Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 113

113. Zielone drogi Ciechanowa i Sierpca


Lokalizacja

DW 541 - Obręb 0001, Sierpc.
DW 560 - Obręb 0001, Sierpc.
DW 616 - Obręb 0020, Ciechanów.
DW 617 - Obręby 0010 i 0020, Ciechanów.
DW 615 - Obręb 0030, Ciechanów.

Skrócony opis

Projekt "Zielone drogi Ciechanowa i Sierpca" zakłada przeprowadzenie nasadzeń drzew wzdłuż następujących dróg wojewódzkich: 616, 617, 615, 541, 560 zlokalizowanych w Ciechanowie i Sierpcu. Projekt stanowi inicjatywę na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez rozwój stref zielonych wzdłuż dróg wojewódzkich zlokalizowanych w tych miejscowościach

Opis projektu

Projekt „Zielone drogi Ciechanowa i Sierpca” polega na dokonaniu nasadzeń i wymiany nasadzeń drzew wzdłuż dróg wojewódzkich stanowiących własność samorządu województwa mazowieckiego, w tym przy drogach wojewódzkich nr. 616, 617, 615, 541, 560. Projekt przewiduje dokonanie nasadzeń maksymalnie do 285 drzew, w tym:
1. Nasadzenia na terenie miasta Sierpc:
- DW 541:  do 8 sztuk drzew grab pospolity kolumnowy średnica 18 cm i do 30 sztuk drzew grab kolumnowy
- DW 560:  do 40 sztuk drzew klon polny, do 12 sztuk drzew głogu jednoszyjkowego, do 3 sztuk drzew jesiona pensylwańskiego.
2. Nasadzenia i wymiana nasadzeń na terenie miasta Ciechanów:
- DW 616 : do 3 sztuk drzew klona polnego;
- DW 617: do 86 sztuk (wymiana nasadzeń), do 19 sztuk. (nowe nasadzenia) – wiśnia piłkowana;
- DW 615: do 44 sztuk (wymiana nasadzeń), do 48 sztuk (nowe nasadzenia) – dąb szypułkowy;
Zadanie wpisuje w kierunki zrównoważonego w obszarze zadania ustawicznego samorządu województwa rozwoju transportu zbiorowego i dróg publicznych na terenie województwa mazowieckiego, z zapewnieniem troski o środowisko  oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.
Zadanie realizowane będzie zgodnie z zasadami ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności dla osób szczególnymi potrzebami.
Projekt stanowi wspólna inicjatywę przedstawicieli miast Sierpc, Ciechanów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Uzasadnieniem realizacji projektu są postępujące, z uwagi na następujący szybko rozwój gospodarczy, skutki klimatu w tym  między innymi zmiany temperatur, nieprzewidywalne zjawiska naturalne i inne. W tej chwili społeczeństwo wytwarza nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze, który przyczynia się do zmiany klimatu. Problem ten potęgowany jest przez zmniejszające się obszary zielone, w tym także na terenie naszego województwa. Zmiana terenów miejskich na zurbanizowane przestrzenie, oparte na obszarach asfaltowych i betonowych, wpływa na wzrost temperatury w obszarach miejskich, zmniejsza stopień absorpcji wody, oraz zwiększa poziom emisji spalin do środowiska.  Wieloletni niekontrolowany proces odchodzenia od zrównoważonego projektowania miejskiego obecnie staje się już przeszłością, a w tym okresie powstające przestrzenie przechodzą rekultywacje w celu ograniczenia ww. zjawisk. Istotną rolę w tym procesie spełniają drzewa, które to właśnie pomagają walczyć z negatywnymi zjawiskami, pochłaniając CO2, usuwając go z powietrza i uwalniając tlen. Drzewa oczyszczają powietrze, usprawniają proces absorpcji wody. Absorbują gazy zanieczyszczające, tj.: tlenki azotu, ozon, amoniak, dwutlenek siarki. Drzewa również działają jak filtr, pochłaniają nieprzyjemne zapachy poprzez ich „uwięzienie” w liściach. Drzewostany na terenie obszarów miejskich zlokalizowane przy drogach publicznych wpływają na obniżenie temperatury tych przestrzeni, zapewniając cień i wodę. Ponadto drzewa stanowią wartość dodaną w zakresie estetyki przestrzeni publicznych, które poprzez naturalne elementy staja się bardziej przyjazne dla społeczności. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w strategii Rozwoju Mazowsza do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze wskazane dla kierunku działania zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska. Projektowanie i rekultywowanie terenów miejskich i terenów przyległych drogom publicznym jest zgodne z racjonalnym planowaniem funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska. Co warto podkreślić dokument Strategii określa zasady realizacji zadań województwa mazowieckiego, gdzie jedną z zasad jest „dbałość o środowisko oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów (…)”.
Z uwagi na powyższe w ramach projektu pragniemy wyjść na przeciw tej potrzebie i chcemy zainicjować proces przywracania zrównoważonego zagospodarowania przestrzeni wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie miasta Ciechanowa i Sierpca. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu, a zrazem poprawi wartości estetyczne obszarów objętych działaniami projektowymi.

Adresaci projektu

Mieszkańcy województwa mazowieckiego, codzienni użytkownicy dróg wojewódzkich nr  616, 617, 615, 541, 560, a także osoby z poza terenu województwa mazowieckiego korzystające z tych ciągów komunikacyjnych.
W szczególności użytkownikami dróg publicznych będą osoby posiadające uprawnienia do jazdy pojazdami mechanicznymi, nie mniej jednak z uwagi na ogólnodostępny charakter obiektów odbiorcy projektu to osoby w różnym wieku od dzieci po osoby starsze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Materiały 142 500 zł
2Prace nasadzeniowe142 500 zł
3Projekt nasadzeń30 000 zł
4Zakup sadzonek513 000 zł
Łącznie: 828 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zielone drogi Ciechanowa i Sierpca

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).