający Brwinów oraz harcerze. Korzenie Harcerstwa w Brwinowie sięgają roku 1918 (patrz zał. stanowiący publikację pt.: "Harcerstwo w Brwinowie 1918-1944"). Hufiec Pruszków jest częścią Związku Harcerstwa Polskiego – największej w Polsce, liczącej ponad 110 tys. członków, organizacji wychowawczej dzieci i młodzieży. Skupia on około 700 osób z terenu Pruszkowa oraz z gmin Powiatu Pruszkowskiego tj. z okolic Brwinowa, Michałowic i Nadarzyna. Ponadto w Brwinowie prężnie działają Gromady Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, które również są odbiorcami projektu (więcej na ten temat w załączniku).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1I - II 2021 - Wykonanie projektu zieleni.2 706 zł
2II - III 2021 - Roboty ziemne, włókninowanie, ściółkowanie żwirem alejki, montaż kosza na odpady.18 179,40 zł
3II– III 2021 - Realizacja kasetonów przedstawiających krzyże harcerskie.10 947 zł
4III - IV - 2021 - Sadzenie drzew i krzewów liściastych, bylin, roślin zadarniających i traw wraz ze ściółkowaniem korą.203 877,05 zł
5II-VIII 2021 - Wykonanie rzeźby (rysunki, projekt z żywicy, modelowanie rzeźby, odlew w brązie, transport, montaż).114 000,09 zł
6 II-VIII 2021 - Pełnienie nadzoru autorskiego (do 3 wizyt w terenie).738 zł
Łącznie: 350 447 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu „Wszystko, co nasze”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).