projekt nr 314

314. Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągu pieszego.


Lokalizacja

Projekt zlokalizowany jest w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr DW544 i DW626, na działkach Województwa Mazowieckiego:
- 395/3, 275/1, 410,402, 393 obręb ewidencyjny Nowa Wieś, Gmina Olszewo - Borki
- 610/3 obręb ewidencyjny Zabiele Wielkie, Gmina Olszewo - Borki

Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągu pieszego

Opis projektu

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągu pieszego" związany jest z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez:
- ustawienie znaków aktywnych na pięciu przejściach dla pieszych (4 w Nowej Wsi i 1 w Zabielu Wielkim) - 5 kpl znaków aktywnych,
- doświetlenie miejsc niebezpiecznych - 20 szt. zestawów oświetleniowych hybrydowych (15 szt. w Nowej Wsi i 5 szt. w Zabielu Wielkim),
- wykonanie chodnika w ciągu drogi DW544 (odcinek ok. 0,95km)

Termin realizacji

Styczeń - Maj 2021r. opracowanie dokumentacji na budowę chodników i zgłoszenie zamiaru budowy do organu architektoniczno - budowlanego
Maj - Czerwiec 2021r. przeprowadzenie procedury zamówień publicznych i podpisanie umów z Wykonawcami
Lipiec - Październik 2021r. wykonanie robót przez Wykonawców.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Działanie pn. Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągu pieszego jest konieczne dla poprawy bezpieczeństwa na odcinkach zwartej zabudowy wsi Nowa Wieś i Zabiele Wielkie, gmina Olszewo - Borki. Realizacja wpłynie w szczególności na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół i przedszkoli, osoby korzystające z komunikacji publicznej. Obecnie droga posiada jezdnię dwukierunkową o całkowitej szerokości około 5,5 metra. Ruch pieszych odbywa się po jezdni i poboczu gruntowym, co jest szczególnie niebezpieczne w okresie jesienno - zimowym, gdy wcześnie zapada zmrok. Na wskazanych odcinkach dochodzi również do kolizji z udziałem pojazdów ze względu na występujące niebezpieczne skrzyżowania (w tym skrzyżowanie DW544 i DW626), łuki poziome, przejazd kolejowy, przejście dla pieszych w obrębie szkoły, kościoła. Wprowadzenie oznakowania aktywnego, doświetlenie niebezpiecznych miejsc oraz wykonanie chodnika w obszarach zabudowanych wpłynie korzystnie na obszar transportu zbiorowego, wyposażenia dróg publicznych, a w szczególności na obszar bezpieczeństwa publicznego. Ze względu na powyższe działanie jest zasadne i pożądane.

Adresaci projektu

Adresatami są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego korzystający z DW544 i DW 626, uczestnicy ruchu drogowego, w tym piesi, a w szczególności dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym, z których cześć uczęszcza do szkół na terenie miejscowości Nowa Wieś (SP i Przedszkole) i Zabiele Wielkie (Terapeutyczna SP), a część korzystając z komunikacji publicznej dojeżdża do szkół w innych miejscowościach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.DziałanieKoszt (brutto, w PLN)
1Zakup i ustawienie oznakowania aktywnego (5 kpl); zakup i ustawienie lamp doświetlających - 20 szt; wykonanie ciągu pieszego (ok. 0,95 km)400 000 zł