Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 258

258. Bezpieczeństwo pasażerem motocyklisty


Lokalizacja

-

Skrócony opis

Projekt będzie polegał na organizacji szkoleń dla kierowców motocykli posiadających prawo jazdy kategorii A - alternatywnie A2 lub Al. Tematyką szkolenia będzie kwestia odpowiedzialnego i bezpiecznego kierowania motocyklem. Szkolenie będzie miało formę teoretyczno-praktyczną w proporcji 1 godzina teorii i 2 godziny ćwiczeń praktycznych. Część praktyczna realizowana będzie w specjalnych warunkach u

Opis projektu

Projekt będzie polegał na organizacji szkoleń dla kierowców motocykli posiadających prawo jazdy kategorii A alternatywnie A2 lub Al. Tematyką szkolenia będzie kwestia odpowiedzialnego i bezpiecznego kierowania motocyklem. Szkolenie będzie miało formę teoretyczno-praktyczną. Część teoretyczna będzie przedstawieniem zagadnień związanych z czynnikami mającymi wpływ na bezpieczeństwo, omówieniem problematyki przyczyn wypadków drogowych oraz psychologicznych aspektów kierowania pojazdami. Część praktyczna realizowana będzie w specjalnych warunkach umożliwiających uświadomienie szkolonym kierowcom niebezpieczeństw wynikających z jazdy z nadmierną prędkością oraz konsekwencjami rozpraszania uwagi wskutek korzystania z telefonów komórkowych, nieprawidłowej obserwacji drogi i wadliwej oceny własnych umiejętności. Każda z osób uczestniczących w szkoleniu będzie uczestniczyć w 1 godzinie zajęć teoretycznych oraz 2 godzinach zajęć praktycznych. Prowadzącymi zajęcia będą psychologowie transportu oraz osoby posiadające kwalifikacje instruktorów nauki jazdy, instruktorów doskonalenia techniki jazdy, egzaminatorów i utytułowanych przedstawicieli sportu samochodowego. Celem szkoleń będzie ukształtowanie prawidłowych zachowań oraz odpowiedzialnych postaw świadomych uczestników ruchu drogowego. Główny nacisk obydwu części szkolenia będzie położony na nabycie umiejętności obiektywnej oceny własnych umiejętności.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wg najnowszych danych Komisji Europejskiej na drogach Europy rocznie 42 osoby na 1 mln mieszkańców tracą życie w wypadkach drogowych. Do grupy krajów o największym poziomie zagrożenia drogowego należy Polska zajmująca 4 miejsce od końca w opublikowanym w kwietniu 2021 roku przez Komisję Raporcie o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mazowsze wg danych Komendy Głównej Policji należy do regionów charakteryzujących się wysokim stopniem zagrożenia. Świadczy o tym m.in. wskaźnik ciężkości wypadków określający liczbę zabitych na 100 wypadków. W roku 2020 ten wskaźnik wyniósł 13,7 i pomimo sytuacji wynikającej ze stanu epidemii był wyższy niż rok wcześniej ( w 2019 wynosił 12,5 ). Należał do pięciu najwyższych wskaźników w kraju. Dla porównania średni wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków w Polsce wyniósł 10,6. Na Mazowszu w 2020 roku zginęło 420 osób. Koszty ofiar wypadków drogowych wg Wyceny kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2018 z wyodrębnieniem średnich kosztów społecznoekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej przygotowanej w 2019 roku przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyniosły dla Mazowsza 1 mld 8 mln. złotych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę motocyklistów charakteryzującą się wysokim wskaźnikiem zagrożenia Jest to grupa osób, którą cechuje duża skłonność do brawury i wysoki wskaźnik ryzyka. Dotyczy to przede wszystkim kwestii jazdy z niebezpieczną prędkością i towarzyszący jej brak wystarczających umiejętności hamowania pojazdami jednośladowymi. Objęcie szkoleniem osób tej grupy kierujących pozwoli na uniknięcie dużej części wypadków. Będzie to istotne także z uwagi na zwiększającą się z roku na rok liczbę motocykli. W Polsce przez ostatnie 10 lat liczba motocykli wzrosła 0 56% ( z 1 mln 69 tys. 195 w roku 2011 do 1 mln 669 tys. 138 w roku 2020 ).
Powyższa sytuacja w pełni uzasadnia celowość realizacji zaproponowanego Projektu.

Adresaci projektu

Kierowcy — mieszkańcy Województwa Mazowieckiego posiadający prawo jazdy kategorii A - alternatywnie A2 lub A1.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Szkolenie teoretyczne 50 grup (po 8 osób) x 200 zł10 000 zł
2Zajęcia praktyczne 400 osób x 2 godziny x 235 zł188 000 zł
Łącznie: 198 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczeństwo pasażerem motocyklisty

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).