Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 33

33. Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy


Lokalizacja

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

Skrócony opis

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 140 kierowców z subregionu radomskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy.

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń profilaktycznych dla 140 kierowców w wieku 25 – 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne na torze i płycie poślizgowej, których celem jest poprawa bezpieczeństwa drogowego kierowców.
Zajęcia teoretyczne ( min. 3 godz.) powinny obejmować następujące zagadnienia: specyfika ruchu drogowego w Polsce, ocena czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego z uwzględnieniem różnych substancji psychoaktywnych, omówienie błędów spostrzegania, wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm kierowcy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych osób na drodze.
Natomiast  część praktyczna (min. 3 godz.) powinna zawierać  ćwiczenia takie jak: wpływ prędkości na drogę hamowania na różnych nawierzchniach, czas trwania hamowania na różnych nawierzchniach, wpływ rozmowy telefonicznej lub z pasażerem na koncentrację i postrzeganie czynników zagrożenia na drodze, zasady działania systemów wspomagających w samochodzie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego wśród kierujących pojazdami w przedziale wiekowym 25 – 59 lat. Z danych statystycznych opracowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że największą grupą będącą sprawcami wypadków drogowych stanowią kierujący pojazdami w przedziale wiekowym 25 – 59 lat. Natomiast główną przyczyną tych wypadków jest niedostosowanie prędkości do warunków jazdy oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Adresaci projektu

Mieszkańcy subregionu radomskiego, w wieku 25 - 59 lat  i posiadający prawo jazdy kategorii B, którzy chcą poprawić swoje umiejętności za kierownicą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Szkolenie teoretyczne (3h) i praktyczne (3h) dla 140 kierowców 140 000 zł
2Transport uczestników szkolenia (4 terminy po 35 osób) 8 000 zł
3Serwis kawowy, lunch 4 200 zł
4Ubezpieczenie NNW 1 400 zł
5Promocja szkolenia w mediach np. tv, radio, prasa3 000 zł
6Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w szkoleniu, artykuły biurowe)2 800 zł
Łącznie: 159 400 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).