Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 58

58. Prosto do kultury - oznakowanie szlaków turystycznych Mazowsza


Lokalizacja

Działania realizowane będą w pasach drogowych dróg wojewódzkich:
DW 747, DW 735, DW 727, DW 787, DW 730, DW 731, DW 736, DW 803, DW 690, DW 637, DW 697, DW 696, DW 697, DW 802, DW 627, DW 719, DW 720, DW 705, DW 580, DW 575, DW 570, DW 580, DW 630, DW 631, DW 637, DW 618, DW 619, DW 581, DW 573, DW 265, DW 567, DW 559, DW 564, DW 541, DW 560, DW 615, DW 617, DW 544, DW 616, DW 627, DW 737, DW 634 i pozostałe drogi wojewódzkie.

Skrócony opis

Bogata oferta kulturalna i turystyczna Mazowsza wymaga stałego wsparcia w zakresie promocji, zarówno wśród mieszkańców regionu jak i turystów. Zwiększmy jej dostępność poprzez oznakowanie dojazdu do najważniejszych obiektów i atrakcji turystycznych. Projekt obejmie zasięgiem 40 najważniejszych obiektów kulturalnych i turystycznych Mazowsza.

Opis projektu

Oznakowanie samochodowych szlaków turystycznych jest zadaniem samorządów oraz organizacji turystycznych odpowiedzialnych za promocję oferty kulturalnej i turystycznej regionu. Bogata oferta instytucji kultury, atrakcji turystycznych i innych podmiotów odpowiedzialnych za animowanie życia społecznego wymaga, obok działań marketingowych realizowanych w internecie i innych mediach, również wsparcia w zakresie oznakowania dojazdu do obiektów tzw. "brązowymi znakami turystycznymi e22", ponieważ zwiększa to dostępność oferty dla mieszkańców Mazowsza oraz turystów, który odwiedzają nasz region. Użytkownicy dróg wojewódzkich, dzięki widocznemu oznakowaniu, otrzymują informację o dojeździe do obiektu bezpośrednio w jego okolicy, co znacząco zwiększa szansę na skorzystanie z oferty. Ma to szczególne znaczenie w kontekście społeczno-gospodarczym, zachęcając do podróżowania po regionie, zwiększamy udział mieszkańców w poznawaniu dziedzictwa kulturowego i wpływamy na rozwój społeczny, integrację społeczności lokalnych. Natomiast docierając z informacją o ofercie turystycznej Mazowsza do turystów, wpływamy pozytywnie na gospodarkę turystyczną, co bezpośrednio przekłada się na wzrost dochodów i poprawę jakości życia mieszkańców. Doświadczenia, nie tylko innych regionów Polski ale również całej Europy pokazują, że takie oznakowanie może znacząco zwiększyć ilość osób odwiedzających obiekty i konsumujących dobra kultury. Oznakowanie, w niewielkim stopniu funkcjonuje na poziomie lokalnym, jest jednak wciąż jednym z niewystarczająco wykorzystanych narzędzi promocji obiektów kulturalnych i atrakcji turystycznych. Powyższy projekt odpowiada również za zapotrzebowanie podmiotów, które prowadzą i nadzorują obiekty i atrakcje turystyczne, ponieważ pozytywnie wpływają na obsługę ruchu turystycznego i podnoszą świadomość mieszkańców o ofercie turystyczno-kulturalnej.

Proces znakowania dojazdu do instytucji i atrakcji turystycznych na drogach wojewódzkich Mazowsza realizowany powinien być w poniższy sposób:
1) opracowanie listy instytucji kultury i atrakcji turystycznych, objętych projektem - wstępnie szacuję około 40 obiektów (proces ten powinien zostać poprzedzony konsultacjami z zarządcą drogi i organizacjami turystycznymi),
2) opracowanie projektów znaków drogowych E22,
3) opracowanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego, które wskażą jakiego rodzaju oznakowanie i na jakich drogach wojewódzkich zostanie wdrożone,
5) uzyskanie niezbędnych zezwoleń i opinii (m.in. od zarządcy drogi, organizacji turystycznych i policji),
6) produkcja i/lub zakup znaków drogowych w tym elementów konstrukcyjnych i montażowych,
7) montaż znaków drogowych w miejscach określonych w projektach organizacji ruchu drogowego.
Wszystkie powyższe działania powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i pod nadzorem zarządcy drogi oraz właściwej organizacji turystycznej.

Projekt zakłada oznakowanie dojazdu do ponad 40 najważniejszych obiektów na mapie kulturalno-turystycznej Mazowsza, w tym m.in. Zamek w Iłży (DW 747), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (DW 735), Zamek w Szydłowcu (DW 727), Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu (DW 727), Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze (DW 727), Muzeum Regionalne w Zwoleniu (DW 787), Nekropolia Kochanowskich w Zwoleniu (DW 787), Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce (DW 730, 731, 736), Zabytkowy Ratusz w Siedlcach (DW 803, 690), Muzeum Diecezjalne w Siedlcach (DW 803, 690), Bazylika Mniejsza pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie /Lustro Twardowskiego/ (DW 637, 697, 696), Muzeum na Zamku w Liwie (DW 637, 697), Plener filmowy w Jeruzalu (DW 802), Dom Rodziny Pilewskich w Ostrowi Mazowieckiej (DW 627), Ogródek Jordanowski (DW 627), Resursa w Żyrardowie (DW 719), Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie (DW 719), Kościół w Milanówku /Serce Chopina/ (DW 719), Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach (DW 719, 720), Siedziba Zespołu Mazowsze (DW 719, 720), Kościół warowny w Brochowie (DW 705), Dom Urodzenia Fryderyka Chopina (DW 580), Wzgórze Zamkowe w Sochaczewie (DW 705), Góra Zamkowa w Wyszogrodzie (DW 575), Sanktuarium w Czerwińsku nad Wisłą (DW 570), Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy (DW 580), Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie (DW 575), Twierdza Modlin (DW 630, 631), Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (DW 637), Zamek w Pułtusku (DW 618, 619), Rynek w Pułtusku (DW 618, 619), Zamek w Gostyninie (DW 581, 573, 265), Muzeum Mazowieckie w Płocku (DW 567, 559, 564), Wzgórze Tumskie w Płocku (DW 657, 559, 564), Muzeum Wsi Mazowieckiej (DW 541, 560), Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie (DW 615, 616, 617), Centrum Nauki Torus w Ciechanowie (DW 615, 616, 617), Grodzisko w Grudusku (DW 544, 616), Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (DW 544, 627).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały obszar województwa mazowieckiego, co oznacza, że jego realizacja przyniesie korzyści dla wszystkich mieszkańców regionu. Zwiększenie liczby odwiedzających atrakcje turystyczne, czemu ma służyć projekt, przyczyni się w efekcie do uzyskania gospodarczych i społecznych korzyści, w tym:
- do wzrostu wiedzy o regionie jego potencjale turystycznym, wśród mieszkańców Mazowsza i turystów odwiedzających region;
- oddziaływania na inne sektory gospodarki regionu, ponieważ ruch turystyczny wywołuje popyt na różne dobra i usługi;
- wyrównywania różnic społecznych poprzez przenoszenie dochodów z terenów bogatszych na tereny biedniejsze;
- rozwiązania lub zmniejszenia znaczenia wielu problemów społecznych m.in. bezrobocia i związanego z nim wykluczenia społecznego – poprzez tworzenie nowych miejsc pracy;
- podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu;
- wzmacniania tożsamości kulturowej mieszkańców Mazowsza, w tym w szczególności młodego pokolenia.

Adresaci projektu

Głównymi odbiorcami projektu są mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy korzystają lub planują korzystać z oferty kulturalnej i turystycznej regionu. Instytucje kultury i gestorzy atrakcji turystycznych, realizujący działania promocyjne mające na celu zwiększenie ilości odwiedzających. Jednostki Samorządu Terytorialnego zaangażowane w promocję oferty i realizujący działania w zakresie polityki społecznej.  Lokalne organizacje turystyczne i lokalne grupy działania i inne organizacje pozarządowe zaangażowane w powstanie i funkcjonowanie poszczególnych inicjatyw kulturalnych i turystycznych. Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały obszar województwa mazowieckiego, zatem będzie miał wpływ na wszystkich jego mieszkańców. W szczególności, dzięki realizacji projektu chcemy dotrzeć do:
- osób aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym regionu i do osób aktywnie uprawiających turystykę, takich którzy czynni poszukują nowych atrakcji w ternie – poprzez ułatwienie dotarcia do poszczególnych atrakcji turystycznych;
- osób zainteresowanych oferta kulturalna i turystyczną, ale nie posiadają konkretnych informacji – znaki pozwolą tej grupie osób podpowiedzieć co warto odwiedzić;
- użytkowników dróg, takich którzy na co dzień nie korzystają z przygotowanej oferty turystycznej i kulturalnej – realizacji projektu może zainspirować ich do odwiedzenia atrakcji podczas podróży lub zachęcić do zaplanowania odwiedzin w późniejszym czasie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1opracowanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego, uzyskanie zezwoleń i opinii400 000 zł
2produkcja znaków drogowych e22250 000 zł
3montaż znaków drogowych e22250 000 zł
Łącznie: 900 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Prosto do kultury - oznakowanie szlaków turystycznych Mazowsza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).