Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 91

91. Zakup sprzętu służącego diagnostyce powikłań ocznych w przebiegu chorób cywilizacyjnych.


Lokalizacja

Projekt będzie zrealizowany na nieruchomościach, do których Województwo Mazowieckie i jego jednostki organizacyjne, wojewódzkie osoby prawne lub spółki z udziałem Województwa Mazowieckiego posiadają tytuł prawny do dysponowania tj.: na ODDZIALE OKULISTYCZNYM Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie (MSSW); ul.Bursztynowa 2; 04- 749.

Skrócony opis

Celem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu służącego do diagnostyki zaburzeń widzenia związanego z chorobami naczyniowymi tj. cukrzycy, zespołów niedokrwiennych oka, zakrzepów i zatorów naczyń siatkówki, stanów zapalnych naczyń siatkówki oraz diagnostyki nowotworów gałki ocznej.

Opis projektu

Celem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu służącego do diagnostyki zaburzeń widzenia związanego z chorobami naczyniowymi tj. cukrzycy, zespołów niedokrwiennych oka, zakrzepów i zatorów naczyń siatkówki, stanów zapalnych siatkówki oraz diagnostyki nowotworów gałki ocznej. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii ze względu na liczne powikłania na dnie oka po przebytym zakażeniu Covid (zaburzenia zakrzepowo- zatorowe). Ponadto aparat jest konieczny celem badań przesiewowych w cukrzycy i innych chorobach cywilizacyjnych. Ze względu na planowane zajęcia dydaktyczne ze studentami powyższe urządzenie wydaje się być nieodzownym elementem wyposażenia Oddziału Okulistyki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Oczne powikłania cukrzycy, chorób układu krążenia, a także nowotwory gałki ocznej nadal są jednym z najważniejszych problemów w okulistyce. Chociaż mamy dostęp do nowoczesnych technik operacyjnych, choroby te mogą prowadzić do nieodwracalnego pogorszenia widzenia. Dzieję się tak, ponieważ są wykrywane zbyt późno. Celem projektu jest umożliwienie szybszej diagnostyki przyczyn pogorszenia widzenia związanego z chorobami naczyniowymi siatkówki. Ułatwi to szybsze postawienie właściwej diagnozy i wdrożenie leczenia, które zapobiegnie nieodwracalnej ślepocie.
Projekt zakłada wykonywanie badań w ramach świadczeń finansowanych przez płatnika publicznego (NFZ).

Adresaci projektu

Pacjenci Oddziału Okulistyki Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Skaningowy laserowy oftalmoskop.583 200 zł
2Drukarka kolorowa do wyników badań.2 000 zł
Łącznie: 585 200 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup sprzętu służącego diagnostyce powikłań ocznych w przebiegu chorób cywilizacyjnych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).