Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 105

105. Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie


Lokalizacja

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego  w Gostyninie
Powiat Gostyniński
Gmina Gostynin
09-500 Gostynin
ul. Zalesie 1
dz. nr ewid. 6721/3
obręb: 0001 Gostynin
jednostka ewidencyjna 140401_1 Gostynin

Skrócony opis

Celem projektu jest budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego  w Gostyninie dla pracowników, pacjentów oraz osób odwiedzających. Projekt zakłada utwardzenie terenu, utworzenie około 100 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie parkingu dla samochodów osobowych o powierzchni około 2500 m2 (50mx47m) w 70% z płyt ażurowych. Planuje się utworzenie infrastruktury towarzyszącej tj. chodników i ciągów pieszych z kostki brukowej umożliwiających swobodną komunikację użytkownikom terenu, stanowisk dla rowerów oraz instalację oświetlenia i koszy na śmieci. Obecnie na terenie planowanym pod inwestycję znajduje się nieutwardzony parking, z którego korzystają pracownicy, pacjenci oraz goście szpitala.

W ramach realizacji zadania przewiduje się:
    • wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień;
    • utwardzenie terenu i budowa parkingu dla samochodów osobowych na około 100 miejsc, w tym 2 oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych;
    • wykonanie infrastruktury towarzyszącej (chodniki i ciągi piesze, oświetlenie, kosze na śmieci, stanowiska dla rowerów, znaki informacyjne).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt budowy parkingu jest szczególnie ważny dla pracowników, pacjentów oraz osób odwiedzających Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego  w Gostyninie. W obecnej chwili liczba miejsc parkingowych na terenie podmiotu leczniczego jest niewystarczająca, co powoduje parkowanie samochodów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w szczególności na terenach zielonych tym samym przyczynia się to do jej dewastacji. Istotnym jest również fakt, iż realizacja zadania pozwoli na zwiększenie dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie 2 oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Obecnie na terenie szpitala nie ma miejsc postojowych dedykowanych dla ww. osób.  
Inwestycja pozwoli na zwiększenie dostępności placówki, poprawę walorów estetycznych terenu szpitala, zachowanie terenów zielonych, które pełnią istotną funkcję w procesie terapeutycznym osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych szpitala, a także wzrost zadowolenia osób korzystających z obecnego parkingu.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są pracownicy, pacjenci oraz osoby odwiedzające Wojewódzki Samodzielny Zespół  Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego  w Gostyninie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej30 000 zł
2Budowa parkingu800 000 zł
3Wykonanie infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, kosze na śmieci, stanowiska dla rowerów, znaki informacyjne, nasadzenia kwiatów)150 000 zł
4Nadzór inwestorski15 000 zł
Łącznie: 995 000 zł

Postęp realizacji

W dniu 04.10.2022 r. zawarto umowę nr 21/2022/TP na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową parkingu, chodników i ciągów pieszych jak również infrastruktury towarzyszącej z terminem ukończenia 29.11.2022 r.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).