Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 105

105. Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego.


Lokalizacja

Projekt realizowany będzie w szczególności na terenie podregionu ciechanowskiego.

Skrócony opis

Projekt dotyczy przeprowadzeniu różnych działań dotyczących pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego. Działania, które będą realizowane to: kampania społeczna dotycząca promocji idei pieczy zastępczej i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego; organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów dla pracowników pieczy zastępczej, superwizje.

Opis projektu

Projekt ma na celu przeprowadzenia różnorodnych działań służących rozwojowi pieczy zastępczej na terenie subregionu ciechanowskiego. Działania, które będą realizowane to:
1) Kampania społeczna mająca na celu promocję idei pieczy zastępczej. Kampania społeczna będzie realizowana poprzez tworzenie artykułów do prasy lokalnej, audycje w lokalnych rozgłośniach radiowych, prowadzenie profilu w mediach społecznościowych, wydarzenia on-line (webinary), spotkania informacyjne w szkołach i przedszkolach, lokalne konkursy, plakaty, ulotki, bilboardy.
2) Promocja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Promocja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego realizowana będzie poprzez organizację, m.ni. pikników, imprez lokalnych, heppeningów.
3) Organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów, webinarów dla pracowników pieczy zastępczej oraz zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka podnoszące ich wiedze i kwalifikacje.
4) Superwizje dla pracowników pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
Wszystkie działania powinny być konsultowane i organizowane przy współpracy organizatorów pieczy zastępczej w powiatach podregionu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1)Kampania społeczna ma na celu wyjście do ludzi z ideą pieczy zastępczej, jej celowością, wartością i potrzebą rozwoju jak również wsparciem rozwoju procesu deinstytucjonalizacji. Kierunek jakim jest deinstytucjonalizacja jest niezwykle ważny, ponieważ osadza się na ochronie dziecka i zapewnieniu mu możliwość pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności oraz popierania ich przyrodzonej godności.
Na potrzebach dzieci koncentruje się Konwencja ONZ o prawach dziecka. Zgodnie z tą Konwencją to wychowanie w środowisku rodzinnym pozwala dziecku na pełny i harmonijny rozwój osobowości. W sytuacji, gdy rodzina naturalna nie jest w stanie otoczyć dziecka należytą opieką to system polityki społecznej powinien zapewnić dzieciom prawo do zastępczej opieki rodzinnej.
W chwili obecnej na terenie podregionu płockiego piecza zastępcza nie jest w stanie zapewnić wszystkim dzieciom pozbawionych opieki rodziny naturalnej zastępczej opieki rodzinnej. Jest zatem potrzeba, by w naszych lokalnych społecznościach problem opieki nad dziećmi powierzonymi pieczy zastępczej został zauważony, by możliwość zatrudnienia rodzin wrażliwych na potrzeby dziecka wzrastała i zaspakajała potrzeby dzieci.
2)Promocja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Forma promocji rodzicielstwa zastępczego w formule otwartej, angażującej społeczność lokalną, dającą możliwość zainteresowania społeczności lokalnej pieczą zastępczą.
3)By zapewnić wysoki poziom funkcjonowania pieczy zastępczej potrzebny jest ciągły rozwój opiekunów zastępczych i pracowników MOPS, PCPR, ORPZ.
Forma szkolenia jest jedną z możliwości podnoszenia kwalifikacji rodzin zastępczych zawodowych. Obowiązek ten związany jest z profesjonalnym charakterem działalności tych osób, świadomym i umiejętnym rozpoznawania i zaspakajania potrzeb dziecka, posiadania wiedzy o różnorakich dysfunkcjach, możliwych zaburzeniach, niepełnosprawnościach, sposobie funkcjonowania dzieci powierzanych pieczy zastępczej w celu zapewnienia im efektywnego wsparcia.
Podobnie koordynator rodzinnej pieczy zastępczej musi systematycznie podnosić swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi i rodziną poprzez szkolenia i samokształcenie. Ma prawo również korzystać z poradnictwa zawodowego, mającego na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
Ważnym elementem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pieczy zastępczej i rodzin zastępczych zawodowych w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami, jak np. szkolenia z języka migowego. W takim miejscu jak piecza zastępcza, jak i każdym innym, nie powinna istnieć sytuacja, w której osoby z niepełnosprawnościami nie mają szansy na realizowanie swojego prawa do życia w rodzinie ze względu na nieprzygotowanie instytucji i rodzin do przyjęcia osób z niepełnosprawnością, np. dzieci niesłyszących. Należy dołożyć wszelkiego wysiłku i środków, by dzieci powierzone pieczy zastępczej z niepełnosprawnościami skazane na opiekę ze strony państwa w naszym podregionie nie doświadczały dyskryminacji i wykluczenia, nie mogły skorzystać z opieki psychologa, pedagoga czy innego specjalisty jak i opieki rodzinnej.
Istnieje potrzeba organizacji szkoleń zawodowych kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego
4) Aby piecza zastępcza mogła osiągnąć wysokie standardy jej pracownicy (pracownicy MOPS-u, organizatorzy pieczy zastępczej, koordynatorzy i prowadzący rodziny zastępcze zawodowe) powinni zostać objęci superwizją. Superwizja to forma profesjonalnego wsparcia oraz wspomagania rozwoju zawodowego. Stanowi ona gwarancję powodzenia oraz trwałości osiąganych efektów. Stanowić powinna długofalowy, systematyczny i pogłębiony proces psychoedukacyjny, służąc głębszej refleksji uczestników oraz trwałości osiągniętych przez nich celów. Ich uczestnicy będą mieli szansę zachować wysokie standardy etyczno-moralne oraz obiektywizm, będą rozumieć potrzebę systematycznego konsultowania swych działań zawodowych oraz poddawania ich analizie superwizyjnej. Jedną z jej najistotniejszych wartości jest silna ochrona wobec wypalenia zawodowego osób pracujących, zapobieganie wyczerpaniu psychofizycznemu, utracie zaangażowania w relacje z ludźmi, spadkowi skuteczności zawodowej oraz rozczarowania pracą.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są w szczególności mieszkańcy podregionu ciechanowskiego, którzy mogą w przyszłości prowadzić jedną z form zawodowej pieczy zastępczej; prowadzący zawodowe rodziny zastępcze, pracownicy działu pieczy, młodzież w wieku 15-19 lat przygotowująca się do usamodzielnienia oraz dzieci i młodzież przebywające w zawodowej pieczy zastępczej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Kampania społeczna (koszty publikacji ogłoszeń i informacji w prasie, internecie, prowadzenia strony www, wydruk plakatów, ulotek i materiałów, wynagrodzenie osoby zajmującej się promocją, wyżywienie dla uczestników spotkań, wynajem sal)30 000 zł
2Promocja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Promocja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego realizowana będzie poprzez organizację, m.ni. pikników, imprez lokalnych, heppeningów (koszty wynagrodzenia prowadzących animacje, wyżywienia dla uczestników, wydruk materiałów, zakup materiałów, wynajem sal)30 000 zł
3Organizacja szkoleń, konferencji, warsztatów, webinarów (koszty wynagrodzenia prowadzących, wyżywienia dla uczestników, wydruk materiałów szkoleniowych, zakup materiałów do szkoleń, koszty dojazdu na szkolenia, koszt wydruku zaświadczeń, wynajem sal, koszty platformy na szkolenia))45 000 zł
4Superwizje (koszty wynagrodzenia prowadzących, wyżywienia dla uczestników, wydruk materiałów, zakup materiałów, koszty dojazdu na spotkania, wynajem sal)50 000 zł
5Koordynowanie projektu, obsługa finansowo-księgowa, koszty wynajmu - utrzymania biura.25 000 zł
Łącznie: 180 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).