projekt nr 247

247. Zwiększenie dostępności do porad lekarskich poprzez wdrożenie systemu organizacji i odzyskiwania wizyt.


Lokalizacja

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Warszawa,
- Kondratowicza 8 - 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/5
Warszawa,
- Poznańska 22 róg Hożej 56 149

Skrócony opis

Zwiększymy dostępność wizyt lekarskich poprzez sms-owy system komunikacji z Pacjentem, celem potwierdzenia lub odwołania. Niekiedy szpital traci nawet 30 % zaplanowanych wizyt. Odzyskać możemy większość.Zmodyfikujemy infrastrukturę dla bezpieczeństwa epidemiologicznego, zarządzając ruchem do gabinetów i rejestracji, zwiększymy dostępność strony www, zakupimy sprzęt do zdalnego monitorowania kardio

Opis projektu

Projekt zakłada wdrożenie systemów informatyczno – technicznych w wybranych jednostkach Szpitala zwiększając dostępność oraz komfort korzystania z porad lekarskich w Szpitalu Bródnowskim, w tym:
- zakup oraz wdrożenie informatycznego systemu potwierdzania umówionych uprzednio wizyt lekarskich za pośrednictwem wiadomości sms kompatybilnego z systemem, na którym pracuje szpital. Obecnie niewykorzystane wizyty z tytułu niestawienia się Pacjenta bez odwołania stanowią w niektórych obszarach nawet 30 % wszystkich umówionych wizyt. Zagospodarowanie niewykorzystanego świadczenia na rzecz innego Pacjenta jest niemożliwe ze względu na zaplanowany czas pracy lekarzy oraz warunki gabinetowe. Informacja o zwolnieniu terminu wizyty umożliwi zapisanie innego Pacjenta, wykorzystując tym samym pełen potencjał możliwości kadrowo-lokalowych, przy jednoczesnym efekcie skrócenia kolejki oczekujących na poradę lekarską.
- zakup i wdrożenie systemu kolejkowego usprawniającego obsługę Pacjentów przed wizytą oraz przy planowaniu wizyty, kompatybilnego z systemem informatycznym wykorzystywanym przez szpital
- zakup i wdrożenie systemu organizacji wizyt w gabinetach poradni oraz rehabilitacji, kompatybilnego z systemem informatycznym wykorzystywanym przez szpital, celem podniesienia komfortu korzystania z poradni, ograniczenia zbiorowiska osób pod gabinetami (zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego) oraz sporów z tego wynikających. Jednoczesnym efektem instalacji systemu będzie poprawa jakości wizyt, wynikająca z uniknięcia niekontrolowanych wejść pacjentów do gabinetu podczas trwania porady lekarskiej.
- modyfikację strony internetowej zgodnie ze standardami WCAG 2.1 AA, zwiększając tym samym jej dostępność, szczególnie dla osób z dysfunkcjami.
- niezbędne prace instalacyjne w tym modernizacja przyłączy pod nowe wyposażenie oraz zakup elementów infrastruktury, w tym asortymentu umożliwiającego montaż elementów systemu
- doposażenie w aparaturę medyczną do zdalnego monitorowania parametrów Pacjentów, niezbędnych do oceny stanu kardiologicznego
W zakres kosztów systemu wchodzą monitory oraz ekrany wspierające ruch Pacjenta na terenie placówki wraz z odpowiednim oprogramowaniem współpracującym i kompatybilnym z system posiadanym przez szpital oraz szeregiem stosownych licencji i głównym serwerem danych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W ramach Szpitala Bródnowskiego realizowanych jest ok. 10 000 wizyt lekarskich miesięcznie w trybie ambulatoryjnym w ramach różnych specjalizacji. Kolejki oczekujących w niektórych obszarach sięgają 2023 roku, podczas gdy Pacjenci mogliby być objęci opieką wcześniej – wykorzystując potencjał niezrealizowanych świadczeń wynikających z niestawienia się świadczeniobiorcy w umówionym terminie bez odwołania wizyty. Działanie to zwiększyłoby dostępność do tak cennych wizyt lekarskich za pośrednictwem wykorzystania obecnego potencjału i obecnych możliwości kadrowo – lokalowych.
Optymalizacja organizacji wizyt w poradniach przyczyni się do zwiększenia komfortu Pacjentów oraz personelu, w tym lekarzy jak również zwiększy bezpieczeństwo epidemiologiczne.
Zwiększenie dostępności aparatury do badań kardiologicznych w trybie zdalnym umożliwi szybszą ocenę Pacjentów, czyli przyspieszy diagnostykę w tym obszarze.
Modernizacja strony internetowej przyczyni się do potencjalnego zmniejszenia liczby osób komunikujących się bezpośrednio, poprzez łatwiejszy dostęp do treści zawartych na domenie brodnowski.pl, co także częściowo wpłynie na komfort oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne.
Cały projekt zaplanowany jest z myślą o Pacjentach i ich potrzebach, tak aby korzystanie z porad lekarskich było bezpieczne i komfortowe, a dostęp do tak cennych wizyt był zoptymalizowany.

Adresaci projektu

Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego – pacjenci Szpitala Bródnowskiego. Pacjentami Szpitala są osoby z całego Województwa co wynika z wysokiej specjalizacji Zespołu lekarskiego zatrudnionego w Szpitalu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup systemu do sms-owego potwierdzania i odwoływania wizyt lekarskich wraz z wdrożeniem, połączeniem z systemem amms oraz pakietem sms-ów oraz serwisem154 000 zł
2Zakup, montaż i wdrożenie systemu kolejkowo – gabinetowego kompatybilnego z systemem amms399 160 zł
3Wdrożenie zmian dostępności na stronie16 420 zł
4Prace przystosowawcze oraz instalacyjne wraz zakupem niezbędnych materiałów do realizacji pkt. 1 i 2.221 400 zł
5Zakup sprzętu do zdalnej oceny Pacjenta kardiologicznego78 720 zł
Łącznie: 869 700 zł