Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 208

208. PO Covid -19 (owa) rehabilitacja lecznicza dla pacjentów po przebytej chorobie.


Lokalizacja

Projekt ma być realizowany w każdym z podregionów wskazanych w regulaminie BO dla Mazowsza czyli 9 lokalizacji.
- Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" sP. Z O.O.Warszawa
- Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul.Wolska 37
i inne lokalizacje będące w dysponowaniu województwa Mazowieckiego a które mogą zorganizować zajęcia i mają warunki do rehabilitacji w tym zakresie.

Skrócony opis

Projekt polega na zorganizowaniu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Mazowsza, którzy byli chorzy na Covid 19 a skutki choroby negatywnie wpłynęły na ich zdrowie fizyczne.
Uczestnictwo "ozdrowieńców" w zajęciach rehabilitacyjnych w ośrodkach zdrowia, które zorganizują tego typu rehabilitację i poprowadzą zgodnie z posiadaną wiedzą w tym zakresie.

Opis projektu

Projekt dedykowany jest osobom z pochorobowymi powikłaniami, które mają problemy z oddychaniem, ogólne osłabienie organizmu, długotrwałe poczucie zmęczenia.
Osoby po chorobie "ozdrowieńcy" są w różnym wieku tj. osoby starsze,  średnim wieku, jak i ludzie młodzi.
Rehabilitacja ma za zadanie eliminację powikłań pochorobowych.

Przewidywana jest realizacja działań wskazanych w "Programie polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID_19" poniżej wymienione są niektóre z nich:
Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

1.      edukacyjnej;

2.      terapeutycznej:

    dla chorych hospitalizowanych:

a)      fizjoterapia ambulatoryjna:

-      program podstawowy

lub

-      program rozszerzony;

b)      fizjoterapia domowa:

-      program rozszerzony

    dla chorych przebywających w domu:

a)      fizjoterapia ambulatoryjna:

-      program podstawowy

lub

-      program rozszerzony

    fizjoterapia domowa:

-      program rozszerzony

Interwencja edukacyjna

Celem edukacji pacjenta jest zwiększenie wiedzy w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi powikłaniami związanymi z przebyciem COVID-19, tak aby ograniczyć ich wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Edukacja powinna obejmować poniższe zagadnienia:

1.      Czym jest duszność i jak sobie z nią radzić samodzielnie? (pozycje ułatwiające oddychanie, wybrane techniki z zakresu fizjoterapii oddechowej),

2.      Czym jest zespół przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej i jak sobie radzić z tym objawem? (zasady postępowania niefarmakologicznego),

3.      Jak planować aktywność fizyczną? (program ćwiczeń fizycznych, czas trwania, natężenie wysiłku, częstotliwość).

U chorych, u których występują inne dolegliwości, np. związane z pobytem na OIT program edukacji należy poszerzyć o dodatkowe zagadnienia związane z problemami zgłaszanymi przez chorych.

Edukacja zdrowotna składa się z: badania wiedzy, w formie pre-testu, edukacji zdrowotnej i ponownego badania wiedzy, w formie post-testu. Zajęcia edukacyjne przeprowadzi fizjoterapeuta w trakcie wizyty terapeutycznej. Koszt interwencji edukacyjnej wliczony jest w koszt wizyty terapeutycznej. Interwencja edukacyjna może być rozszerzona dla osób bliskich uczestnika programu. W takim przypadku koszt interwencji edukacyjnej nie ulega zmianie.

Interwencja terapeutyczna

Do programu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby, u których, występuje przedłużający się objawowy COVID-19 - dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post-COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania. Przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 potwierdzone będzie testem genetycznym metodą RT-PCR lub potwierdzone zaświadczeniem od lekarza w którym jest określenie przebycia COVID-19 lub jest kod ICD 10 - U07.1 lub U09.

Realizacja programu obejmuje:

    program podstawowy – 1 wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, 1 wizytę terapeutyczną oraz wizytę fizjoterapeutyczną końcową;
    program rozszerzony – 1 wizytę fizjoterapeutyczną wstępną, maksymalnie 18 wizyt terapeutycznych (częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni) oraz 1 wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzoną po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

Zakres świadczeń:

·       Realizacja programu podstawowego dla pacjentów, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC (modified Medical Research Council) uzyskany wynik = 1, obejmuje:

1)      wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,

2)      wizytę terapeutyczną,

3)      wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzoną po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

·       Realizacja programu rozszerzonego dla pacjentów, u których występuje pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC (modified Medical Research Council) uzyskany wynik ≥2 (0-4), obejmuje:

1)      wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,

2)      wizytę terapeutyczną – częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni,

3)      wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację jednej dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania programu.

W ramach interwencji terapeutycznej można przeprowadzić trening aerobowy lub/ oporowy. W zależności od poziomu tolerancji wysiłku fizycznego trening ciągły lub interwałowy o intensywności określonej na podstawie wyników z badania wstępnego. O rodzaju treningu decyduje fizjoterapeuta. Trening oporowy powinien być dobrany indywidualnie dla pacjenta na podstawie jednostki RM oraz tolerancji wysiłku fizycznego pacjenta (ocena występowania desaturacji). Wskazany jest trening siłowo-wytrzymałościowy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt powinien zostać zrealizowany ponieważ odpowiada na potrzeby mieszkańców Mazowsza którzy przebyli na COVID - 19, i obecnie mają problem ze zdrowiem.
- poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej
- poprawa sprawności oddechowej
- poprawa siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej

Adresaci projektu

wszyscy mieszkańcy Mazowsza którzy chorowali na Covid- 19.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1rehabilitacja lecznicza w 9 podregionach Mazowsza 1 800 000 zł
2reklama projektu w mediach społecznościowych i uwzględnienie wydruku ulotek20 000 zł
Łącznie: 1 820 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
PO Covid -19 (owa) rehabilitacja lecznicza dla pacjentów po przebytej chorobie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem
e-mail: iod@mazovia.pl.

1.    Pani/Pana dane osobowe:

1)    będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego;
2)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie spółka MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn świadcząca dla Województwa Mazowieckiego usługę związaną z udostępnieniem systemu do  zarządzania budżetem obywatelskim Województwa Mazowieckiego oraz spółka home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, świadcząca dla spółki MediaPark Sp. z o.o. usługę zapewnienia infrastruktury serwerowej. Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
3)    mogą zostać opublikowane w mediach oraz w Internecie (wyłącznie imię i nazwisko oraz nazwa miejscowości).

2.    Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

3.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
4.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, uzasadnionego Pani/Pana szczególną sytuacją;
5.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).