projekt nr 157

157. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów (ul. Warecka), przebiegającym przez Gminę Jasieniec.

Skrócony opis

Projekt polega na budowie chodnika o długości ok. 800 m przy drodze wojewódzkiej nr 730, w miejscowościach Jasieniec i Czachów. Chodnik o szerokości 2 metrów będzie stanowił bezpieczne połączenie komunikacyjne dla pieszych od miejscowości Jasieniec, poprzez miejscowość Czachów, aż do granicy z sąsiednią gminą Grójec (budowa do granicy z należącą do gminy Grójec miejscowością Pabierowice).

Opis projektu

Projekt polegał będzie na budowie chodnika o długości ok. 800 metrów przy drodze wojewódzkiej nr 730, w miejscowościach Jasieniec i Czachów, ul. Warecka. Chodnik o szerokości 2,0 metrów będzie stanowił bezpieczne połączenie komunikacyjne dla pieszych od miejscowości Jasieniec, poprzez miejscowość Czachów, aż do granicy z sąsiednią gminą: Grójec (budowa chodnika zakończy się przed należącą do gminy Grójec miejscowością Pabierowice). Obszar ten charakteryzuje się niezwykle dynamicznym rozwojem, w tym zwiększającym się stale obszarem zabudowanym. Obserwuje się tu duży rozwój osadnictwa. W pobliżu odcinka wskazanego do budowy chodnika mieszczą się placówki oświatowe, instytucje publiczne, sklepy, lokale usługowe oraz różnego rodzaju firmy.
Realizacja projektu spowoduje uzupełnienie brakującego ciągu pieszego na terenie gminy Jasieniec, na wspomnianym odcinku drogi wojewódzkiej nr 730.  Jest to jej fragment charakteryzujący się znacznym natężeniem ruchu drogowego (arteria drogowa, z której masowo korzystają TIR-y oraz inne pojazdy o dużym ciężarze). Zatem realizacja projektu  wpłynie w znaczący sposób na poprawę bezpieczeństwa pieszych, w szczególności mieszkańców tej części gminy Jasieniec, w tym dzieci idących w kierunku pobliskich placówek oświatowych i na przystanki autobusowe.
Przedmiotowy projekt jest kolejnym, niezwykle ważnym etapem planowanego od dłuższego czasu procesu przebudowy strategicznej arterii drogowej, tj. drogi wojewódzkiej nr 730 w zakresie budowy chodnika do miejscowości Skurów położonej w gminie Grójec, tuż przy drodze krajowej S-7 (trasa międzynarodowa E-77) Warszawa-Kraków.
W wyniku realizacji zadania powstanie bardzo istotny, z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych, chodnika, którą można będzie sprawnie i bezpiecznie poruszać się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 730. Wszystko to zostało przedstawione na załączonej do wniosku mapie poglądowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika" zakłada budowę ogólnodostępnego, jednostronnego chodnika o długości ok. 800 m i szerokości 2,0 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 730. Obecnie chodnik przy tej drodze kończy się na wysokości zabudowy  mieszkalnej w miejscowości Jasieniec, nie sięgając jednak do jej granic. Natomiast idąc dalej, w kierunku zachodnim, wśród istniejącej zabudowy nie ma chodnika, a jedynie – miejscami – wąskie pobocze. Brak chodnika wymusza na pieszych poruszanie się na skraju lub wręcz po boku jezdni (szczególnie w sezonie zimowym lub przy intensywnych opadach deszczu), co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia pieszych.
Nowo powstały chodnik poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo w tym rejonie gminy. Nowy chodnik służyć będzie mieszkańcom województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców gminy Jasieniec.
Realizacja projektu w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się na obszarze inwestycji. Zmniejszy ryzyko wypadku drogowego poprzez umożliwienie poruszania się pieszym po chodniku, a nie skrajem ulicy minimalizując ryzyko potrącenia pieszego. Podstawowym i głównym uzasadnieniem dla budowy chodnika jest bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Budowa chodnika znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy Jasieniec, w szczególności dzieci zmierzających na przystanek autobusowy lub do pobliskich placówek oświatowych.  
W chwili obecnej piesi na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice zmuszeni są korzystać z wąskiego pobocza na bardzo ruchliwym odcinku drogi wojewódzkiej nr 730. Na wskazanym pod budowę chodnika odcinku kumuluje się ruch pojazdów w związku z połączeniem drogi wojewódzkiej z kilkoma drogami gminnymi, drogą powiatową, a przede wszystkim z drogą krajową S-7 (Warszawa – Kraków). Wskazany odcinek drogi wojewódzkiej jest też jedynym odcinkiem drogi wojewódzkiej w zachodniej części gminy Jasieniec, gdzie brak jest chodnika. W związku z powyższym jego budowa zapewni jednolicie wysoki standard infrastruktury drogi wojewódzkiej nr 730.

Adresaci projektu

Realizacja projektu adresowana jest do mieszkańców województwa mazowieckiego, w szczególności Gminy Jasieniec, którzy w sposób bezpieczny będą mogli poruszać się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 730. Z chodnika korzystać będą dzieci i młodzież w drodze do szkoły, będzie też znacznym ułatwieniem dla osób starszych, mających problemy z poruszaniem się, czy też osób niepełnosprawnych. Trakt pieszy będzie również udogodnieniem dla osób aktywnie spędzających czas wolny oraz turystów zwiedzających Mazowsze na terenie Gminy Jasieniec.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 730 w zakresie budowy chodnika i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgłoszeń administracyjnych90 000 zł
2Wykonanie robót budowlanych-budowa chodnika (dł. ok. 800m, prawa strona w kierunku zachodnim, szer. śr. 2m)452 800 zł
3Nadzór inwestorski13 584 zł
Łącznie: 556 384 zł

Postęp realizacji

Zostały zabezpieczone dodatkowe środki finansowych na 2023 rok.