Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 260

260. Zakup pojazdu do transportu butli z tlenem medycznym dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie


Lokalizacja

Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 19 w Warszawie, działka obręb 1-08-03 nr 5 i 6

Skrócony opis

Pojazd do transportu butli z tlenem medycznym zapewni tlen medyczny Zespołów Ratownictwa Medycznego w Warszawie. Tlen medyczny jest lekiem pierwszej potrzeby stosowanym w wielu stanach zagrożenia życia i zdrowia, w tym również przez pacjentów z COVID-19. Zakup usunie ryzyko braku zaopatrzenia w tlen medyczny ratownictwa medycznego w sytuacjach dużego zapotrzebowania.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup specjalistycznego pojazdu, DMC do 3,5 t,  w WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie.  Z przeznaczeniem na transport butli z tlenem medycznym do stacji wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego i ambulansów oczekujących przed Izbami Przyjęć/SOR z pacjentami wymagającymi tlenoterapii wysokoprzepływowej.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ  w Warszawie jest instytucją, która od ponad 120 lat świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz powiatów okołowarszawskich. Jest największą na terenie Województwa Mazowieckiego jednostką realizującą usługi w zakresie ratownictwa medycznego. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia mieszkańców Mazowsza. W ratowaniu tego co najcenniejsze, czyli ludzkiego życia niezbędny jest nowoczesny i w pełni sprawny ambulans i sprzęt medyczny.
W czasie trudnej walki z epidemią WSPRiTS „Meditrans” zmierzył się z problem z dostawą tlenu medycznego. W czasie pandemii COVID-19 butle z tlenem medycznym są jednym z  podstawowych, niezbędnych leków w ambulansie. Pojazd do transportu butli z tlenem medycznym pomiędzy stacjami wyczekiwania (40 punktów na terenie Warszawy i powiatów ościennych) Zespołów Ratownictwa Medycznego PRM pozwoli na zapewnienie niezakłóconego dostępu do tlenu medycznego, a co za tym idzie dla ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz skróceniem czasu niezbędnego na uzupełnianie tego leku w ambulansach, a tym samym zwiększy dostępność usług ratownictwa medycznego dla pacjentów z terenu Warszawy i całego Mazowsza.
Stabilne zabezpieczenie ambulansów w tlen medyczny w tak silnie zurbanizowanym rejonie operacyjnym w jakim pracuje WSPRiTS „Meditarans” SP ZOZ w Warszawie to obowiązek, ale również szansa umocnienia Naszej Jednostki na rynku usług medycznych i ratownictwa na Mazowszu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważnym jest tlen medyczny w działaniach pogotowia ratunkowego i całej służby zdrowia. Pacjenci z ostrą niewydolnością oddechową mają zapotrzebowanie na ten lek w dużych ilościach. W warunkach ratownictwa medycznego tlen medyczny przewożony jest w butlach o ograniczonej pojemności, które wymagają częstej wymiany. Na rynku występowały niejednokrotnie trudności z zapewnieniem dostaw tlenu medycznego w ilościach niezbędnych na utrzymanie bez ryzyka dla pacjentów – ciągłości dostaw tlenu. Posiadanie urządzenia do napełniania butli z tlenem medycznym przez WSPRiTS Meditrans SPZOZ w Warszawie pozwoli zabezpieczyć pacjentów z terenu Warszawy i powiatów ościennych, i w sposób nieprzerwany udzielać pomocy medycznej.

Adresaci projektu

Adresatami projektu są wszystkie osoby wymagające interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego, pacjenci WSPRiTS Meditrans SPZOZ, niezależnie od płci czy wieku, w szczególności z ostrą niewydolnością układu krążeniowo- oddechowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup pojazdu specjalistycznego do transportu butli tlenowych140 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Zakup pojazdu do transportu butli z tlenem medycznym dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).