Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 210

210. Młodzi reportażyści na tropie Olędrów - warsztaty dla młodzieży


Lokalizacja

Projekt to działanie nieinwestycyjne.
Może być realizowany na terenie pow. sochaczewskiego, pow gostynińskiego, pow. nowodowrskiego, pow.otwockiego, pow. piaseczyńskiego.

Skrócony opis

"Młodzi reportażyści na tropie Olędrów - warsztaty dla młodzieży" to wakacyjny obóz dla 15 nastolatków, którzy będą poznawać historię Olędrów i olęderskich wsi, by przygotować reportaże. Stworzone materiały trafią do bezpłatnej gazety oraz jako słuchowiska do internetu i stacji radiowych.

Opis projektu

W ramach projektu "Młodzi  reportażyści na tropach Olędrów" 15 nastolatków zamieszkałych na terenach wiejskich woj. mazowieckiego weźmie udział w dziesięciodniowych wyjazdowych wakacyjnych warsztatach reportażowych podczas których powstaną audycje radiowe oraz  reportaże tekstowe dotyczące Olendrów - żyjącej w różnych częściach Mazowsza grupy etnicznej. Bazą do przygotowania materiałów reportażowych będą zajęcia - warsztaty i spotkania z ekspertami, a także działania i mini-badania terenowe, które będą służyć poznaniu kultury i historii Olędrów z mazowieckich wsi, a także refleksji nad współczesnymi relacjami człowieka i przyrody. Warsztaty będą mieć charakter wakacyjnego obozu, ale poprzedzą je min. 3 warsztaty przygotowawcze w formule online. Powstałe w ramach projektu materiały (teksty i audycje) będą dostępne na licencji Creative Commons (wolny dostęp) w formie darmowej gazety (wydrukowanej, dostępnej bezpłatnie w miejscowościach o olederskiej historii), dostępnymi na stronie www, i reportażami radiowymi dostępnymi online oraz ewentualnie w stacjach radiowych.

DZIAŁANIA:
Rekrutacja uczestników - wysyłka informacji do szkół i organizacji młodzieżowych , gmin (z prośbą o przekazanie do grup młodzieżowych,  Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - informacja w kanałach młodzieżowych.

Aby młodzież uczestnicząca w warsztatach przyjechała wstępnie przygotowana do projektu zorganizowane zostaną 3 dwugodzinne spotkania warsztatowe w formule online (za pomocą Zooma), które oprócz wprowadzenia, zapoznania i  integracji będą poświęcone edukacji w zakresie: przeprowadzania wywiadów i robienia reportaży. Pomiędzy warsztatami online a warsztatami stacjonarnymi uczestnicy będą mieli za zadanie przeprowadzić wywiady ze świadkami historii oraz naukowcami badającymi Olędrów.

Młodzież (15 osób) weźmie udział w 10-dniowym obozie edukacyjno-warsztatowym. Obóz będzie dla osób uczestniczących bezpłatny.
W trakcie obozu młodzież będzie:
- mieć zapewnione wyżywienie (3 posiłki dziennie) i noclegi
- transport w trakcie (dojazd do Warszawy na własny koszt)
- ubezpieczenie
- opiekę podczas całego trwania
- warsztaty reportażowe (min. 20 godzin w dwóch grupach po 7-8 osób; łącznie odbędzie się około 40 godzin warsztatów )
- warsztaty, wykłady, spotkania, działania terenowe i zwiedzanie z przewodnikiem  (około 50- 60 godzin)
- brać udział każdego dnia w warsztatach, które łącznie będą trwały około 8 godzin

Całe warsztaty zakładają jednoczesne pobudzanie wiedzy i zainteresowania lokalnym dziedzictwem kulturowym i historią Olędrów, a jednocześnie rozwijaniem umiejętności gromadzenia materiałów do reportaży, które to reportaże będą przygotowywane w trakcie prowadzonych warsztatów. Warto podkreslić, że nie tylko osoby, które będą prowadzić warsztaty reportażowe, ale także spotkania i warsztaty merytoryczne mają doświadczenie w edukacji i pracy animacyjnej, więc ich zajęcia także będą angażować, włączać, pobudzać i inspirować młodzież. Każdego dnia odbędą się 2 lub 3 warsztaty, spotkania itp.

Na koniec materiały przygotowane przez młodzież zostaną dopracowane przez profesjonalistów, aby spełniały wymagania redakcyjne. Teksty zostaną zredagowane i przejdą korektę, a także zostaną złożone graficznie i wydrukowane w formie gazety (nakład min. 5000 sztuk), a także zamieszczone w internecie. Reportaże radiowe przejdą postprodukcje i mastering, zostaną przekazane do stacji radiowych i ew. umieszczone w internecie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W ramach projektu zostaną zorganizowane dziesięciodniowe wakacyjne warsztaty dziennikarskie dla młodzieży 13-17 lat (7/8 klasa - 3 liceum), która będzie aktywnie i twórczo poznawać lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne nadwiślańskich/mazowieckich Olędrów. Należy podkreślić rolę relacji Olędrów z przyrodą, co jest istotnym wymiarem dziedzictwa niematerialnego. Projekt dotyczy relacji polsko-olęderskich i historii Olędrów na terenie Mazowsza (stąd prowadzenie działań w Nowym Secyminie, gm. Leoncin, pow. nowodworski oraz w Konstancinie, pow. piaseczyński, oraz w okolicznych miejscowościach), a także relacji człowieka z przyrodą (na przykładzie dziedzictwa olęderskiego oraz współczesnych rozwiązań i wyzwań).

Warto pokazać młodzieży, że lokalne dziedzictwo, w tym działania na jego rzecz (np. udział w porządkowaniu cmentarzy, kultywowanie tradycji flisackich) mogą być nie tylko ważne (w kontekście dbania o historię), ale też po prostu ciekawe. Co ważne pokazują też, że kultura (w tym relacje człowieka z przyrodą; sposobów w jaki człowiek kształtuje przyrodę, ale też z nią koegzystuje) jest nieodłączną częścią życia. Chcemy tworzyć osobiste więzi uczestników projektu z dziedzictwem, ale też zakotwiczać je we współczesności, co jest bezpośrednim nawiązaniem do teorii interpretacji dziedzictwa F.Tildena.  Ważne by rozwijać twórczość młodzieży w zakresie tworzenia dobrej jakości reportaży. To też odpowiedź na rozwijającą się modę związaną z literaturą faktu, która obejmuje nie tylko dorosłych, ale też młodzież. Chcemy też naszym projektem popularyzować wiedzę o relacjach polsko-olęderskich, w tym wieloletniej pokojowej koegzystencji.

Adresaci projektu

Bezpośrednimi odbiorcami zadania będzie młodzież z terenu woj. mazowieckiego w wieku 13-17 lat, która weźmie udział w wyjazdowych wakacyjnych warsztatach reportażowych. Będzie to 15 osób wyłonionych w drodze rekrutacji, która będzie prowadzona za pomocą formularza zgłoszeniowego. Młodzież wybrana do projektu będzie musiała dołączyć zgody rodziców do udziału w projekcie.

Preferowane będą osoby:
- które pochodzą z miejscowości do 50 000 mieszkańców
- żyją na terenach, na których mieszkali Olędrzy
- mają doświadczenie w pracy dziennikarskiej (np. gazetki szkolne lub radiowęzeł), brały udział konkursach literackich, filmowych itp. lub uczestniczą w grupach lub inicjatywach turystycznych i krajoznawczych
- mają motywację do udziału w projekcie.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży związane z:
- rozszerzaniem edukacji pozaszkolnej,
- zastosowaniem  interdyscyplinarności w praktyce,
- twórczą pracą pozwalającą rozwijać ich zainteresowania, w tym związane z projektami dokumentalnymi, pracą dziennikarską;
- wspólną pracą, która pozwala tworzyć rezultaty wysokiej jakości
- pozwalającą na samodzielne podejmowanie decyzji i wykorzystujące pomysły i kreatywność - zapewnieniem dostępu do interesującej, atrakcyjnej i wykraczającej poza tradycyjną działalność ośrodków kultury ofertę kulturalną;
- pracą z młodzieżą spoza własnego środowiska (cele integracyjne)
- zwiększonym zainteresowaniem lokalną historią. Te potrzeby są m.in. opisane w raporcie “Młodzież na wsi” przygotowanym przez Fundację Stocznia.


Młodzież, która ma w ręku nowoczesne narzędzia komunikowania się właściwie przez cały czas, często nie potrafi zrobić z tego narzędzia twórczego pożytku. Pokazani

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Noclegi i wyżywienie dla uczestników i kadry (15 os. uczestniczących + 5 os. kadry x 10 dni)35 000 zł
2Transport i ubezpieczenie uczestników10 000 zł
3Prowadzenie warsztatów, spotkań i innych działań merytorycznych z młodzieżą30 000 zł
4Postprodukcja materiałów, skład graficzny, korekta, druk15 000 zł
5Opieka nad młodzieżą w trakcie projektu (2 os. x 10 dni)10 000 zł
6Działania promocyjne (w tym promocja rezultatów) oraz wysyłka materiałów 10 000 zł
7Materiały warsztatowe4 000 zł
8Koordynacja działań, obsługa administracyjna, ewaluacja działań16 000 zł
Łącznie: 130 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Młodzi reportażyści na tropie Olędrów - warsztaty dla młodzieży

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).